Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Andrzej
Priezvisko: Hadzik
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1972
Názov študijného odboru: 8. 1. 4 športová humanistika
Téma habilitačnej práce: Analýza vybraných faktorov ovplyvňujúcich rekčnú účasť na športe fanúšikov medzinárodných športových podujatí
Dátum doručenia žiadosti: 9. 9. 2013
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
1.1991-1995 - Akadémia telesnej výchovy v Katoviciach - diplom magistra telesnej výchovy
2.1992-1996 - Akadémia telesnej výchovy v Katoviciach - diplom magistra pohybovej rehabilitácie
3.2000-2006 - Ekonomická akadémia v Katoviciach Katedra poistného trhu - Doktorandské štúdium, diplom doktora ekonomických vied

1.Ukončené podiplomové Štúdium didaktiky vysokej školy pre akademických učiteľov
2.Trenér II. triedy futbalu
3.Ukončený kurz inštruktora pohybovej rekreacie so špecializáciou fitness v rôznych formách gymnastiky
4.Ukončený kurz inštruktora rekreacie so špecializáciou zjazdové lyžovanie
5.Inštruktor športu v oblasti gymnastiky
6.Inštruktor športu v oblasti atletiky
7.Osvedčenie o účasti na školení organizovanom v rámci projektu "Cez výučbu k podnikaniu", 10-12. decembra, Brenna. Projekt spolufinancovaný z prostriedkov EÚ v rámci Európskeho sociálneho fondu
8.Ukončený kurz vodičského preukazu skupiny B
9.Ukončený kurz mladšieho plavčíka
10.Ukončený kurz plavčíka
11.Ukončený kurz stupeň jachtára
12.Ukončený kurz sprievodcov zahraničných a domácich zájazdov
13.Ukončený kurz manuálnej terapie I°, II°, III° a IV°
14.Ukončený kurz Spoločnosti pre podporu telesnej kultúry – doškolovací – s n. ,, Fyzická aktivita v primárnej a sekundárnej prevencii kardiovaskulárnych ochorení”
15.Ukončený počítačévý kurz obsluhy MS Windows 95 a aplikácií MS Word a Excel organizovaný ATV Katovice
16.Ukončené kurzy s názvom ,, Aktívna a pasívna terapia vo vode” I° i II°
17.Ukončený kurz vychovávateľa v detských a mládežníckych táboroch
18.Ukončený kurz pre kandidátov na vychovávateľov v rekreačných zariadeniach pre deti a mládež
19.Ukončené I celopoľské workshopy vedecko-didaktických pracovníkov vzdelávajúcich kádry v oblasti cestovného ruchu
20.Ukončené workshopy vedecko-didaktických pracovníkov vzdelávajúcich kádry v oblasti „Wellness, Spa”
21.Ukončené školenie s názvom „Vytvorenie a prispôsobenie turistických produktov pre potreby osôb so zdravotným postihnutím
22.Ukončené školenie s názvom „Moderný motorický tréning v tímových hrách”
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1.2012 – doteraz adjunkt v Ústave cestovného hospodárstva ATV Katovice
2.2009 – 2012 adjunkt v Ústave cestovného ruchu ATV Katovice
3.2006 – 2009 prednášajúci na Katedre cestovného ruchu, rekreácie a riadenia ATV Katovice
4.2004 – 2006 prednášajúci v Samostatnom ústave cestovného ruchu a rekreácie ATV Katovice
5.2001 – 2004 asistent v Samostatnom ústave cestovného ruchu a rekreácie ATV Katovice
6.1997 – 2001 asystent w Ústave cestovného ruchu a rekreácie Katedry teórie a metodiky TV ATV Katovice
7. 1996 – 1997 asistent w Ústave cestovného ruchu Katedry teórie a metodiky TV ATV Katovice
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Ekonomika cestovného ruchu, Športová turistika, Ekonomika športu, Cestovný ruch a kúpeľná rekreácia, rekreácia, pohybová rekreácia
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
AAB01 Turystyka i rekreacja uzdrowiskowa/Andrzej Hadzik;rec. Jolanta Staszewska, janusz Klisinski, Leszek Korzeniowski. - katowice : Akademia Wychowania Fizycznego, 2011.- 204 s. - ISBN 978-83-60841-66-2
[HADZIK, Andrzej (100%)- STASZEWSKA, Jolanta (rec)- KLISINSKI, janusz (rec.)-KARZENIOWSKI, Leszek F. (rec]

ACB01 Rola i tendemcje rozwoju uzdrowisk w Posce:wybrane zagadnienia /Andrzej Hadzik, Aleksandra Hadzik, Grzegor Mikrut; red. Monika Poliborek;rec. Józef sala.- Kraków sensus: Wydawnictwo sensus, 2009. - 182 s. - ISBN 978-83-61423-00-3
[HADTIK, Andrzej (80%) HADZIK, Aleksandra (10%)- MIKRUT, GRZEGORZ (10%)-POLOBOREK, Monika (zod. red) SALA, Józef (rec)]
BCI01 Wieloaspektowe zarzadzanie organizacjami turystycznymi i sportowymi/Brygida Grzeganek-Wieczek, Andrzej Hadzik, Joanna Kantyka, Justyna maciag;rec. jacek M. Ruszkowski.- katowice : Akademia Wychowania fizycznego im. jerzego Kukuczki, 2011.- 305 s. - ISBN 978-83-60841-69-3.
[GRZEGANEK-WIECZEK, Brygida (25%)- HADZIK, Andrzej (25%).KANTYKA, Joanna (25%)-MACIAG, Justyna (25%)]
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
57
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
16.4.2014, 11. 00 hod. zasadčka dekana FF UMB, B. Bystrica
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
16.4.2014, 11. 00 hod. zasadčka dekana FF UMB, B. Bystrica
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. PhDr. Josef Oborný, PhD., FTVŠ UK Bratislava
dr. hab. Krzystof Kaganek, AWF Krakov
doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD., ÚTVŠ UPJŠ Košice

 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. PaedDr. Karol GÖrner, PhD., FHV UMB v Banskej Bystrici
prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD., Oddelenie telesnej výchovy a športu – STU Bratislava
prof. PaedDr. Ján Junger, PhD., FŠ PU Prešov
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia sa dopracovala k záveru, že habilitačné konanie sa uskutočnilo v súlade so znením Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo ummelecko-pedagogických titulov docent a profesor a odporúča udeliť uchádzačovi titul docent v ŠO 8. 1. 4 športová humanistika
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
30. 4. 2014
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
s účinnosťou docentského dekrétu od 30. 04. 2014
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

posudok (Kaganek),4. 4. 2014 14:17:26
posudok (Oborný),4. 4. 2014 14:16:18
posudok (Zusková),4. 4. 2014 14:18:23

 
Rozhodnutia

Rozhodnutie VR FF UMB,13. 5. 2014 10:16:20
Rozhodnutie VR FF UMB,13. 5. 2014 10:16:51

 
Prezenčné listiny

Prezenčná listina,13. 5. 2014 10:20:50
Prezenčná listina,13. 5. 2014 10:21:10

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy