Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Dana
Priezvisko: Hliněná
Rodné priezvisko: Smutná
Rok narodenia: 1971
Názov študijného odboru: 9.1.1 Matematika
Téma habilitačnej práce: Fuzzy množiny a ich aplikácie
Dátum doručenia žiadosti: 10. 10. 2011
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
1995 - Mgr. - Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica
2001 - PhD. - od 1.9.1996 - MÚ SAV Bratislava
od 21.11.1997 - FEI STU Bratislava
2001 - RNDr. - Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1995-2006 - Katedra matematiky FPV UMB, Banská Bystrica
2005 - trvá - Ústav matematiky FEKT VUT Brno
2005-2009 - Ústav informatiky, AV ČR Praha
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Od roku 1996 sa venuje problematike fuzzy množín a ich aplikáciám. Vo výskume sa zemerala hlavne na konštrukcie funkcií, ktoré modelujú fuzzy konjunkciu a implikáciu. V súčasnosti sa venuje aj aplikáciám integrálov.
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
ADC - 3
ADD - 5
ADE - 5
AEC - 1
AED - 5
ABC - 1
AEC - 9
GII - 1
BCI - 1
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Citácie v časopisich a zborníkoch registrovaných v databázach SCI: 21

Citácie v ostatných časopisoch a zborníkoch: 28
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
13.4.2012, 11.00 hod. FPV UMB Banská Bystrica
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
13.4.2014, 11.00 hod. FPV UMB Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof . RNDr. Anna Kolesárová, CSc.
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Slovenská technická univerzita v Bratislave

doc. RNDr. Oľga Nanásiová, PhD.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
Stavebná fakulta
Slovenská technická univerzita v Bratislave

doc. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.
Katedra matematiky
Fakulta prírodných vied
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. - predseda
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
Stavebná fakulta
Slovenská technická univerzita v Bratislave

prof. Ing. Vilém Novák, DrSc. - člen
Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě

prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc. – člen
Katedra matematiky
Fakulta prírodných vied
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
V zmysle §1 ods. 15 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. habilitačná komisia odporučila Vedeckej rade Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici schváliť udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom odbore 9.1.1 Matematika RNDr. Dane Hliněnej, PhD.
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
9. 1. 2013
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
udelenie titulu "docent"
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Posudok_Janis.pdf,26. 3. 2014 9:37:19
Posudok_Kolesarova.pdf,26. 3. 2014 9:37:23
Posudok_Nanasiova.pdf,26. 3. 2014 9:37:29

 
Rozhodnutia

Navrh_rektorat_Hlinena.pdf,26. 3. 2014 9:40:03

 
Prezenčné listiny

Prezenčná listina_Hlinena.doc,26. 3. 2014 9:47:31

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy