Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Božena
Priezvisko: Dorociaková
Rodné priezvisko: Heglasová
Rok narodenia: 1956
Názov študijného odboru: 9.1.1 Matematika
Téma habilitačnej práce: Existenčné a kvalitatívne vlastnosti riešení funkcionálnych diferenciálnych rovníc s oneskorením
Dátum doručenia žiadosti: 17. 3. 2014
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
1980 - Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
v odbore učiteľstvo pre školy II.cyklu, M-CH
1989 - RNDr. v odbore teória vyučovania matematiky
2003 - PhD. v odbore 11-14-9 aplikovaná matematika,
Fakulta prírodných vied ŽU v Žiline
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1988 - doteraz Žilinská univerzita v Žiline
1980 - 1988 Gymnázium Turzovka
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
matematická analýza, špecializácia: diferenciálne rovnice
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
1. monografia -
2. učebnica -
3. skriptá - 3 ks
3,76 AH - BCI
0,13 AH - BCI
1,36 AH - BCI


4 citácie, z toho 1(SCOPUS)
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Citácie celkom: 26
z toho Citácie evidované v SCI: 16
Knižné citácie: -
Ostatné citácie: 10

z toho Citácie zahraničné/domáce: 15/11
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
2. marca 2015, miestnosť č. 234,
Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
2. marca 2015, miestnosť č. 234,
Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
Jozef Džurina, prof. RNDr., CSc.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzity v Košiciach

Jaroslav Jaroš, prof. RNDr., CSc.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Irena Rachunková, prof. RNDr., DrSc.
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
Ľubomír Snoha, prof. RNDr., DrSc. - predseda
Fakulta prírodných vied
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Igor Bock, prof. RNDr., CSc. - člen
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Milan Medveď, prof. RNDr., DrSc. - člen
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Jozef Džurina, prof. RNDr., CSc. - člen
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzity v Košiciach

Jaroslav Jaroš, prof. RNDr., CSc. - člen
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Irena Rachunková, prof. RNDr., DrSc. - člen
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
V zmysle §1 ods.15 vyhlášky MŠ SR č.6/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov habilitačná komisia odporúča, VR Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, schváliť udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom odbore 9.1.1 Matematika RNDr. Božene Dorociakovej, PhD.
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
22. 5. 2015
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Na základe rozhodnutia Vedeckej rady FPV UMB č. 3/2015 rektor UMB udelil titul docent vystavením dekrétu s účinnosťou od 22.5. 2015
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Oponentsky_ posudok_Dzurina.pdf,26. 1. 2015 12:14:41
Oponentsky_ posudok_Jaros.pdf,26. 1. 2015 12:14:47
Oponentsky_ posudok_Rachunkova.pdf,26. 1. 2015 12:14:54

 
Rozhodnutia

Výpis z rozhodnutia VR FPV UMB zo dňa 24.4. 2015,27. 10. 2015 11:57:22
Zápis z KH VR FPV UMB zo dňa 16.9. 2015,27. 10. 2015 12:04:05

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy