Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Elena
Priezvisko: Bendíková
Rodné priezvisko: Štimová
Rok narodenia: 1975
Názov študijného odboru: 8.1.3 športová edukológia
Téma habilitačnej práce: Vplyv pohybových programov s náčiním na oporný a pohybový systém žiačok
Dátum doručenia žiadosti: 1. 1. 1900
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
1995 – 2000 Mgr. – Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitnývh a prírodných vied – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov slovenský jazyk a literatúra – telesná výchova.
Téma diplomovej práce: Pohybová aktivita ako prostriedok formovania sociálnych vzťahov v rodinách
Vedúca diplomovej práce: PaedDr. Klaudia Zusková
2001 – 2002 PaedDr. – rigorózne pokračovanie v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov telesná výchova.
Rigorózna práca s názvom Pohybový režim ako determinant zdravia adolescentov. Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied. Dátum obhajoby: 3. 9. 2001. Odborné vedenie: doc. PaedDr. Jozef Liba, CSc.
2006 – 2008 PhD. – interné doktorandské štúdium v odbore 8.1.3. športová edukológia. Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Katedra telesnej výchovy a športu. Školiteľ: prof. PaedDr. Karol Görner, CSc. Dátum obhajoby: 29. 9. 2008.
Téma dizertačnej práce: Vplyv špecifického pohybového programu na úpravu funkčných porúch chrbtice žien.
- Tréner I. triedy v špecializácii Zdravotná telesná výchova (2009)
- Inštruktor I. stupňa BOSU (2011)
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1. 9. 2000 – 16. 7. 2007 Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš -
stredoškolská učiteľka,
1. 10. 2006 – 30. 9. 2007 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied – študentka doktorandského štúdia v dennej forme,
1.10. 2007 – 31. 8. 2008 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied - odborná asistentka,
1. 9. 2008 – 30. 9. 2008 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied – študentka doktorandského štúdia v dennej forme,
1. 10. 2008 – doteraz Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied - odborná asistentka.
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
-
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 BENDÍKOVÁ, E. 2012. Oslabený oporný a pohybový systém žien a jeho úprava pohybovým programom. 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied,2012, 89 s. ISBN 978-80-8141-019-2 [BENDÍKOVÁ, E. (100 %)]
AAB02 spoluautorka: NEMČEK, D. et al. 2011. Kvalita života seniorov a pohybová aktivita ako jej súčasť[Seniorś quality of life and physical activity as part of it]. Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu, 2011, 163 s. ISBN 978-80-7165-857-3 [BENDÍKOVÁ, Elena (8 %)]

AAB03 spoluautorka: JANČOKOVÁ, Ľ. et. al. 2011. Chronobiológia a výkonnosť v športe. 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Katedra telesnej výchovy a športu, 2011, 147 s. ISBN 978-80-557-0286-5 [BENDÍKOVÁ, Elena (11%)]
BCI Skriptá a učebné texty
BCI01 BENDÍKOVÁ, E. 2012. Kapitoly z didaktiky školskej telesnej a športovej výchovy. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012, 119 s. ISBN 978-80-554-0487-5 [BENDÍKOVÁ, Elena (100 %)]

BCI02 BENDÍKOVÁ, E. 2011. Oporný a pohybový systém, jeho funkcia, diagnostika a prevencia porúch. 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011, 131 s. ISBN 978-80-557-0124-0 [BENDÍKOVÁ, Elena (100 %)]
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
3 Citácie zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 18
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 59
Spolu 77
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
9. 4. 2013 o 14. 00 hod. zasadačka dekana FHV UMB
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
9. 4. 2013 o 14. 00 hod. zasadačka dekana FHV UMB
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD. FHV UMB v B. Bystrici
prof. PhDr. Jela Labudová, PhD. FTVŠ UK v Bratislave
doc. MUDr. Sylvia Vajczíková, PhD. LF UK Bratislava
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. FHV UMB v Banskej Bystrici
doc. PaedDr. Viera bebčáková, PhD. FŠ PU v Prešove
doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD.- FTVŠ UK v Bratislave
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia sa dopracovala k záveru, že habilitačné konanie sa uskutočnilo v súlade so znením Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo ummelecko-pedagogických titulov docent a profesor a odporúča udeliť uchádzačovi titul docent v ŠO športová edukológia
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
20. 5. 2013
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
účinnosť docentského dekrétu od 20. 5. 2013
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

posudok Bartík,5. 3. 2014 12:35:28
posudok Labudová,5. 3. 2014 12:35:42
posudok Vajczíková,5. 3. 2014 12:36:00

 
Rozhodnutia

uznesenie (1),5. 3. 2014 12:42:56
uznesenie,5. 3. 2014 12:43:13

 
Prezenčné listiny

prezenčná listina,5. 3. 2014 12:43:41

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy