Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Kristína
Priezvisko: Pompurová
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1983
Názov študijného odboru: cestovný ruch
Téma habilitačnej práce: Dopyt obyvateľov Slovenska po organizovaných podujatiach v cestovnom ruchu
Dátum doručenia žiadosti: 20. 11. 2013
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
október 2007 – máj 2010
Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
tretí stupeň vysokoškolského štúdia v odbore cestovný ruch

september 2002 – máj 2007
Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
druhý stupeň vysokoškolského štúdia v odbore cestovný ruch

september 2007 – máj 2007
Faculté de Sciences économiques, Université de Poitiers, France
získanie vysokoškolského diplomu z ekonomických frankofónnych štúdií na úrovni prvého stupňa vysokoškolského štúdia
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
september 2010 – súčasnosť
vysokoškolská učiteľka – odborná asistentka
Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica

október 2007 – november 2008
konzultantka pre kontakt so slovenskými obchodnými partnermi
LVMJ Consultant en enterprise, Salies, France

júl 2007 – september 2007
referentka marketingového oddelenia
Link Company SK s.r.o., Banská Bystrica

 
Odborné alebo umelecké zameranie:
- vedenie prednášok, seminárov a cvičení z predmetov študijného odboru cestovný ruch so zameraním na Manažment cestovných kancelárií, Medzinárodný marketing v cestovnom ruchu vo francúzskom jazyku, Manažment podujatí v cestovnom ruchu a Technológiu služieb cestovného ruchu 2,
- vedenie a oponovanie bakalárskych a diplomových prác.
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
AAB01 Atraktívnosť Slovenska ako cieľového miesta cestovného ruchu / Kristína Pompurová ; rec. Marián Gúčik, Andrzej Rapacz. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2013. - 158 s. [7,42 AH]. - ISBN 978-80-557-0529-3
[POMPUROVÁ, Kristína (100%) - GÚČIK, Marian (rec.) - RAPACZ, Andrzej (rec.)]
BAB01 Manažment cieľového miesta cestovného ruchu / Marian Gúčik a kolektív ; rec. Jana Kučerová, Andrzej Rapacz. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Slovak-Swiss Tourism, 2012. - [219] s. - ISBN 978-80-8141-025-3
[GÚČIK, Marian (24%) - MALACHOVSKÝ, Andrej (8%) - MARÁKOVÁ, Vanda (7%) - PATÚŠ, Peter (11%) - POMPUROVÁ, Kristína (29%) - PĚČ, Jiří (9%) - ŠMARDOVÁ, Ľudmila (12%) - KUČEROVÁ, Jana (rec.) - RAPACZ, Andrzej (rec.)]

BAB02 Marketing cestovného ruchu / Marian Gúčik ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Dali-BB, 2011. - 264 s. - ISBN 978-80-89090-85-3
[GÚČIK, Marian (33%) - BURANOVSKÝ, Juraj (7%) - KRAUSOVÁ, Terézia (5%) - MALACHOVSKÝ, Andrej (8%) - MARÁKOVÁ, Vanda (17%) - POMPUROVÁ, Kristína (15%) - RAŠI, Šimon (8%) - SMUTNÁ, Eva (1%) - ŠČEPKOVÁ, Eva (6%)]

BCI01 Manažment prevádzky cestovnej kancelárie / Kristína Pompurová ; rec. Marian Gúčik, Tibor Bajaník. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. - 140 s. - ISBN 978-80-557-0314-5
[POMPUROVÁ, Kristína (100%) - GÚČIK, Marian (rec.) - BAJANÍK, Tibor (rec.)]

BCI02 Manažérstvo sťažností v organizáciách služieb / Marian Gúčik a kolektív ; rec. Milota Vetráková, Miroslava Kostková. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - 125 s. - ISBN 978-80-8083-839-3
[GÚČIK, Marian (25%) - BELEŠOVÁ, Stanislava (15%) - HOLÚBEKOVÁ, Katarína (15%) - HUDECOVÁ, Eva (15%) - LINDEROVÁ, Ivica (15%) - POMPUROVÁ, Kristína (15%) - VETRÁKOVÁ, Milota (rec.) - KOSTKOVÁ, Miroslava (rec.)]

BCI03 Manažérstvo sťažností : metodická príručka pre organizácie služieb / Stanislava Belešová, Marian Gúčik, Katarína Holúbeková, Eva Hudecová, Ivica Linderová, Kristína Pompurová. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2009. - 70 s. - ISBN 978-80-8083-870-6
[BELEŠOVÁ, Stanislava (16%) - GÚČIK, Marian (37%) - HOLÚBEKOVÁ, Katarína (16%) - HUDECOVÁ, Eva (11%) - LINDEROVÁ, Ivica (21%) - POMPUROVÁ, Kristína (16%)]

 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Atraktívnosť Slovenska ako cieľového miesta cestovného ruchu / Kristína Pompurová ; rec. Marián Gúčik, Andrzej Rapacz. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2013. - 158 s. [7,42 AH]. - ISBN 978-80-557-0529-3
[POMPUROVÁ, Kristína (100%) - GÚČIK, Marian (rec.) - RAPACZ, Andrzej (rec.)]
Ohlasy:
1. [6] GÚČIK, Marian. Pompurová, K.: Atraktívnosť Slovenska ako cieľového miesta cestovného ruchu. Studia oeconomica 43. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. ISSN 1335-7069, 2013, roč. 14, č. 1, s. 105-107.

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
ADE01 Atraktívnosť Slovenska pre vybraný segment návštevníkov / Kristína Pompurová.
In E+M. Ekonomie a management = Economics and Management : vědecký ekonomický časopis / Hospodářská fakulta Technické univerzity. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta. - ISSN 1212-3609. - Roč. 14, č. 2 (2011), s. 137-150.
[POMPUROVÁ, Kristína (100%)]
Ohlasy:
1. [3] ŠMARDOVÁ, Ľudmila. The Tax Issues Perception of Catering and Hospitality Businesses in Slovak Republic. In Journal of Tourism and Services. ISSN 1804-5650, 2012, vol. 3, no. 4, pp. 6-17.
2. [3] ŠMARDOVÁ, Ľudmila. Business environment in tourism during the global economic crisis : comparison of Slovakia and Austria. In Current Issues of Toursim Research. ISSN 2048-7878, 2012, vol. 2, no. 1, pp. 19-31.
3. [3] ŠMARDOVÁ, Ľudmila. Vybrané problémy podnikateľského prostredia v ubytovacích a stravovacích službách v SR. In Hotelnictví, turismus a vzdělávání : inovace a kvalita služeb. Praha : Vysoká škola hotelová, 2012. ISBN 978-80-87411-40-7, s. 299-316.
4. [1] NAVRÁTIL, J. - PÍCHA, K. - MARTINÁT, S. - KNOTEK, J. - KUČERA, T. - BALOUNOVÁ, Z. - WHITE BARAVALLE GILLIAM, V. L. - ŠVEC, R. - RAJCHARD, J. A model for the identification of areas favourable for the development of tourism: A case study of the Šumava Mts. and South Bohemia tourist regions (Czech Republic) = Model identifikace rozvojových oblastí cestovního ruchu: Turistické regony Šumava a Jižní Čechy (Česká Republika). In Moravian Geographical Reports. ISSN 1210-8812, 2013, vol. 21, no. 1, pp. 25-39., Scopus

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
ADF01 Teoretické prístupy ku skúmaniu cieľového miesta cestovného ruchu / Kristína Pompurová.
In Ekonomická revue cestovného ruchu = Economic review of tourism = Zeitschrift für Tourismuswirtschaft : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB. - ISSN 0139-8660. - Roč. 44, č. 3 (2011), s. 132-139.
[POMPUROVÁ, Kristína (100%)]
Ohlasy:
1. [3] MURÍNOVÁ, Simona. Záujem verejného sektora o členstvo v manažérskych organizáciách cestovného ruchu na príklade Prešovského kraja. In Regionální rozvoj a cestovní ruch [CD-Rom] : sborník z konference, Jihlava, 1. - 2. 12. 2011. Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2011. ISBN 978-80-87035-44-3, s. 180-187.
2. [3] MALACHOVSKÝ, Andrej. Systémová kríza cestovného ruchu v Českej republike a na Slovensku ako následok nedostatočnej konkurencieschopnosti. In Konkurenceschopnost v cestovním ruchu, gastronomii a hotelnictví : sborník příspěvků z páté mezinárodní konference, 3. května 2012. Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová, 2012. ISBN 978-80-87300-19-0, s. 171-181.
3. [4] MALACHOVSKÝ, Andrej. Systémová kríza v cestovnom ruchu na Slovensku. In Folia turistica 2 : zborník vedeckých prác. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2012. ISBN 978-80-557-0351-0, s. 183-190.
4. [3] MALACHOVSKÝ, Andrej. The systemic crisis of tourism in the context of the European tourism market. In Rynek usług turystycznych. Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2012. ISBN 978-83-62582-28-0, s. 199-217.
5. [3] MALACHOVSKÝ, Andrej. Market strategies in Slovak and Austrian Tourism. In Current Issues of Tourism Research. ISSN 2048-7878, 2012, vol. 2, no. 2, pp. 39-48.
6. [3] MALACHOVSKÝ, Andrej. Strategická úloha hotelierov v rozvoji cestovného ruchu v cieľovom mieste. In Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turizmu : sborník příspěvků z mezinárodní vědeckej konference, Opava, 4. duben 2012 [CD-Rom]. Opava : Slezská univerzita, 2012. ISBN 978-80-7248-771-4, s. [1-6].
7. [3] MALACHOVSKÝ, Andrej. Úlohy hotelierstva v rozvoji cestovného ruchu v podmienkach Českej republiky a Slovenskej republiky. In Regionální rozvoj cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie : sborník příspěvků z šesté mezinárodní konference. Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová, 2013. ISBN 978-80-87300-42-8, s. [1-9].
8. [3] MALACHOVSkÝ, Andrej. Ciele a priority rozvoja cestovného ruchu na Slovensku. In Aktuální problémy cestovního ruchu : cestovní ruch - destinace - regionální rozvoj, 27. - 28. 2. 2013, Jihlava. Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2013. ISBN 978-80-87035-70-2, s. 128-136.
9. [3] MALACHOVSKÝ, Andrej. Ciele rozvoja cestovného ruchu na Slovensku v kontexte medzinárodnej konkurencie. In Aktuální trendy lážeňství, hotelnictví a turismu : sborník z 2. medzinárodní konference v Opavě 11. duben 2013. Opava : Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2013. ISBN 978-80-7248-858-2, s. 100-111.
10. [3] MALACHOVSKÝ, Andrej. Systémová kríza cestovného ruchu v Českej republike a na Slovensku ako následok nedostatočnej konkurencieschopnosti. In Journal of Tourism, Hospitality and Commerce : vědecko-odborný recenzovaný časopis. ISSN 1804-3836, 2012, roč. 3, č. 2, s. 23-34.

ADF02 Zmeny v štruktúre a výkonoch ubytovacích zariadení na Slovensku v rokoch 2000 až 2009 / Kristína Pompurová.
In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela = Economic review of tourism = Zeitschrift für Tourismuswirtschaft / ed. Marian Gúčik. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2010. - ISSN 0139-8660. - Roč. 43, č. 3 (2010), s. 152-164.
[POMPUROVÁ, Kristína (100%)]
Ohlasy:
1. [4] JOSKOVÁ, Magdaléna. Cenotvorba : cenové stratégie v hoteloch a penziónoch. In Hoteliér. ISSN 1337-0545, 2011, roč. 5, č. 4, s. 34-38.
2. [3] MALACHOVSKÝ, Andrej. Systémová kríza cestovného ruchu v Českej republike a na Slovensku ako následok nedostatočnej konkurencieschopnosti. In Konkurenceschopnost v cestovním ruchu, gastronomii a hotelnictví : sborník příspěvků z páté mezinárodní konference, 3. května 2012. Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová, 2012. ISBN 978-80-87300-19-0, s. 171-181.
3. [4] ŠEBOVÁ, Ľubica. Vývoj finančnej situácie podnikov v odvetví hotelov a reštaurácií v rokoch 2011-2009. In Ekonomika a spoločnosť. ISSN 1335-7069, 2011, roč. 12, č. 2, s. 164-173.
4. [4] MALACHOVSKÝ, Andrej. Systémová kríza v cestovnom ruchu na Slovensku. In Folia turistica 2 : zborník vedeckých prác. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2012. ISBN 978-80-557-0351-0, s. 183-190.
5. [3] MALACHOVSKÝ, Andrej. The systemic crisis of tourism in the context of the European tourism market. In Rynek usług turystycznych. Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2012. ISBN 978-83-62582-28-0, s. 199-217.
6. [4] MALACHOVSKÝ, Andrej. Systémová a štrukturálna kríza cestovného ruchu na Slovensku. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. ISSN 0139-8660, 2012, roč. 45, č. 4, s. 196-208.
7. [3] MALACHOVSKÝ, Andrej. Strategická úloha hotelierov v rozvoji cestovného ruchu v cieľovom mieste. In Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turizmu : sborník příspěvků z mezinárodní vědeckej konference, Opava, 4. duben 2012 [CD-Rom]. Opava : Slezská univerzita, 2012. ISBN 978-80-7248-771-4, s. [1-6].
8. [3] MALACHOVSKÝ, Andrej. Úlohy hotelierstva v rozvoji cestovného ruchu v podmienkach Českej republiky a Slovenskej republiky. In Regionální rozvoj cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie : sborník příspěvků z šesté mezinárodní konference. Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová, 2013. ISBN 978-80-87300-42-8, s. [1-9].
9. [3] MALACHOVSkÝ, Andrej. Ciele a priority rozvoja cestovného ruchu na Slovensku. In Aktuální problémy cestovního ruchu : cestovní ruch - destinace - regionální rozvoj, 27. - 28. 2. 2013, Jihlava. Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2013. ISBN 978-80-87035-70-2, s. 128-136.
10. [3] MALACHOVSKÝ, Andrej. Ciele rozvoja cestovného ruchu na Slovensku v kontexte medzinárodnej konkurencie. In Aktuální trendy lážeňství, hotelnictví a turismu : sborník z 2. medzinárodní konference v Opavě 11. duben 2013. Opava : Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2013. ISBN 978-80-7248-858-2, s. 100-111.
11. [3] MALACHOVSKÝ, Andrej. Systémová kríza cestovného ruchu v Českej republike a na Slovensku ako následok nedostatočnej konkurencieschopnosti. In Journal of Tourism, Hospitality and Commerce : vědecko-odborný recenzovaný časopis. ISSN 1804-3836, 2012, roč. 3, č. 2, s. 23-34.

ADF03 Teoreticko-metodologické aspekty skúmania atraktívnosti cieľového miesta / Kristína Pompurová.
In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela = Economic review of tourism = Zeitschrift für Tourismuswirtschaft. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2009. - ISSN 0139-8660. - Roč. 42, č. 2 (2009), s. 67-79.
[POMPUROVÁ, Kristína (100%)]
Ohlasy:
1. [4] GÚČIK, Marian. Cestovný ruch : úvod do štúdia. 1. vyd. Banská Bystrica : Dali-BB, 2010. 307 s. ISBN 978-80-89090-80-8.
2. [3] ŠMARDOVÁ, Ľudmila. Bariéry podnikania z pohľadu subjektov poskytujúcich ubytovacie a stravovacie služby v SR. In Konkurencieschopnosť v cestovním ruchu, gastronomii a hotelnictví : sborník příspěvků z páté mezinárodní konference, 3. května 2012. Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová, 2012. ISBN 978-80-87300-19-0, s. 231-241.
3. [3] MALACHOVSKÝ, Andrej. Systémová kríza cestovného ruchu v Českej republike a na Slovensku ako následok nedostatočnej konkurencieschopnosti. In Konkurenceschopnost v cestovním ruchu, gastronomii a hotelnictví : sborník příspěvků z páté mezinárodní konference, 3. května 2012. Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová, 2012. ISBN 978-80-87300-19-0, s. 171-181.
4. [4] MALACHOVSKÝ, Andrej. Systémová kríza v cestovnom ruchu na Slovensku. In Folia turistica 2 : zborník vedeckých prác. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2012. ISBN 978-80-557-0351-0, s. 183-190.
5. [4] RAŠI, Šimon. Možnosti inovácie produktu a potenciálne prínosy pre návštevníkov v cestovnom ruchu. In Folia turistica 2 : zborník vedeckých prác. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2012. ISBN 978-80-557-0351-0, s. 318-324.
6. [4] ŠMARDOVÁ, Ľudmila. Kvalita podnikateľského prostredia na Slovensku ako predpoklad rozvoja inovácií v cestovnom ruchu. In Folia turistica 2 : zborník vedeckých prác. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2012. ISBN 978-80-557-0351-0, s. 366-374.
7. [3] ŠMARDOVÁ, Ľudmila. Business environment in tourism during the global economic crisis : comparison of Slovakia and Austria. In Current Issues of Toursim Research. ISSN 2048-7878, 2012, vol. 2, no. 1, pp. 19-31.
8. [3] MALACHOVSKÝ, Andrej. The systemic crisis of tourism in the context of the European tourism market. In Rynek usług turystycznych. Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2012. ISBN 978-83-62582-28-0, s. 199-217.
9. [4] MALACHOVSKÝ, Andrej. Systémová a štrukturálna kríza cestovného ruchu na Slovensku. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. ISSN 0139-8660, 2012, roč. 45, č. 4, s. 196-208.
10. [3] MALACHOVSKÝ, Andrej. Strategická úloha hotelierov v rozvoji cestovného ruchu v cieľovom mieste. In Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turizmu : sborník příspěvků z mezinárodní vědeckej konference, Opava, 4. duben 2012 [CD-Rom]. Opava : Slezská univerzita, 2012. ISBN 978-80-7248-771-4, s. [1-6].
11. [3] MALACHOVSKÝ, Andrej. Úlohy hotelierstva v rozvoji cestovného ruchu v podmienkach Českej republiky a Slovenskej republiky. In Regionální rozvoj cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie : sborník příspěvků z šesté mezinárodní konference. Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová, 2013. ISBN 978-80-87300-42-8, s. [1-9].
12. [3] MALACHOVSkÝ, Andrej. Ciele a priority rozvoja cestovného ruchu na Slovensku. In Aktuální problémy cestovního ruchu : cestovní ruch - destinace - regionální rozvoj, 27. - 28. 2. 2013, Jihlava. Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2013. ISBN 978-80-87035-70-2, s. 128-136.
13. [4] MALACHOVSKÝ, Andrej. Strategické ciele a priority rozvoja cestovného ruchu na Slovensku v kontexte medzinárodnej konkurencie. In Folia Turistica 3 : zborník vedeckých prác. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2013. ISBN 978-80-81410-40-6, s. 90-101.
14. [3] MALACHOVSKÝ, Andrej. Ciele rozvoja cestovného ruchu na Slovensku v kontexte medzinárodnej konkurencie. In Aktuální trendy lážeňství, hotelnictví a turismu : sborník z 2. medzinárodní konference v Opavě 11. duben 2013. Opava : Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2013. ISBN 978-80-7248-858-2, s. 100-111.
15. [3] MALACHOVSKÝ, Andrej. Systémová kríza cestovného ruchu v Českej republike a na Slovensku ako následok nedostatočnej konkurencieschopnosti. In Journal of Tourism, Hospitality and Commerce : vědecko-odborný recenzovaný časopis. ISSN 1804-3836, 2012, roč. 3, č. 2, s. 23-34.
16. [3] ŠMARDOVÁ, Ľudmila. Bariéry podnikania z pohľadu subjektov poskytujúcich ubytovacie a stravovacie služby v Slovenskej republike. In Journal of Tourism, Hospitality and Commerce : vědecko-odborný recenzovaný časopis. ISSN 1804-3836, 2012, roč. 3, č. 2, s. 43-55.

ADF04 Atraktívnosť potenciálu cestovného ruchu Slovenska z hľadiska jeho ponuky pre potenciálnych francúzsky hovoriacich návštevníkov hodnotená na základe prezentačného prístupu / Kristína Pompurová.
In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela = Economic review of tourism = Zeitschrift für Tourismuswirtschaft. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2009. - ISSN 0139-8660. - Roč. 42, č. 3-4 (2009), s. 168-178.
[POMPUROVÁ, Kristína (100%)]
Ohlasy:
1. [3] MALACHOVSKÝ, Andrej. Tourism development strategy for Slovakia in the context of crisis development. In Cooperation in tourist region. Białystok : Białystok University of Technology, 2011. ISBN 978-83-62582-12-9, s. 34-59.
2. [3] MALACHOVSKÝ, Andrej. Market strategies in Slovak and Austrian Tourism. In Current Issues of Tourism Research. ISSN 2048-7878, 2012, vol. 2, no. 2, pp. 39-48.

ADF05 Atraktívnosť Banskobystrického kraja v cestovnom ruchu z hľadiska uspokojeného dopytu domácich a zahraničných turistov = The attractivenes of Banská Bystrica region in terms of satisfield demand of domestic and foreign tourists / Kristína Pompurová.
In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / red. Marian Gúčik. Roč. 42, č. 2 (2009). - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - ISSN 0139-8660. - S. 83-94.
[POMPUROVÁ, Kristína (100%)]
Ohlasy:
1. [4] PETRÍK, Ivan. Rozvoj cestovného ruchu v kontexte ochrany životného prostredia. In Folia Turistica 1 : zborník vedeckých prác. Banská Bystrica : Slovak-Swiss Tourism, 2010. ISBN 978-80-89090-77-8, s. 157-170.

ADF06 Spotreba slovenských a českých domácností v cestovnom ruchu v rokoch 2001 až 2006 = Consumption of Slovak and Czech Households in Tourism during Years 2001-2006 / Kristína Pompurová.
In Ekonomická revue cestovného ruchu = Economic Review of Tourism : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / zodpovedný redaktor Marian Gúčik. Roč. 41, č. 1 (2008). - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2008. - ISSN 0139-8660.
[POMPUROVÁ, Kristína (100%)]
Ohlasy:
1. [4] HUDÁČKOVÁ, Lucia. Spotreba v cestovnom ruchu na Slovensku v období globálnej hospodárskej krízy. In Ekonomická revue cestovného ruchu. ISSN 0139-8660, 2011, roč. 44, č. 4, s. 203-211.
2. [3] GÚČIK, Marián - HUDÁČKOVÁ, Lucia. Influence of the world economic crisis on tourism consuption in Slovakia. In Cooperation in tourist region. Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011. ISBN 978-83-62582-12-9, s. 24-33.
3. [4] DUJAVOVÁ, Lucia. Vývoj spotreby domáceho a príchodového ruchu v rokoch 2003 až 2008. In Scientia Iuventa 2013 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie konanej 6. júna 2013 [CD-Rom]. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2013. ISBN 978-80-557-0535-4, s. [1-10].

ADF07 Skúmanie imidžu Slovenska ako krajiny cestovného ruchu / Anton Strašík, Kristína Pompurová.
In Ekonomická revue cestovného ruchu = Economic Review of Tourism = Zeitschrift für Torismuswirtschaft / výkonný redaktor Ľubomír Kmeco. Roč. 40, č. 1 (2007). - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007. - ISSN 0139-8660. - Roč. 40, č. 3(2007), s. 161-172.
[STRAŠÍK, Anton (50%) - POMPUROVÁ, Kristína (50%)]
Ohlasy:
1. [4] GÚČIK, Marian. Manažment regionálneho cestovného ruchu. 1. vyd. Banská Bystrica : Dali-BB, s r.o. Banská Bystrica, 2007. 285 s.
2. [4] MARÁKOVÁ, Vanda. Imidž Slovenska ako krajiny cestovného ruchu z pohľadu návštevníkov z Českej republiky, Poľska a Maďarska. In Folia turistica 1 : zborník vedeckých prác. Banská Bystrica : Slovak-Swiss Tourism, 2010. ISBN 978-80-89090-77-8, s. 142-156.
3. [4] MARÁKOVÁ, Vanda - LUKÁČOVÁ, Lívia. Imidž Slovenska v krajinách Vyšehrádskej štvorky. In Marketingový manažment regiónu cestovného ruchu : zborník z vedeckej konferencie Banská Bystrica. [CD-Rom]. Banská Bystrica : SACR a Ekonomická fakulta UMB, 2010. ISBN 978-80-557-0059-5.
4. [3] MARÁKOVÁ, Vanda. Vnímanie Slovenska ako krajiny cestovného ruchu z pohľadu návštevníkov z Českej republiky. In Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Hotelnictví, turizmus a vzdělávání : výzkum a praxe. Praha : Vysoká škola hotelová, 2011. ISBN 978-80-87411-15-5, s. 156-165.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AED01 Vnímanie atraktívnosti Slovenska domácimi obyvateľmi ako východisko pre inovácie produktov v domácom cestovnom ruchu = The perception of the attractiveness of Slovakia as a basis for product innovation in domestic tourism / Kristína Pompurová.
In Folia Turistica : zborník vedeckých prác / vedec. red. Marian Gúčik ; rec. Marian Gúčik, Jana Kučerová ... [et al.]. Č. 2. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2012. - ISBN 978-80-557-0351-0. - S. 297-304.
[POMPUROVÁ, Kristína (100%)]
Ohlasy:
1. [4] KUČEROVÁ, Jana - MARČEKOVÁ, Radka - ŠMARDOVÁ, Ľudmila. Kvalita služieb vo wellness hoteloch ako faktor inovácií. In Management of organizations in real and virtual environment: opportunities and challenges IV. : zborník vedeckých statí, 8. - 9. november 2012, Poprad. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2012. ISBN 978-80-557-0477-7, s. [1-10].

AED02 Atraktívnosť Slovenska v cestovnom ruchu pre obyvateľov Belgicka, Francúzska, Luxemburska a Švajčiarska = The Slovakia Attractiveness in tourism for inhabitants of Belgium, France, Luxembourg and Switzerland / Kristína Pompurová.
In Folia Turistica : zborník vedeckých prác / rec. Marian Gúčik, Jana Kučerová, Vanda Maráková, Ján Orieška. 1. - Banská Bystrica : Slovak-Swiss Tourism, 2010. - ISBN 978-80-89090-77-8. - S. 171-184.
[POMPUROVÁ, Kristína (100%)]
Ohlasy:
1. [6] MALACHOVSKÝ, Andrej. Recenzia : Folia Turistica 1. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomicke fakutly Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. ISSN 0139-8660, 2011, roč. 44, č. 2, s. 125-128.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD01 Atraktívnosť Slovenskej republiky v príchodovom cestovnom ruchu organizovanom domácimi cestovnými kanceláriami / Kristína Pompurová.
In Cestovný ruch - teória a prax v podmienkach globalizácie : zborník prednášok z konferencie konanej pod záštitou rektorky Univerzity Mateja Bela prof. Beaty Kosovej, CSc. pri príležitosti 45. výročia vzniku Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania : Vyhne, 14. - 15. mája 2009 / zost. Marian Gúčik ; rec. Katarína Holúbeková ...[et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-744-0. - S. 323-331.
[POMPUROVÁ, Kristína (100%)]
Ohlasy:
1. [4] MARÁKOVÁ, Vanda. Imidž Slovenska ako krajiny cestovného ruchu z pohľadu návštevníkov z Českej republiky, Poľska a Maďarska. In Folia turistica 1 : zborník vedeckých prác. Banská Bystrica : Slovak-Swiss Tourism, 2010. ISBN 978-80-89090-77-8, s. 142-156.
2. [4] MARÁKOVÁ, Vanda - LUKÁČOVÁ, Lívia. Imidž Slovenska v krajinách Vyšehrádskej štvorky. In Marketingový manažment regiónu cestovného ruchu : zborník z vedeckej konferencie Banská Bystrica. [CD-Rom]. Banská Bystrica : SACR a Ekonomická fakulta UMB, 2010. ISBN 978-80-557-0059-5.

AFD02 Ekonomické aspekty atraktívnosti Slovenska ako cieľového miesta cestovného ruchu / Kristína Pompurová.
In Cestovný ruch v podmienkach globalizácie : zborník z vedeckej konferencie / zost. Marian Gúčik; rec. Ľubica Lesáková, Jaroslava Marušková. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-851-5. - S. 160-170.
[POMPUROVÁ, Kristína (100%)]
Ohlasy:
1. [3] BELEŠOVÁ, Stanislava. Klaster ako nástroj konkurencieschopnosti cieľového miesta cestovného ruchu. In Konkurencieschopnost v cestovním ruchu, gastronomii a hotelnictví : sborník příspěvků z páté mezinárodní konference. Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová, 2012. ISBN 978-80-87300-19-0, s. 8-16.

AFD03 Geomontánny park Banská Štiavnica = Banská Štiavnica Geopark / Kristína Pompurová.
In Tvorba regionálneho produktu cestovného ruchu : zborník z X. konferencie o cestovnom ruchu, Banská Bystrica 2007 / zodpovedný redaktor Marian Gúčik. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2007. - ISBN 80-8083-473-9. - S. [6].
[POMPUROVÁ, Kristína (100%)]
Ohlasy:
1. [3] KMECO, Ľubomír. Možnosti rozvoja geoturizmu v Banskej Štiavnici - lokalite svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. In Dobrá praxe udržitelnosti cestovního ruchu : recenzovaný sborník 3. ročníku konference s mezinárodní účastí, Hradec Králové, 22. 11. a 23. 11. 2012. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2012. ISBN 978-80-7435-241-6, s. 34-44.

AFD04 Vnímaný imidž Slovenska ako cestovného cieľa na francúzskom trhu = Slovakia destination image perception on the French market / Kristína Pompurová.
In Mladá veda 2007 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 21.-23. novembra 2007 v Račkovej doline [CD-ROM]. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. - ISBN 978-80-8069-970-3. - S. 492-497.
[POMPUROVÁ, Kristína (100%)]
Ohlasy:
1. [4] MARÁKOVÁ, Vanda. Imidž Slovenska ako krajiny cestovného ruchu z pohľadu návštevníkov z Českej republiky, Poľska a Maďarska. In Folia turistica 1 : zborník vedeckých prác. Banská Bystrica : Slovak-Swiss Tourism, 2010. ISBN 978-80-89090-77-8, s. 142-156.
2. [4] MARÁKOVÁ, Vanda - LUKÁČOVÁ, Lívia. Imidž Slovenska v krajinách Vyšehrádskej štvorky. In Marketingový manažment regiónu cestovného ruchu : zborník z vedeckej konferencie Banská Bystrica. [CD-Rom]. Banská Bystrica : SACR a Ekonomická fakulta UMB, 2010. ISBN 978-80-557-0059-5.
3. [3] MARÁKOVÁ, Vanda. Vnímanie Slovenska ako krajiny cestovného ruchu z pohľadu návštevníkov z Českej republiky. In Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Hotelnictví, turizmus a vzdělávání : výzkum a praxe. Praha : Vysoká škola hotelová, 2011. ISBN 978-80-87411-15-5, s. 156-165.
4. [3] MARČEKOVÁ, Radka - ŠIMOČKOVÁ, Ivana. Biopotraviny - základ wellness gastronómie. In Regionální rozvoj cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie : sborník příspěvků z šesté mezinárodní konference, Brno, 25. dubna 2013. Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová, 2013. ISBN 978-80-87300-42-8, s. 139-149.

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01 Manažment cieľového miesta cestovného ruchu / Marian Gúčik a kolektív ; rec. Jana Kučerová, Andrzej Rapacz. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Slovak-Swiss Tourism, 2012. - [219] s. - ISBN 978-80-8141-025-3
[GÚČIK, Marian (24%) - MALACHOVSKÝ, Andrej (8%) - MARÁKOVÁ, Vanda (7%) - PATÚŠ, Peter (11%) - POMPUROVÁ, Kristína (29%) - PĚČ, Jiří (9%) - ŠMARDOVÁ, Ľudmila (12%) - KUČEROVÁ, Jana (rec.) - RAPACZ, Andrzej (rec.)]
Ohlasy:
1. [4] ŠIMOČKOVÁ, Ivana. Príprava športového podujatia medzinárodného významu a jeho vplyv na imidž cieľového miesta. In Scientia Iuventa 2013 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie, Banská Bystrica, 6. jún 2013. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2013. ISBN 978-80-557-0535-4, s. [1-9].

BAB02 Marketing cestovného ruchu / Marian Gúčik ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Dali-BB, 2011. - 264 s. - ISBN 978-80-89090-85-3
[GÚČIK, Marian (33%) - BURANOVSKÝ, Juraj (7%) - KRAUSOVÁ, Terézia (5%) - MALACHOVSKÝ, Andrej (8%) - MARÁKOVÁ, Vanda (17%) - POMPUROVÁ, Kristína (15%) - RAŠI, Šimon (8%) - SMUTNÁ, Eva (1%) - ŠČEPKOVÁ, Eva (6%)]
Ohlasy:
1. [6] VETRÁKOVÁ, Milota. Gúčik, M. a kol.: Marketing cestovného ruchu. Banská Bystrica : Slovak-Swiss Tourism, 2011. 264 s. ISBN 978-80-89090-85-3. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. ISSN 0139-8660, 2011, roč. 44, č. 4, s. 255-256.
2. [4] ŠIMOČKOVÁ, Ivana. Imidž cieľového miesta ako súčasť marketingového manažmentu. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. ISSN 0139-8660, 2012, roč. 45, č. 2, s. 79-89.
3. [4] MUSOVÁ, Zdenka. Spoločenská zodpovednosť v marketingovej praxi podnikov. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2013. 228 s. ISBN 978-80-557-0516-3.
4. [4] ŠIMOČKOVÁ, Ivana. Osobitosti imidžu štátu ako cestovného cieľa. In Merkúr 2012 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Bratislava, 6.-7. december 2012. Bratislava : Ekonóm, 2012. ISBN 978-80-225-3453-6, s. 1-11.
5. [4] ŠIMOČKOVÁ, Ivana. Využitie modelu spotrebiteľského správania Kelvina J. Lancastera v cestovnom ruchu. In Folia Turistica 3 : zborník vedeckých prác. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2013. ISBN 978-80-557-0554-5, s. 215-224.

BCI Skriptá a učebné texty
BCI01 Manažment prevádzky cestovnej kancelárie / Kristína Pompurová ; rec. Marian Gúčik, Tibor Bajaník. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. - 140 s. - ISBN 978-80-557-0314-5
[POMPUROVÁ, Kristína (100%) - GÚČIK, Marian (rec.) - BAJANÍK, Tibor (rec.)]
Ohlasy:
1. [4] MAKOVNÍK, Tomáš - DOROCÁK, Ondrej. Podmienky inovácie produktov horského strediska Tatranská Lomnica. In Folia turistica 2 : zborník vedeckých prác. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2012. ISBN 978-80-557-0351-0, s. 176-182.
2. [4] OLEJÁROVÁ, Miriam - CHRANČOKOVÁ, Daniela. Interkultúrna kompetencia pracovníka cestovného ruchu ako faktor inovácií. In Folia turistica 2 : zborník vedeckých prác. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2012. ISBN 978-80-557-0351-0, s. 243-251.

DAI Dizertačné a habilitačné práce
DAI01 Atraktívnosť potenciálu cestovného ruchu Slovenska pre európske frankofónne štáty = L´attractivité du potentiel touristique de la Slovaquie pour les États européens francophones : dizertačná práca / Kristína Pompurová ; školiteľ: Ľudmila Mešková. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2010. - 140 s. + Prílohy 51 s.
[POMPUROVÁ, Kristína (100%) - MEŠKOVÁ, Ľudmila (727)]
Ohlasy:
1. [4] GÚČIK, Marian. Cestovný ruch : úvod do štúdia. 1. vyd. Banská Bystrica : Dali-BB, 2010. 307 s. ISBN 978-80-89090-80-8.
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
9. 4. 2014 o 9,00 hod. zasadačka 3
Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
9. 4. 2014 o 9,00 hod. zasadačka 3
Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. Ing. Marian Gúčik, PhD.
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Anna Križanová, CSc.
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline
doc. Ing. Ľubomír Kmeco, PhD.
Univerzita Jana Amosa Komenského v Prahe

 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. Ing. Milota Vetráková, PhD., predseda
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
Obchodná fakulta EU v Bratislave
prof. Ing. Mária Rostášová, PhD.
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia na základe celkového zhodnotenia predložených materiálov na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent, hodnotenia prednesenej habilitačnej prednášky, obhajoby habilitačnej práce na tému „Motivácia účasti na organizovaných podujatiach v cestovnom ruchu“ konštatuje, že habilitantka je erudovanou vysokoškolskou osobnosťou a spĺňa kritériá stanovené na habilitačné konanie.

Komisia preto o d p o r ú č a Vedeckej rade Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici schváliť udelenie vedecko-pedagogického titulu d o c e n t k a v študijnom odbore 8.1.1. cestovný ruch Ing. Kristíne Pompurovej, PhD.

 
Dátum skončenia habilitačného konania:
14. 4. 2014
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Na základe rozhodnutia Vedeckej rady EF UMB rektorka UMB udelila titul docent vystavením dekrétu s účinnosťou od 14. 4. 2014.
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Oponent - Gúčik.pdf,10. 1. 2014 12:54:02
Oponent - Kmeco.pdf,29. 1. 2014 8:05:07
Oponent - Križanová.pdf,29. 1. 2014 13:16:55

 
Rozhodnutia

Výpis VR 28.11.13.jpeg,3. 12. 2013 11:01:42
Výpis VR 9.4.14.pdf,10. 4. 2014 14:01:38

 
Prezenčné listiny

VEDRADA - zloženie.docx,10. 4. 2014 13:06:34

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy