Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Katarzyna
Priezvisko: Prusik
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1971
Názov študijného odboru: 8.1.4 športová humanistika
Téma habilitačnej práce: Vplyv zdravotne orientovaného tréningu na pozitívne zdravie 50-80 ročných žien
Dátum doručenia žiadosti: 14. 1. 2013
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Mgr. Akademia Wychowania Fizycznego w Gdanańsku
dr. - studia doktoranckie ww diedzinie nauki: Kultura Fizyczna
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
Zespol Szkól Zawodowych w Gdańsku - nauczyciel wychowania fizycznego
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Kierownik Zakladu Biomedycznych Podstaw Zrowia, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdansku
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
tréner nordic walking INWA
inštruktor ľahkej atletiky, športovej gymnastiky, plávania
inštruktor fitness
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
AAB01 Biomechanics: theory and practice /Volodymyr Adashevskiy, Sergii lermakov, krysztof prusik, Katarzyna Prusik, karol Gorner; rec. mykola Nosko, vadym Zaporozhanov. - Gdansk : ZDRAWIE- PROJEKT, 2012.- 182s. ISBN 83-915626-7-0
(ADASHEVSKIY, Volodymy (20%) - IERMAKOV, Sergii (20%) - PRUSIK, krysztof (20%) - PRUSIK, Katarzyna (20%) - GORNER, Karol (20%) - NOSKO, MYkola (rec.) - ZAPOROZHANOV, Vadym (rec)).
AAB02 Równowaga ciala dzieci trenujacych i nietrenujacych /Katarzyna Prusik; ved. red. Andrzej Pawlucki;rec. Kazimierz Kochanovicz.- gdansk : Akademia Wychowania Fizycnego i Sportu im. Jedrzena Śniadeckiego, 2007. 136 s. ISBN 978-83-89227-33-1
BCI01 Zbiór gier i zabaw plenerowych /Miroslawa Cieślicka, Katarzyna Prusik, Blažej Stankiewicz;rec. Sergeii lermakov. - Gdansk : Zdrowie-Projekt, prywatna Wysza Szkola Ochrony Środowiska w Radiomu, 2012. 131 s. ISBN 978-83-929005-2-8 Katarzyna Prusik 40%
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 18
citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 23
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
16.4.2013, 10. 30 hod. zasadačka dekana FHV UMB
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
16.4.2013, 10.30 hod.zasadačka dekana FHV UMB
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. PhDr. Michal Belej, CSc. emeritný profesor
prof. paedDr. Ivan Čillík, CSc. - FHV UMB v Banskej Bystrici
prof. dr. hab. Janusz Iskra - Politechnika Opolska, Opole
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. paedDr. Pavol Bartík, PhD. FHV UMB v Banskej Bystrici
prof. Phdr. Jozef Oborný, CSc.- FTVŠ UK v Bratislave
dr. hab. prof. Nadzw. Ewa Kozdroń, AWF Warszawa
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia sa dopracovala k záveru, že habilitačné konanie sa uskutočnilo v súlade so znením Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo ummelecko-pedagogických titulov docent a profesor a odporúča udeliť uchádzačovi titul docent v ŠO športová humanistika
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
20. 5. 2013
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
účinnosť docent. dekrétu od 05. 11. 2013
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

oponent Belej,5. 3. 2014 11:22:52
oponent Čillík,5. 3. 2014 11:23:16
oponent Iskara,5. 3. 2014 11:23:33

 
Rozhodnutia

uznesenie (1),5. 3. 2014 12:05:15
uznesenie,5. 3. 2014 12:05:28

 
Prezenčné listiny

prezenčná listina,5. 3. 2014 12:05:51

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy