Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Eva
Priezvisko: Fruhaufová
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1952
Názov študijného odboru: 2.1.33 všeobecná jazykoveda
Téma habilitačnej práce: Problémové miesta vo vyučovaní slovenského jazyka a slohu
Dátum doručenia žiadosti: 14. 1. 2013
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
1972-1977 odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v aprobácii anglický jazyk a lit. a slov. jazyk a lite. na FF UPJŠ v Prešove
2002 obhájení dizertačná práca v JÚĽŠ SAV v Bratislave
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie- odborná asistentka
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
všeobecná jazykoveda
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách ( 1 )
AAB1 Rečové prejavy Rómov vo viacjazyčnom prostredí / Eva Frühaufová ; recenzenti Pavol Odaloš, Slavomir Ondrejovič.
[The oral speech of Romanies in multilingual backround]. - Košice : Bookman, 2012. - 116 s. - ISBN 9788089568215 (brož.).
[FRÜHAUFOVÁ, Eva (100%) ]
BCB1 Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl. Cvičebnica : jedna Beta, dve Bety, urobili klebety / Eva Tibenská ... [et al.]. - Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2001. - 64 s. - ISBN 8071583006 (brož.).
[TIBENSKÁ, E. - FRÜHAUFOVÁ, Eva - KESSELOVÁ, Jana - PATRÁŠ, Vladimír - SABOL, Ján - SEDLÁKOVÁ, Marianna]BCI - Skriptá a učebné texty ( 1 )
BCI1 Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete Slovenský jazyk a literatúra pre základné školy / Eva Frühaufová ; recenzenti Vladimír Patráš, Eva Dolinská. - Košice : Elfa, 2010. - 210 s. - ISBN 9788080861599.
[FRÜHAUFOVÁ, Eva (30%) - KESSELOVÁ, Jana (38%) - OLŠIAK, Marcel (12%) - SEDLÁKOVÁ, Marianna (8%) - ZEMČÁKOVÁ, Anna (12%) ]


BCI - Skriptá a učebné texty ( 1 )
BCI1 Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete Slovenský jazyk a literatúra pre základné školy / Eva Frühaufová ; recenzenti Vladimír Patráš, Eva Dolinská. - Košice : Elfa, 2010. - 210 s. - ISBN 9788080861599.
[FRÜHAUFOVÁ, Eva (30%) - KESSELOVÁ, Jana (38%) - OLŠIAK, Marcel (12%) - SEDLÁKOVÁ, Marianna (8%) - ZEMČÁKOVÁ, Anna (12%) ]

 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
[3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 11
[4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 7
[6] Recenzie v domácich publikáciách 7
________________________________________C E L K O M 25
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
15.4.2013 o 11. 00 hod. zasadačka dekana FHV UMB v B. Bystrici
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
15.4.2013 o 11. 00 hod. zasadačka dekana FHV UMB v B. Bystrici
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. PaedDr. Milan Ligoš, cSc. FF KU v Ružomberku
doc. PhDr. jana Pekarovičová, PhD. FF UK v Bratislave
doc. PhDr. Marianna Sedláková, CSc. FF UPJŠ v Košiciach
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc. FHV UMB v B. Bystrici
Dr. h. c. prpf. PhDr. Ján Sabol, DrSc. FF UPJŠ v Košiciach
prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc. FF UKF v Nitre
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia sa dopracovala k záveru, že habilitačné konanie sa uskutočnilo v súlade so znením Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo ummelecko-pedagogických titulov docent a profesor a odporúča udeliť uchádzačovi titul docent v ŠO všeobecná jazykoveda
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
20. 5. 2013
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
s účinnosťou docentského dekrétu od 20. 5. 2013
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

posudok Ligoš,5. 3. 2014 14:26:32
posudok Pekarovičová,5. 3. 2014 14:26:47
posudok Sedláková,5. 3. 2014 14:27:03

 
Rozhodnutia

uznesenie (1),5. 3. 2014 14:31:43
uznesenie,5. 3. 2014 14:32:00

 
Prezenčné listiny

prezenčná listina,5. 3. 2014 14:33:45

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy