Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Pavol
Priezvisko: Matula
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1970
Názov študijného odboru: 2. 1. 9 slovenské dejiny
Téma habilitačnej práce: Rozdelené Kysuce. Zabratie severných Kysúc Poľskom v rokoch 1938-1939
Dátum doručenia žiadosti: 10. 10. 2013
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
1989 – 1994 Filozofická fakulta UPJŠ Košice v Prešove,
odbor: slovenský jazyk – dejepis
2001 – obhájené PhD.: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
2008 doteraz – Katedra histórie PdF UK Bratislava, odborný asistent
2008 – Ústav pamäti národa, vedecko-výskumný pracovník
2006 – 2008 – Ústav regionálnych a národnostných štúdií Prešovskej univerzity, ved.-výskumný pracovník
2001–2006-Slovenský rozhlas v Bratislave a Košiciach, redaktor
1994 – 2001 - Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach, odd. histórie, vedecko-výskumný pracovník

Katedra histórie, Pedagogická fakulta, UK v Bratislave
2008/2009 – 2012/2013 (5 rokov)
Dejiny Slovenska III. (prednáška/3h, bakalársky stupeň)
Historický proseminár (seminár/3h, bakalársky stupeň)
Seminár k dejinám Slovenska III. (seminár/2h, bakalársky stupeň)
Seminár k dejinám Slovenska II. (seminár/2h, bakalársky stupeň)
Stredná Európa v moderných dejinách (prednáška/2h, magisterský stupeň)
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Dejiny Slovenska v 20. storočí, slovensko-české a slovensko-poľské vzťahy
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
AAA – Matula, P.: Rozdelené Kysuce. Zabratie severných Kysúc Poľskom v rokoch 1938 – 1939. Krakov 2012.
AAB – Matula, P.: Čechoslovakizmus na slovenských stredných školách 1918 – 1938. Bratislava 2013.
BCI – Matula, P.: Dejiny Slovenska 1780 – 1847. Bratislava 2013.
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
50
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
10. 12. 2013, 10. 00 hod. zasadačka dekana FHV UMB, Tajovského 40, banská Bystrica
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
10. 12. 2013, 10. 00 hod. zasadačka dekana FHV UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc. - SAV Košice
PhDr. Valerián Bystrický, DrSc. - Historický ústav SAV Bratislava
doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD. - FHV UMB v Banskej Bystrici
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc. - FHV UMB v Banskej Bystrici
prof. PhDr. Pavol Petruf, DrSc. - Historický ústav SAV Bratislava
prof. PhDr. Peter Švorc, CSc., - FF Prešovská univerzita Prešov
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia sa dopracovala k záveru, že habilitačné konanie sa uskutočnilo v súlade so znením Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo ummelecko-pedagogických titulov docent a profesor a odporúča udeliť uchádzačovi titul docent v ŠO slovenské dejiny
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
19. 12. 2013
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
účinnosť docentského dekrétu od 19. 12. 2013
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

POsudok (Bystrický),3. 12. 2013 10:44:11
Posudok (Šmigeľ),3. 12. 2013 10:43:05
Posudok (Šutaj),3. 12. 2013 10:43:40

 
Rozhodnutia

Výpis uznesenia II,26. 2. 2014 14:58:52
Výpis uznesenia,26. 2. 2014 14:55:43

 
Prezenčné listiny

prezenčná listina,26. 2. 2014 14:56:48

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy