Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Vladimír
Priezvisko: Špitalský
Rodné priezvisko: Špitalský
Rok narodenia: 1973
Názov študijného odboru: 9.1.1 Matematika
Téma habilitačnej práce: Dynamika na jednorozmerných kontinuách : minimálne množiny, tranzitívnosť a entropia
Dátum doručenia žiadosti: 4. 10. 2012
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Mgr. - Matematicko-fyzikálna fakulta UK Bratislava, 1996
RNDr. - Fakuta prírodných vied UMB Banská Bystrica, 2003
PhD. - Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica, 2006
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
Štatistický úrad SR Bratislava 1995-1996
Okresný úrad práce Galanta 1996-1998
Softip Banská Bystrica, 1998-1999
FPV UMB Banská Bystrica, 1998-1999
Mikronet Banská Bystrica, 1999-2000
Beset Banská Bystrica, 2000-2008
NESS Banská Bystrica, 2008-2009
Adinis Bratislava, 2010-2010
Slovanet Banská Bystrica, od 2010
FPV UMB Banská Bystrica, od 2002
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Oblasti vedeckého záujmu:
- diskrétne dynamické systémy (37B, 37E, 54H20)
- všeobecná topológia (54, najmä teória kontinuí 54F15, ergodická teória (37A), teória reálnych funkcií (26A)
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
ADC - 8
ADE - 3
ADF - 1
AFC - 1
AFI - 2
BCI - 1
GAI - 1
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS - 10

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch - 1
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
11.4.2013, 14.00
FPV UMB Banská Bystrica
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
11.4.2013, 14.00
FPV UMB Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
doc. RNDr. Katarína Janková, CSc.
Centrum pro teoretická studia UK, Praha, ČR

prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.
Matematický ústav v Opave, ČR

prof. RNDr. Peter Kůrka, CSc.
FMFI, UK Bratislava
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.
FPV UMB Banská Bystrica

prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.
FMFI, UK Bratislava

doc. RNDr. Ľubica Holá, DrSc.
Matematický ústav SAV, Bratislava
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
V zmysle §1 ods. 15 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. habilitačná komisia odporučila Vedeckej rade Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici schváliť udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom odbore 9.1.1 Matematika RNDr. Vladimírovi Špitalskému, PhD.
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
30. 4. 2013
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
udelenie titulu "docent"
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

20130304151122199[1].pdf,20. 3. 2014 10:32:13
Doc5_Spitalsky.pdf,20. 3. 2014 10:30:25
spitalsky[1].pdf,20. 3. 2014 10:31:51

 
Rozhodnutia

Návrh_rektorat.doc,20. 3. 2014 10:29:05

 
Prezenčné listiny

Prezenčná listina_Spitalsky.pdf,20. 3. 2014 10:43:57

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy