Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Rastislav
Priezvisko: Kazanský
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1976
Názov študijného odboru: 3.1.5 Medzinárodné vzťahy
Téma habilitačnej práce: Súčasné problémy výskumu medzinárodných konfliktov a kríz a ich riešenia
Dátum doručenia žiadosti: 29. 11. 2013
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
2000 - absolvent odboru Politológia Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
2009 - PhD. v odbore Medzinárodné vzťahy, FPV a MV UMB Banská Bystrica, téma: Podmienky rozvoja vedomostnej spoločnosti v politike SR a EÚ
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
September 2001 – Jún 2005 vysokoškolský učiteľ – asistent Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Júl 2005 – August 2009 vedeckovýskumný pracovník Ústav vedy a výskumu UMB

September 2009 – doposiaľ vysokoškolský učiteľ –odborný asistent Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, predmety: Bezpečnostná politika IV. – Teória konfliktov I, Teória a prax geopolitiky, Geopolitics of Central European Region, Peace and Conflict Studies (v anglickom jazyku)
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Medzinárodné vzťahy, medzinárodná bezpečnosť, geopolitika
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Vybrané nástroje rozvoja poznatkovo-orientovanej spoločnosti : (príklady prístupov v krajinách EÚ) / Rastislav Kazanský ; rec. Peter Čajka, Milan Vošta. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2009. - 167 s. [8, 27 AH]. - ISBN 978-80-8083-838-6
[KAZANSKÝ, Rastislav (100%) - ČAJKA, Peter (rec.) - VOŠTA, Milan (rec.)]

AAB02 Slovník bezpečnostných vzťahov / Peter Kulašik ... [et al.]. - 2. preprac. a upr. vyd. - Bratislava : Smaragd pedagogické nakladateľstvo, 2002. - 270 s. - ISBN 80-89063-08-X
[KULAŠIK, Peter - AZUD, Ján - BAJÚSZ, Ján - BYSTRICKÝ, Jozef - DOBRÍK, Michal - GODOVÁ-ROJAS, Zeidy - HILDE, Paal Sigurd - HOSCHEKOVÁ, Dagmar - KAZANSKÝ, Rastislav - KLÍMA, Ján - KMEC, Vladimír - KREJČÍ, Oskar - KRIŽAN, Martin - KUKUK, Ján - KULAŠIK, Karol - LAML, Roman - LASICOVÁ, Jana - MESÍKOVÁ, Eleonóra - MIČIANIK, Pavel - PÁSTOR, Zoltán - PILIAR, Branislav - POLONSKÝ, Dušan - PÚČIK, Miloslav - VLČEK, Dalibor - WILLIAMS, Kieran David - ZBOŘIL, Zdeněk]

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Integrácia územia stredného Slovenska do I. ČSR : (vybrané aspekty konfliktu s Maďarskom v rokoch 1918-1919) / Rastislav Kazanský.
In Historické špecifiká stredného Slovenska v rokoch 1918-1938 / odb. red. Peter Mičko ; rec. Michal Šmigeľ, Ján Stanislav. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ústav vedy a výskumu, 2008. - ISBN 978-80-8083-649-8. - S. 7-41.
[KAZANSKÝ, Rastislav]

ABD02 Stav budovania vedomostnej spoločnosti v SR a hľadanie možných východísk vo vede, výskume a vzdelávaní / Rastislav Kazanský.
In Formovanie nového strategického postavenia SR / zost. Dagmar Hoscheková, Jaroslav Ušiak ; rec. Zdeněk Veselý, Jaroslav Mazúrek. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2008. - ISBN 978-80-8083-697-9. - S. 248-266 [1,25 AH].
[KAZANSKÝ, Rastislav]

BCI Skriptá a učebné texty
BCI01 Bezpečnostná politika - teória konfliktov / Rastislav Kazanský. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2011. - 126 s. - Publikácia bola vydaná na základe rozhodnutia edičnej komisie FPVaMV UMB 20.4.2011. - ISBN 978-80-557-0250-6
[KAZANSKÝ, Rastislav (100%)]
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v cit. indexoch – 30

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v cit. indexoch - 90

Recenzie v zahraničných publikáciách - 1
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
18.3.2014 o 10,00 hod.
FPV a MV UMB, Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
18.3.2014 o 10,00 hod.
FPV a MV UMB, Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
1. prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc., Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov v Prahe, ČR

2. doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc., FPV a MV UMB v Banskej Bystrici

3. dr. hab. Donat Mierzejewski, Państwowa Wyżsa Szkoła Zawodowa im. tanisława Staszica v Piłe,Poľsko

4. doc. PhDr. František Škvrnda, CSc., Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave náhradný oponent)
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
1. prof. PhDr. Peter Terem, PhD., FPV a MV UMB v Banskej Bystrici

2. prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc., Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

3. doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc., Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

4. doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.,Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (náhradný člen komisie)
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia vychádzala z kladného hodnotenia habilitačnej práce, habilitačnej prednášky a jej obhajoby a odporúča VR FPV a MV v Banskej Bystrici schváliť menovanie PhDr. Rastislava Kazanského, PhD. za docenta v odbore 3.1.5 Medzinárodné vzťahy.
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
26. 3. 2014
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Schválenie udelenia vedecko-pedagogického titulu docent v odbore 3.1.5 Medzinárodné vzťahy Vedeckou radou FPV a MV UMB v Banskej Bystrici
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Posudok - doc. Mierzejewski.pdf,6. 5. 2014 15:38:25
Posudok - prof. Krejci.pdf,6. 5. 2014 15:42:01
Posudok - Vlček.pdf,6. 5. 2014 15:37:54
Stanovisko - Ivančík.pdf,6. 5. 2014 16:16:16

 
Rozhodnutia

Vypis z uzneseni VR - otvorenie hab.pdf,6. 5. 2014 16:13:50
Vypis z uzneseni VR - ukoncenie hab.pdf,6. 5. 2014 16:13:58

 
Prezenčné listiny

Prezencna listina - VR ukoncenie.pdf,6. 5. 2014 15:43:27
Prezenčná listina - habilitačná prednáška.pdf,6. 5. 2014 16:14:32
Prezenčná listina - otvorenie.pdf,8. 1. 2014 11:20:12

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy