Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Samuel
Priezvisko: Abrahám
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1960
Názov študijného odboru: 3.1.8 Teória politiky
Téma habilitačnej práce: Kríza európskej identity: v zrkadle strednej Európy a Slovenska
Dátum doručenia žiadosti: 19. 6. 2012
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
1988 B.A. – 4-ročné bakalárske štúdium v odbore medzinárodné vzťahy a politická ekonómia (minor) na University of Toronto, Kanada

1990 M.A. – v odbore Sovietske a východoeurópske štúdie Carleton University, Ottawa, Kanada. Magisterská práca: „Normalization“ in Czechoslovakia 1969-1989: Impact on a Besieged Society [„Normalizácia“ v Československu v rokoch 1969-1989: Dopad na obliehanú spoločnosť]

2001 PhD. – v odbore Politická filozofia a komparatívna politika) Carleton University, Ottawa. Dizertačná práca: The Rise and Fall of Illiberal Democracy in Slovakia 1989-1998 [Vzostup a pád iliberálnej demokracie na Slovensku v rokoch 1989-1998
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1990-1998 Spoluzakladateľ Katedry politológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Interný aj externý pracovný pomer. Vyučovanie kurzov: Úvod do politickej teórie, Textový seminár politickej filozofie – Platón, Aristoteles; Moderné ideológie; Postkomunistické Československo; Transformácia v stredovýchodnej Európe.

1996-2001 Zástupca nadácie Projekt etnických vzťahov na Slovensku so sídlom v Princetone, New Jersey, USA – mimovládnej organizácie, ktorá v strednej Európe rieši etnické konflikty organizuje konferencie, workshopy a vydáva publikácie na tému riešenie etnických konfliktov.

1996-2006 Riaditeľ a pedagogický supervízor Výberového vzdelávacieho spolku. Táto inštitúcia poskytovala doplnkové vzdelanie a štipendium nadaných univerzitným študentom z rôznych slovenských univerzít.
1996- Vydavateľ a šéfredaktor kultúrneho magazínu Kritika & Kontext. Časopis kritického myslenia. Pozri www.kritika.sk.

1998- Člen siete European Cultural Journals [Európske kultúrne časopisy] a člen výkonnej rady EUROZINE (do roku 2005) www.eurozine.com.

2003-2007 Externý prednášateľ na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – kurzy Politické ideológie (2. ročník), Leo Strauss a neokonzervatívci (pokročilý seminár v anglickom jazyku).
2004-2008 Inicioval Rómsky program Výberového vzdelávacieho spolku pre rómskych univerzitných študentov.

2005-2007; 2012- Inicioval časopis Amenca – prvý rómsky študentský časopis na svete, ktorý obnovil svoju činnosť v roku 2012. Pozri www.amenca.sk.

2006- Rektor a prednášateľ na Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií (Bratislava International School of Liberal Arts – BISLA) – Bakalársky stupeň liberálnych štúdií v odbore politológia. www.bisla.sk. Vyučujúci kurzov v angličtine: Úvod do politológie, Komparatívna politika, Dejiny ideológií, Textový seminár – „Taking Sides“.

2006- Riaditeľ Bratislavského inštitútu humanizmu –thinktank, ktorý sa organizuje diskusie, konferencie. www.bih.sk.

2007- Riešiteľ a člen výkonnej rady Európskych akadémií liberálnych vied a umení (European Colleges of Liberal Arts and Sciences – ECOLAS). Táto celoeurópska sieť vysokých škôl sa usiluje o rozširovanie liberálneho vzdelávania v Európe. Má kanceláriu na Slovensku v Bratislave a na svoje aktivity a výskum získala dvojročný grant od Európskej únie (2008-2011).
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Moderné ideológie, dejiny ideológií, komparatívna politológia, postkomunistické Československo a transformácia v stredovýchodnej Európe.
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
1. monografia 2 (spolu ... AH)
2. učebnica 2 (spolu ... AH)
3. skriptá 1 (... AH)
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
domáce: 19
zahraničné: 22
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
18.4.2013, 11,00 hod.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
18.4.2013, 11,00 hod.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
19.6.2013, lehota prerušenia 1 rok
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
1. prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK Bratislava
2. doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., FPV a MV UMB v Banskej Bystrici
3. doc. PhDr. Martin Klus, PhD., Fakulta sociálnych vied UCM Trnava
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
1. prof. PhDr. Peter Kulašik, CSc., FPV a MV UMB v Banskej Bystrici
2. prof. PhDr. František Novosád, CSc., Filozofický ústav SAV Bratislava
3. doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD., Filozofická fakulta UPJŠ Košice
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia vychádzala z kladného hodnotenia habilitačnej práce, habilitačnej prednášky a jej obhajoby a odporúčala VR FPV a MV v Banskej Bystrici schváliť menovanie Samauela Abraháma, PhD. za docenta v odbore 3.1.8 Teória politiky.
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
3. 12. 2013
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Schválenie ukončenia habilitačného konania hlasovaním vo Vedeckej rade FPV a MV UMB v Banskej Bystrici
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Posudok oponenta - Klus, M..pdf,8. 1. 2014 10:47:43
Posudok oponenta - Kováčik, B..pdf,8. 1. 2014 10:47:49
Posudok oponenta - Miháliková, S..pdf,8. 1. 2014 10:47:54

 
Rozhodnutia

Rozhodnutie o neudelení titulu docent.pdf,8. 1. 2014 10:52:24
Výpis z uznesení VR - schválenie titulu docent.pdf,8. 1. 2014 10:56:14

 
Prezenčné listiny

Prezenčná listina - otvorenie.pdf,8. 1. 2014 10:41:00
Prezenčná listina - ukončenie.pdf,8. 1. 2014 10:43:53

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy