Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Miriam
Priezvisko: Niklová
Rodné priezvisko: Maľová
Rok narodenia: 1981
Názov študijného odboru: 1.1.4. Pedagogika
Téma habilitačnej práce: Sociálny pedagóg ako pomáhajúca profesia – v teoretickej, legislatívnej a praktickej reflexii a jeho uplatnenie v praxi
Dátum doručenia žiadosti: 3. 9. 2013
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
PhD. – interné doktorandské štúdium 2005-2008 v odbore 1.1.4 Pedagogika
3. stupeň terciárneho vzdelávania
Rigorózne skúšky – PhDr. - 2006
Mgr. v odbore Pedagogika so špecializáciou na sociálnu pedagogiku- 2003 – 2005 Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
2. stupeň terciárneho vzdelávania
Bc. v odbore Sociálna práca - 2000 – 2003 Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
1. stupeň terciárneho vzdelávania

- v rokoch 2011-2012 absolvovanie vzdelávania vysokoškolských učiteľov v oblasti vysokoškolskej pedagogiky v rámci projektu Zvýšenie kvality riadenia a vysokoškolského vzdelávania v podmienkach UMB
- v roku 2012 absolvovanie kurzu pod názvom Ochrana duševného vlastníctva v rámci projektu rozvoj znalostných a pedagogických kompetencií pracovníkov vedy a výskumu a doktorandov na UMB
- v roku 2012 absolvovanie kurzu Efektívne komunikačné zručnosti v rámci projektu rozvoj znalostných a pedagogických kompetencií pracovníkov vedy a výskumu a doktorandov na UMB

 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
v rokoch 2000-2003 supervízorka na Detskej linke záchrany v Banskej Bystrici
- poradenstvo
od roku 2005 interná doktorandka na Katedre pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici do roku 2008,
od roku 2008 ako odborná asistentka na Katedre pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici do súčasnosti

Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB
predmety: sociálna pedagogika, sociálna patológia, prevencia sociálnej patológie, sociológia výchovy, práca s rizikovou mládežou
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
vedecko-výskumná a publikačná činnosť je zameraná na oblasť pedagogiky so zreteľom na sociálnu pedagogiku a uplatnenie sociálneho pedagóga v sociálnej a edukačnej praxi, taktiež aj prevencia sociálno-patologických javov so zreteľom na školské prostredie
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
monografie:
AAB NIKLOVÁ, M. (100%) 2009. Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí. Banská Bystrica : PF UMB. 186 s. ISBN 978-80-8083-783-9.
AAB NIKLOVÁ, M. (50%)-KAMARÁŠO-VÁ, L. (50%)2007. Sociálny pedagóg a prevencia sociálno-patologických javov. Banská Bystrica: PF UMB. 162 s. ISBN 978-80-8083-468-5.

skriptá:
BCI NIKLOVÁ, M. (100%) 2013. Sociálny pedagóg ako pomáhajúca profesia a jeho uplatnenie vo výchovných, sociálnych a iných zariadeniach. Banská Bystrica : PF UMB. 90 s. ISBN 978-80-557-0561-3
BCI NIKLOVÁ, M. (100%) 2013. Profesijné kompetencie a špecifiká pôsobenia sociálnych pedagógov v školách. Banská Bystrica : PF UMB. 91 s. ISBN 978-80-557-0560-6
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
citácie a ohlasy doma: 142
citácie a ohlasy v zahraničí: 53
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
27.11.2013 o 9.30 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
27.11.2013 o 9.30 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. PaedDr. Ján Danek, CSc., FF UCM Trnava
doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD., PF UMB Banská Bystrica
doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD., PF UKF Nitra
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
Predsedníčka:
prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD., PF UMB Banská Bystrica
Členovia:
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., PF UKF Nitra
prof. Ing. Dušan Polonský, CSc., FHV ŽU Žilina
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., PF KU Ružomberok
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
-
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
5. 12. 2013
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
účinnosť docentského dekrétu od 5.12.2013
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Posudok doc. Emmerová.pdf,23. 1. 2014 8:21:32
Posudok doc. Határ.pdf,23. 1. 2014 8:21:40
Posudok prof.Danek.pdf,23. 1. 2014 8:21:47

 
Rozhodnutia

Výpis 27.11.2013 Dr. Niklová.pdf,23. 1. 2014 8:25:29
Výpisy 12.9.2013 Dr. Niklová.pdf,23. 1. 2014 8:25:15

 
Prezenčné listiny

Zoznam clenov VR PF UMB.pdf,18. 2. 2014 15:04:01

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy