Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Přemysl
Priezvisko: Rosůlek
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1971
Názov študijného odboru: 3.1.8 Teória politiky
Téma habilitačnej práce: Kritická reflexe normativních teorií secese. Allen Buchanan a jeho kritici
Dátum doručenia žiadosti: 4. 11. 2013
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
• 2001 – 2005: doktorské studium (Ph.D.): Institut politických studií, Fakulta sociálních studií, Karlova Univerzita v Praze. Obhájena dizertační práce na téma
“Budování multietnické společnosti v Makedonii” (6/2005).

• 2003/11: (PhDr.) Rigorózní zkouška z předmětu Obecná politologie. Obhájena rigorózní práce na téma „Republika Makedonie (1991-2002).“ FSV UK.

• 1996 – 1998: magisterské studium (Mgr.), Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita v Brně. Obhájena magisterská práce na
téma: „Rodinná politika podle sociálního učení a moderní politická kultura“ (6/1998).

• 1992 – 1996: bakalářské studium (B.A.), Katedra politických věd. Filosofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně. Obhájena bakalářská práce na téma:
„Duchovní kořeny kapitalistické revoluce“ (6/1996).
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
• 2000 – dosud trvá: odborný asistent na Katedře politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU v Plzni

• 2007-2013: odborný asistent, Katedra politologie a humanitních studií Metropolitní univerzita Praha, dohoda o provedení práce (10/2011-7/2013 – pracovní poměr na úvazek 0.7, 9/2013 – dosud: externí spolupráce)

• 2007-2010: odborný asistent, Anglo-americká univerzita v Praze, dohoda o provedení práce

• 2000-2005 redaktor Českého rozhlasu (2000 – pracovní poměr na úvazek 1,0, 2001 – pracovní poměr na 0,9, 2003-2004 externí spolupracovník)

• 2004-2006: Gymnázium Luďka Pika v Plzni, externí vyučující občanské nauky a filozofie.
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Politlógia
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
Monografie
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Rosůlek, Přemysl: Makedonie. - 1. vyd. - Praha : Libri, 2008. - 128 s. ISBN 978-80-7277-342-8.

Učebnice
ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

1. Politický systém Nigérie / Přemysl Rosůlek.
In Commonwealth : politické systémy : [učebnice] / Marek Ženíšek, David Šanc a kol. ; lek. Bořivoj Hnízdo. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007.
- ISBN 978-80-7380-078-9. - S. 216-247.
[ROSŮLEK, Přemysl]

2. Politika jako předmět zájmu politické vědy / Přemysl Rosůlek.In Úvod do studia politické vědy / Ladislav Cabada, Michal Kubát a kol. - 2. rozšír. a dopl. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004. - ISBN 80-86432-63-7. - S. 44-59 [1,1 AH].
[ROSŮLEK, Přemysl]

3. Makedonie / Přemysl Rosůlek. In Komparace politických systémů III. / Ladislav Cabada, Vladimíra Dvořáková a
kol. - 2. přeprac. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2004. - ISBN 80-245-0806-0. - S. 257-272 [1 AH].
[ROSŮLEK, Přemysl]

4. Rumunsko / Přemysl Rosůlek. In Komparace politických systémů III. / Ladislav Cabada, Vladimíra Dvořáková a
kol. - 2. přeprac. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2004. - ISBN 80-245-0806-0. - S. 313-329 [1 AH].
[ROSŮLEK, Přemysl]

Politické ideologie / Přemysl Rosůrek.
In Úvod do studia politické vědy / Ladislav Cabada, Michal Kubát a kol. - 2. rozšír. a dopl. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004. - ISBN 80-86432-63-7. - S. 135-177.
[ROSŮLEK, Přemysl]
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
1. Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS: 2
2. Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS: 1
3. Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 17
4. Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 36
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
16.4.2014 o 10,00 hod., prednášková miestnosť P4
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Kuzmányho 1
Banská Bystrica
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
16.4.2014 o 10,00 hod., prednášková miestnosť P4
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Kuzmányho 1
Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc., Fakulta sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe, ČR

doc. PhDr. Martin Klus, PhD., Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda Trnava

doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., FPV a MV UMB v Banskej Bystrici

dr. hab. Artur Życki, Univerzita Jana Kochanowskeho v Kielcoch, Poľsko (náhradný oponent)
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. PhDr. Peter Kulašik, CSc., FPV a MV UMB v Banskej Bystrici (predseda)

prof. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., Metropolitní univerzita Praha, ČR

prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského Bratislava

doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD., Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach náhradný člen komisie)
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
-
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
17. 6. 2014
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Odsúhlasenie udelenia vedecko-pedagogického titulu docent v odbore 3.1.8 Teória politiky Vedeckou radou FPV a MV UMB
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Prezenčné listiny

Prezenčná listina - otvorenie.pdf,9. 1. 2014 11:33:28

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy