Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Emilián
Priezvisko: Zadarko
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1969
Názov študijného odboru: 8.1.4 športová humanistika
Téma habilitačnej práce: Životný štýl študentov Karpatského Euroregiónu v asociácii pohybových aktivít vo voľnom čase
Dátum doručenia žiadosti: 25. 10. 2012
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
-
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
-
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
-
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
20
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
16.4.2013 o 14. 00 hod. zasadačka dekana FHV UMB v B. Bystrici
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
16.4.2013 o 14. 00 hod. zasadačka dekana FHV UMB v B. Bystrici
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. PhDr. Michal Belej, CSc. – Prešov - profesor emeritus
prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD.-FHV UMB v B. Bystrici
prof. Dr hab. Jerzy Kosiewicz – AWF Warszawa
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. PaedDr. Karol GÖRNER, PhD.- FHV UMB
prof. PhDr. Jozef Oborný, CSc. – FTVŠ UK Bratislava
prof. Dr. hab. Kazimierz Obodyński – WWF Rzeszov
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia sa dopracovala k záveru, že habilitačné konanie sa uskutočnilo v súlade so znením Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo ummelecko-pedagogických titulov docent a profesor a odporúča udeliť uchádzačovi titul docent v ŠO športová humanistika
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
20. 5. 2013
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
s účinnosťou docentského dekrétu od 20.5.2013
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy