Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Michał
Priezvisko: Gołoś
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1954
Názov študijného odboru: 3.1.8 Teória politiky
Téma habilitačnej práce: Koncepcja spoleczeństwa obywatelskiego Edmunda Burke´a i Thomasa Paine´a (Koncepcia občianskej spoločnosti Edmunda Burkeho a Thomasa Paina)
Dátum doručenia žiadosti: 14. 6. 2013
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Absolvent Politologickiej fakulty Wyższej szkoly Pedagogicznej im. J. Kochanowskiego w Kielcach v roku 1992, odbor politológia

PhD. v roku 2001, odbor politológia, Uniwersytet Sląski w Katowicach, téma: Koalicje partyjne w Polsce w okresie 1989 – 1997

 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1.08.2004 – doteraz: rektor Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, v študijnom odbore politológia

1996-2004 - dekan - Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Chełmie i Lublinie

2003-2011 - Instytut Nauk Politycznych Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach – odborný asistent
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Politológia
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
1x AAA
1x AAB
1x ACD
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch - 115

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch - 69
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
-
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
-
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
1. doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., FPV a MV UMB v Banskej Bystrici

2. dr. h. c. prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc., Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta

3. prof. dr. hab. Kazimierz Kik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce, Instytut nauk politycznych
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
1. prof. PhDr. Ján Koper, PhD. - predseda, FPV a MV UMB v Banskej Bystrici

2. prof. dr. hab. Henryk Bednarski, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno - Pedagogiczna w Łowiczu, Wydział Pedagogiczny

3. doc. PhDr. Monika Čambáliková, CSc., Vysoká škola v Sládkovičove, Fakulta verejnej politiky a správy

4. doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta (náhradný člen komisie)
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
-
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
20. 2. 2015
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Skončenie habilitačného konania uplynutím 10-mesačnej lehoty bez obhajoby habilitačnej práce
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Prezenčné listiny

Prezenčná listina z VR FPV a MV UMB - otvorenie konania,9. 1. 2014 14:33:02

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy