Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Ivan
Priezvisko: Pavlov
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1965
Názov študijného odboru: 1.1.4. Pedagogika
Téma habilitačnej práce: Profesijný rozvoj učiteľov na Slovensku
Dátum doručenia žiadosti: 19. 8. 2013
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
 2003 Postgraduálne doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončené obhajobou dizertačnej práce na tému „Kontinuálne vzdelávanie učiteľov na Slovensku“ a získaním vedecko–pedagogickej hodnosti PhD. v odbore 1.1.4 Pedagogika;
 1989 Absolvoval s vyznamenaním Pedagogickú fakultu Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, učiteľstvo všeobecno– vzdelávacích predmetov; aprobácia: Jazyk ruský – Pedagogika (získanie akademického titulu PaedDr.);

 2001 Obhájil na Metodickom centre v Banskej Bystrici záverečnú prácu prípravy vedúcich pedagogických pracovníkov na tému „Profesijný rozvoj pedagogického zboru školy“;

 2001 Ukončil obhajobou záverečnej práce „Na ceste kvality do školy Európy“ štvorsemestrálne špecializačné štúdium „Európskej integrácie“ na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave;

 1998 Obhájil na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity záverečnú prácu 2. kvalifikačnej skúšky na tému „Funkcia metodických orgánov v praxi riadenia školy“;
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1989 -1995 Stredná pedagogická škola Prešov
- učiteľ odborných predmetov na strednej škole (pedagogika)

1995 – 2008 Metodické centrum Prešov
- metodik pedagogiky, zástupca riaditeľa, riaditeľ

2008 - 2010 Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
- riaditeľ regionálneho pracoviska v Prešove

2010 – 2012 Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
- generálny riaditeľ

2012- 2013 Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
- učiteľ kontinuálneho vzdelávania na RP v Prešove

od 1995 - Lektor v kontinuálnom profesijnom vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení; orientácia na témy: profesijný rozvoj učiteľov školy, školský manažment, inovácie v didaktike výučby, metodika tvorby školského vzdelávacieho programu;
od 1997/98 - Vysokoškolský učiteľ, výučba v študijných programoch učiteľstva 1. a 2. stupeň vysokoškolského vzdelávania (predprimárne, primárne vzdelávanie a odbor pedagogika) na PdF, FF, FHVP PU v Prešove a DPŠ na TU v Košiciach (disciplíny : pedagogika, všeobecná didaktika, teória výchovy).
Od 1996 - Predseda a člen skúšobných komisií pre 1. a 2. kvalifikačnú skúšku (1. a 2. atestáciu) pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení na MPC a Prešovskej univerzite;
Od 1996 - Predseda a člen skúšobných komisií pre ukončovanie prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov (funkčné vzdelávanie) škôl a školských zariadení na MPC;
Od 2003 - Člen komisií pre obhajoby dizertačných prác na Prešovskej univerzite a UMB v Banskej Bystrici;
Od 2000 - Člen komisií pre obhajoby diplomových prác na Prešovskej univerzite;
Od 2006/07 - Predseda a člen komisií pre obhajoby záverečných prác doplňujúceho pedagogického štúdia na Technickej univerzite v Košiciach;
Od 2010 - Odborný garant akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov na MPC Bratislava.
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
• Výučba na Pedagogickej, Filozofickej a Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, oponent diplomových, rigoróznych a dizertačných prác vysokoškolského štúdia, spoluriešiteľ vedecko-výskumných projektov.
• Výučba na Fakulte výrobných technológií v Prešove, Technickej univerzity Košice na doplňujúcom pedagogickom štúdiu.
• Tvorca metodík výučby, monografií, odborných štúdií, koncepčných materiálov a vzdelávacích programov pre podporu profesijného rozvoja učiteľov a kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov.
• Spoluautor rezortnej „Koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme“ (MŠ SR, 2008).
• Účasť na práci expertnej skupiny „Učiteľ“ pri príprave Národného programu výchovy a vzdelávania v SR na najbližších 15 rokov – Milénium (2000).
• Člen terminologickej komisie pri MŠ SR (od 1999- 2011).
• Člen redakčnej rady časopisu Pedagogické rozhľady (od 1997- 2013).
• Projektový manažér národných projektov financovaných ESF (od 2010 - 2013).
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA01 Profesijný rozvoj učiteľov školy : (podnety pre modely podpory profesijného rozvoja učiteľov na školách) / Ivan Pavlov, Mária Šnídlová ; rec. Milan Pol, Gabriela Petrová. - 1. vyd. - Praha : 3P, 2013. - 90 s. - ISBN 978-80-260-4014-9
[PAVLOV, Ivan (80%) - ŠNÍDLOVÁ, Mária (20%) - POL, Milan (rec.) - PETROVÁ, Gabriela (rec.)]

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 O učiteľskej profesii - kompendium o profesijnom rozvoji / Ivan Pavlov ; rec. Marta Černotová, Alica Dragulová. - 1. vyd. - Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2007. - 80 s. - ISBN 978-80-8045-504-0
[PAVLOV, Ivan (100%) - ČERNOTOVÁ, Marta (rec.) - DRAGULOVÁ, Daniela (rec.)]
AAB02 Profesijný rozvoj pedagogického zboru školy : námety na školocentrický a personocentrický model kontinuálneho vzdelávania učiteľov / Ivan Pavlov ; rec. Milan Portík, Ján Barilla. - 1. vyd. - Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2002. - 106 s. - ISBN 80-8045-285-7
[PAVLOV, Ivan (100%) - PORTÍK, Milan (rec.) - BARILLA, Ján (rec.)]
AAB03 Profesijný rozvoj učiteľa / kolektív autorov ; rec. Marta Černotová, Milan Portík, Ľuboslav Drga. - 1. vyd. - Prešov : Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, 2006. - 161 s. - Publikácia vyšla v roku 2006 aj vo vydavateľstve Rokus s ISBN 80-89055-69-9. - ISBN 80-8045-431-0
[KASÁČOVÁ, Bronislava (25%) - KOSOVÁ, Beata (25%) - PAVLOV, Ivan (20%) - PUPALA, Branislav (15%) - VALICA, Miroslav (15%)]

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01 Voľby 2002 : politické strany a učitelia : (správa z výskumu názorov, postojov a informovanosti učiteľov škôl v Prešovskom a Košickom kraji o volebných programoch politických strán v oblasti školstva) / Ivan Pavlov ; rec. Milan Darák, Eva Schwartzová. - 1. vyd. - Prešov : Učenie bez hraníc (občianske združenie), 2002. - 65 s. - ISBN 80-89055-20-6
[PAVLOV, Ivan (100%)]
BAB02Poradné a metodické orgány v pedagogickom riadení základných a stredných škôl / Ivan Pavlov ; rec. Zora Mihoková, Jarmila Verbovská. - 1. vyd. - Prešov : Rokus, 2001. - [51] s. [3,54 AH AH]. - ISBN 80-968452-8-4
[PAVLOV, Ivan (100%) - MIHOKOVÁ, Zora (rec.) - VERBOVSKÁ, Jarmila (rec.)]
BAB03 Poradné a metodické orgány v pedagogickom riadení základných a stredných škôl / Ivan Pavlov ; rec. Oľga Lieskovská, Helena Danihelová. - 1. vyd. - Bratislava : Metodické centrum mesta Bratislavy, 2000. - 48 s. + 5 príloh [3,43 AH]. - ISBN 80-7164-275-4
[PAVLOV, Ivan (100%) - LIESKOVSKÁ, Oľga (rec.) - DANIHELOVÁ, Helena (rec.)]
BAB04 Sebahodnotenie (autoevalvácia) kvality školy / Ivan Pavlov ; rec. Eva Schwartzová, Agáta Jurtinusová. - 1. vyd. - Prešov : Metodické centrum Prešov, 1999. - 50 s. [3,22 AH]. - ISBN 80-8045-150-8
[PAVLOV, Ivan (100%) - SCHWARTZOVÁ, Eva (rec.) - JURTINUSOVÁ, Agáta (rec.)]
BAB05 Pedagogická rada školy [(podnety pre kooperatívny štýl pedagogického riadenia)] / Ivan Pavlov ; rec. J. Brudňák, Zora Mihoková. - 1. vyd. - Prešov : Metodické centrum Prešov, 1998. - 62 s. - ISBN 80-8045-113-3
[PAVLOV, Ivan (100%) - BRUDŇÁK, J. (rec.) - MIHOKOVÁ, Zora (rec.)]

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB01 Základy pedagogiky pre pedagogických asistentov : (učebný text pre kvalifikačné štúdium) / Ivan Pavlov ; rec. Milan Portík, Vladimír Klein. - 1. vyd. - Prešov : Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Prešov, 2012. - [68] s. - ISBN 978-80-8052-454-8
[PAVLOV, Ivan (100%) - PORTÍK, Milan (rec.) - KLEIN, Vladimír (rec.)]

BCI Skriptá a učebné texty
BCI01 Kompendium na prípravu pedagogických zamestnancov na vykonanie druhej atestácie : (učebný text pre prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických zamestnancov) / Ivan Pavlov, Alica Dragulová ; rec. Alena Tomengová, Eva Vincejová. - 1. vyd. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2013. - [64 s.]. - ISBN 978-80-8052-473-9
[PAVLOV, Ivan (90%) - DRAGULOVÁ, Alica (10%) - TOMENGOVÁ, Alena (rec.) - VINCEJOVÁ, Eva (rec.)]
BCI02 O metodike tvorby kurikula učebného predmetu : (učebný text pre prípravné a kontinuálne vzdelávanie učiteľov) / Ivan Pavlov ; rec. Marta Černotová, Alica Dragulová. - 1. vyd. - Prešov : Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, alokované pracovisko Prešov, 2008. - [76] s. - ISBN 978-80-8045-528-6
[PAVLOV, Ivan (100%) - ČERNOTOVÁ, Marta (rec.) - DRAGULOVÁ, Alica (rec.)]
BCI03 Náčrt histórie ďalšieho vzdelávania učiteľov na Slovensku : (študijný materiál pre metodikov) / Ivan Pavlov ; rec. Eduard Lukáč, Tatiana Matlovičová. - Prešov : Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, 2003. - [44 s.] [2,80 AH]. - ISBN 80-8045-291-1
[PAVLOV, Ivan (100%) - LUKÁČ, Eduard (rec.) - MATLOVIČOVÁ, Tatiana (rec.)]

 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 29
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 117
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
27.11.2013 o 11.00 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
27.11.2013 o 11.00 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc., PF UMB Banská Bystrica
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., PF UKF Nitra
doc. PhDr. Marta Černotová, CSc., FHaPV PU Prešov
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
Predsedníčka:
prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc., PF UMB Banská Bystrica
Členovia:
prof. PhDr. Milan Portik, CSc., PF PU Prešov
doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD., PF UKF Nitra
doc. PhDr. Josef Malach, CSc., PF OU Ostrava
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
-
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
5. 12. 2013
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
účinnosť docentského dekrétu od 5.12.2013
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Posudok doc. Černotová.pdf,23. 1. 2014 8:22:53
Posudok prof. Petrová.pdf,23. 1. 2014 8:23:00
Posudok prof. Prusáková.pdf,23. 1. 2014 8:23:06

 
Rozhodnutia

Výpis 27.11.2013 Dr. Pavlov.pdf,23. 1. 2014 8:24:42
Výpisy 12.9.2013 Dr. Pavlov.pdf,23. 1. 2014 8:24:58

 
Prezenčné listiny

Zoznam clenov VR PF UMB.pdf,18. 2. 2014 15:03:51

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy