Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Ulrich
Priezvisko: Wollner
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1974
Názov študijného odboru: 2.1.2 systematická filozofia
Téma habilitačnej práce: Problematika demokracie a starostlivosti o seba v Platónovom dialógu Gorgias
Dátum doručenia žiadosti: 25. 12. 2012
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Absolvent: Fakulty humanitných vied, Univerzity Mateja Bela, v Banskej Bystrici, 1998, odbor: filozofia – výtvarná výchova (Mgr.)
PhD.: 2006, systematická filozofia, Filozofický ústav SAV v Bratislave, téma: Dvaja predstavitelia Francúzskeho neokonzervatívneho myslenia (Alain de Benoist, Yvan Blot).
Doc.: 2013, systematická filozofia, FHV UMB v Banskej Bystrici, téma: Problematika demokracie a starostlivosti o seba v Platónovom dialógu Gorgias.
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
od 1999 – do 2002 asistent, Katedra filozofie, FHV, UMB, Banská Bystrica
od 2002 – do 2013 odborný asistent, Katedra filozofie, FHV, UMB, Banská Bystrica
Všetky predmety vyučované na Katedre filozofie, FHV, UMB, Banská Bystrica
Sociálna filozofia;
Politická filozofia (Sociálna filozofia 2);
Základy politológie (Politológia);
Problém krásy a umenia v antickej filozofii; Poklasická antická filozofia;
Liberalizmus a konzervativizmus;
Estetika;
Staroveká filozofia;
Ontológia;
Politická filozofia Novej pravice;
Estetika 20. storočia;
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Antická filozofia;
Sociálna a politická filozofia
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
WOLLNER, U.: Starostlivosť o seba v Xenofóntovom diele Memorabilia. In: SUVÁK, V. (ed.): Sebapoznanie a/ako starosť o seba. Prešov : FF PU, 2010, ISBN 978-80-555-0230-4, s. 32 – 78. 1 AH; ABB
1 AH; KALAŠ, A. – WOLLNER, U.: Filologicko-filozofická príprava na lektúru 1. knihy Lucretiovej básne De rerum natura. Banská Bystrica : FHV UMB, 2011, ISBN 978-80-557-0229-2, s. 84. 1 AH; BCI
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS – 2
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch – 12
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch – 26
Recenzie v zahraničných publikáciách – 3
Recenzie v domácich publikáciách – 1
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
9.4.2013, 10.30 hod., zasadačka dekana FF UMB, Tajovského 40, 974 01 B. Bystrica
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
9.4.2013, 10.30 hod., zasadačka dekana FF UMB, Tajovského 40, 974 01 B. Bystrica
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. dr. hab. Dariusz Kubok, Instytut filozofii UŚ Katowice, Poľsko
doc. Mgr. Andrej Kalaš, PhD. FF UK v Bratislave
doc. Mgr. Matúš Porubjak, PhD. FF UCM, Trnava
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. phDr. Ján Šlosiar, CSc. FHV UMB v B. Bystrici
prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc. FF UK v Bratislave
doc. Mgr. Vladislav Suvák, Phd. Inštitút filozofie a etiky FF PU v Prešove
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia sa dopracovala k záveru, že habilitačné konanie sa uskutočnilo v súlade so znením Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo ummelecko-pedagogických titulov docent a profesor a odporúča udeliť uchádzačovi titul docent v ŠO systematická filozofia
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
29. 7. 2013
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
účinnosť docentského dekrétu od 29. 07. 2013
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

posudok Kalaš,5. 3. 2014 14:48:56
posudok Kubok,5. 3. 2014 14:49:08
posudok Porubjak,5. 3. 2014 14:49:28

 
Rozhodnutia

uznesenie (1),5. 3. 2014 15:06:59
uznesenie,5. 3. 2014 15:06:44

 
Prezenčné listiny

prezenčná listina,5. 3. 2014 15:07:28

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy