Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Katarína
Priezvisko: Chovancová
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1977
Názov študijného odboru: 2.1.33 všeobecná jazykoveda
Téma habilitačnej práce: Sprostredkovaná komunikácia
Dátum doručenia žiadosti: 21. 9. 2012
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
1996 – 2001 Mgr. – Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – učiteľstvo akademických predmetov: aprobácia anglický jazyk a literatúra – francúzsky jazyk a literatúra
Téma diplomovej práce: The Theme of Illusion and Isolation in Carson McCullers’ Reflections in a Golden Eye [Téma ilúzie a izolácie v románe Odrazy v zlatom oku Carson McCullersovej]. Vedúca diplomovej práce: PhDr. Katarína Feťková, PhD.
2002 – 2003 DEA (Diplôme d’études approfondies) – postgraduálne štúdium, Université Rennes 2 – Haute Bretagne (Rennes, Francúzsko). Záverečná práca s názvom La conversation électronique: énonciation et syntaxe [Elektronická konverzácia: komunikačný akt a syntax]. Dátum obhajoby: 25. 6. 2003. Vedúca záverečnej práce: prof. Marie-Claude Le Bot.
2002 – 2005 PhDr. – rigorózne pokračovanie v študijnom odbore moderná neslovanská filológia v špecializácii francúzsky jazyk a literatúra. Rigorózna práca s názvom Komunikačné prostriedky v elektronickej konverzácii. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. Dátum obhajoby: 25. 2. 2005. Odborné vedenie: doc. PhDr. Karel Sekvent, CSc.
2004 – 2008 PhD. – interné doktorandské štúdium v odbore všeobecná jazykoveda (science du langage). Dizertačná práca Les discussions en direct sur Internet: conditions d’énonciation, propriétés linguistiques, aspects pragmatiques [Internetové diskusie: podmienky komunikácie, jazykové prostriedky, pragmatické aspekty]. Školiteľka: prof. Marie-Claude Le Bot. Dátum obhajoby: 31. 1. 2008. Université Rennes 2 – Haute Bretagne, Rennes, Francúzsko. Komisia v zložení: prof. Catherine Kerbrat-Orecchioni – oponentka (Université Lumière – Lyon II, Lyon, Francúzsko), doc. Elisabeth Delais-Roussarie – oponentka (Centre National de la Recherche Scientifique – Štátne centrum vedeckého výskumu, Paríž, Francúzsko), doc. PhDr. Elena Baranová, mim. prof. – oponentka (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici), Dr. Elisabeth Richard (Université Haute Bretagne, Rennes, Francúzsko), prof. Marie-Claude Le Bot (Université Haute Bretagne, Rennes, Francúzsko).
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1. 9. 2001 – 31. 8. 2002 Katedra romanistiky FHV UMB v Banskej Bystrici
asistentka
1. 9. 2003 – doteraz Katedra romanistiky FHV UMB v Banskej Bystrici
odborná asistentka
október – december 2006 Université Rennes 2 – Haute Bretagne, Rennes (Francúzsko)
odborná asistentka
október – december 2007 Université Rennes 2 – Haute Bretagne, Rennes (Francúzsko)
odborná asistentka
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
-
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
AAB01 CHOVANCOVÁ, K. 2008. Les discussions en direct sur Internet : énonciation et graphie. [Internetové diskusie : akt prehovoru a spôsob jeho zápisu.] 1. diel. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2008. 114 s. ISBN 978-80-8083-627-6
AAB02 CHOVANCOVÁ, K. 2009. Les discussions en direct sur Internet : aspects pragmatiques. [Internetové diskusie : pragmatické aspekty.] 2. diel. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. 138 s. ISBN 978-80-8083-785-3
BCI01 CHOVANCOVÁ, K. 2011. Outils de linguistique pragmatique. [Nástroje lingvistickej pragmatiky.] Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. 79 s. ISBN 978-80-557-0209-4
BCI02 CHOVANCOVÁ, K. – BARANOVÁ, E. 2011. Syntaxe du français : exercices. [Syntax francúzštiny : cvičenia.] Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. 117 s. ISBN 978-80-557-0164-6
[CHOVANCOVÁ, Katarína 50% – BARANOVÁ, Elena 50%]
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
citácie a ohlasy prác v domácich časopisoch, monografiách a vedeckých zborníkov 22
citácie a ohlasy v zahraničných časopisoch a vedeckých zborníkoch 14
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
22.1.2013, 10. 30 hod. zasadačka dekana FHV UMB
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
22.1.2013, 10. 30 hod. zasadačka dekana FHV UMB
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. PhDr. Patrice Pognan, PhD. - Univerzita Paríž 4 Sorbonna
Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Findra, DrSc. FHV UMB v B. Bystrici
doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc. - FF PU v Prešove
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. FHV UMB v B. Bystrici
prof. PhDr. Slovomír Ondrejovič, DrSc. JÚĽŠ v Bratislave
prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc. FF UKF v Nitre
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia sa dopracovala k záveru, že habilitačné konanie sa uskutočnilo v súlade so znením Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo ummelecko-pedagogických titulov docent a profesor a odporúča udeliť uchádzačovi titul docent v ŠO všeobecná jazykoveda
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
31. 1. 2013
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
účinnosť docentského dekrétu od 31. 1. 2013
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

oponent Findra,5. 3. 2014 13:48:01
oponent Rusnák,5. 3. 2014 13:48:15
oponent Pognan,5. 3. 2014 13:48:35

 
Rozhodnutia

uznesenie (1),5. 3. 2014 13:59:51
uznesenie,5. 3. 2014 14:00:18

 
Prezenčné listiny

prezenčná listina,5. 3. 2014 14:00:49

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy