Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Katarína
Priezvisko: Vančíková
Rodné priezvisko: Ľuptáková
Rok narodenia: 1976
Názov študijného odboru: 1.1.5. Predškolská a elementárna pedagogika
Téma habilitačnej práce: Multikultúrna výchova - jej miesto v súčasnej škole
Dátum doručenia žiadosti: 22. 11. 2013
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
1995 - 1999 Pedagogická fakulta UMB B. Bystrica
 Mgr. v odbore Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ 2004 Pedagogická fakulta UMB B. Bystrica
 PaedDr. v odbore Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ 2001 – 2007 Pedagogická fakulta UMB B. Bystrica
 PhD. v študijnom odbore 75-02-9 Teória predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii: teória vyučovania predmetov na 1. st. ZŠ

 2000 – 2001 štúdium anglického jazyka:
*EFL Level 3 - First Certificate (Lingfield Oxted Libary Centres, England, Caterham Valley Centre, England)
*EFL Level 4 - Advanced Certificate (Purley Language College, England)
 2004 * Edvanced English (English Teaching Centre Banská Bystrica)
 2001 základy talianskeho jazyka (Štátna jazyková škola Banská Bystrica)
 2003 – školenie PHARE SK0002.01 Zlepšenie podmienok sebarealizácie Rómov vo vzdelávacom systéme
 2003 - Seminár k metodológii pedagogického výskumu ČAPV, Brno
 2011 Academic English – Writting Skills (Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica)
 2012 – Vzdelávanie vysokoškolských učiteľov UMB, zodpovedných za riadenie vysokoškolského vzdelávania (Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica)
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
2001 - 2004 interná doktorandka na Katedre elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB Banská Bystrica
od 2004 doteraz odborná asistentka na Katedre elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB Banská Bystrica
 2011 – 2012 zástupkyňa vedúcej katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB v B. Bystrici

Pedagogická fakulta UMB v B. Bystrici - Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky:
garantka predmetov: Pedagogická prax v MŠ, Pedagogická prax v škole –projekt, Interkultúrna výchova, Sociológia výchovy
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
-
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Monografie:
AAB:
 ĽUPTÁKOVÁ, K.: Interkultúrna výchova vo výchovno-vzdelávacom procese na 1. stupni ZŠ. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2004. - 124 s. - ISBN 80-8055-920-1 (7AH)
 BARIAKOVÁ, Z., GÁLISOVÁ, A., VANČÍKOVÁ, K.: Jazykové a literárne hry : pre 1. a 2. stupeň základnej. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzita Mateja Bela, 2012. - 110 s. ISBN 978-80-557-0415-9 (30% autorský podiel v rozsahu 1,5 AH)
 VANČÍKOVÁ, K. a kol.: Multikultúrna výchova – jej miesto v súčasnej škole. Banská Bystrica : PF UMB, 2013. 160 s. ISBN 978-80-557-0512-5
(9,6AH).
ABC: VANČÍKOVÁ, K: Hra a jej miesto v súčasnej škole. In Jazykové a literárne hry : pre 1. a 2. stupeň základnej školy. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. - ISBN 978-83-7490-576-3. - S. 8-31 [1,26 AH].
ABD:
 VANČÍKOVÁ, K: Spravodlivá škola alebo Úloha školy v období krízy sociálnych práv a sociálnej spravodlivosti . In Premeny spoločnosti a perspektívy školy. Banská Bystrica : Belianum, 2013. - S. 49-86 [3,39 AH].
 VANČÍKOVÁ, K: Pripravenosť materských škôl na realizáciu multikultúrnej výchovy ako prierezovej témy In Multikultúrna výchova - jej miesto v príprave učiteľov. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2013. - ISBN 978-80-557-0511-8. - S. 31-50 [1,04 AH]. [KUŤKOVÁ, Katarína (50%) - VANČÍKOVÁ, Katarína (50%)]
 VANČÍKOVÁ, K: Učiteľ-profesionál z pohľadu multikultúrnej výchovy. In Multikultúrna výchova - jej miesto v príprave učiteľov. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2013. - ISBN 978-80-557-0511-8. - S. 52-70 [1,07 AH].
 VANČÍKOVÁ, K: Pedagogické a didaktické
disciplíny v službách multikultúrnej výchovy. In Multikultúrna výchova - jej miesto v príprave učiteľov. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2013. - ISBN 978-80-557-0511-8. - S. 76-92 [1,03 AH].

Učebnice:
ACB:
 VANČÍKOVÁ, K.: Výchova a spoločnosť. Kapitoly zo sociológie výchovy - 1. vyd. - Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2011. - 164 s. - ISBN 978-80-557-0185-1 (12 AH)
 VANČÍKOVÁ, K.: Škola a spoločnosť. Kapitoly zo sociológie výchovy- 1. vyd. - Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2011.- 170 s. - ISBN 978-80-557-0184-4 (14 AH)

Skriptá:
BCI:
 ĽUPTÁKOVÁ- VANČÍKOVÁ, K.: Učíme sa žiť v pestrom svete alebo interkultúrna výchova v primárnej edukácii. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, alokované pracovisko Prešov, 2008. - 84 s. - ISBN 978-80-8045-527-9 (5 AH)
 KASÁČOVÁ, B., ĽUPTÁKOVÁ, K.: Sociálne aspekty detstva a výchovy : študijné texty pre študijný program: predškolská a elementárna pedagogika- Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, , 2007. - [80 s.]. - ISBN 978-80-8083-455-5 (Autorský podiel 20 % v rozsahu 1,3 AH)
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Citácie a ohlasy
a) doma - počet: 74 (dopĺňa sa)
b) v zahraničí - počet: 17 (dopĺňa sa)
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
26.2.2014 o 11.00 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
26.2.2014 o 11.00 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., PF UK Bratislava
prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc., PF UMB Banská Bystrica
doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD., PF PU Prešov
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
Predseda:
Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., PF UMB Banská Bystrica
Členovia:
prof. PhDr. Igor Kominarec, PhD., FHPV PU Prešov
prof. PhDr. Martin Žilínek, PhD., FF UK Bratislava
doc. PhDr. Josef Malach, CSc., PF OU Ostrava
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Záver habilitačnej komisie:

Habilitačná komisia v zložení:
predseda - prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. – PF UMB Banská
Bystrica
členovia
prof. PhDr. Igor Kominarec, PhD. – FHPV PU Prešov
prof. PhDr. PaedDr. Martin Žilínek, PhD. – FFUK Bratislava
doc. PhDr. Josef Malach, CSc. – PF OU Ostrava

komplexne posúdila pedagogickú, vedecko-výskumnú i publikačnú činnosť PaedDr. Kataríny Vančíkovej, PhD. a konštatuje, že habilitantka sa stala sa už uznávanou odborníčkou v oblasti predškolskej a elementárnej pedagogiky, ale aj sociológie výchovy. Jej publikačná, vedecko-výskumná činnosť, rozsiahla pedagogická a ďalšia prednášková činnosť spĺňajú kritériá stanovené pre udelenie vedecko-pedagogického titulu docent.

Preto habilitačná komisia jednomyseľne odporúča Vedeckej rade Pedagogickej fakulty UMB schváliť vymenovanie PaedDr. Kataríny Vančíkovej, PhD. za docentku v odbore 1. 1. 5 Predškolská a elementárna pedagogika.
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
27. 2. 2014
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
účinnosť docentského dekrétu od 27.2.2014
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Posudok doc. Petrasová.pdf,15. 5. 2014 9:28:40
Posudok prof. Korim.pdf,15. 5. 2014 9:28:47
Posudok prof. Mistrík.pdf,15. 5. 2014 9:28:53

 
Rozhodnutia

Výpis 26.2.2014 Dr. Vančíková.doc,15. 5. 2014 9:31:15
Výpis 27.11.2013 Dr. Vančíková.pdf,23. 1. 2014 8:37:42

 
Prezenčné listiny

Zoznam clenov VR PF UMB.pdf,15. 5. 2014 9:32:18

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy