Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Martin
Priezvisko: Pupiš
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1978
Názov študijného odboru: 8.1.3 športová edukológia
Téma habilitačnej práce: Využitie hypoxického tréningu v príprave chodcov
Dátum doručenia žiadosti: 25. 11. 2013
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Mgr.: Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 2001, odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - telesná výchova s trénerskou špecializáciou
PaedDr.: 2003, Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 2001, odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – v špecializácii telesná výchova
PhD.: 2006, odbor: Športová edukológia, miesto: Univerzita Mateja Bela, téma: Optimalizácia tréningového procesu chodcov po pretekovom zaťažení na 50 km
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
2006 doteraz – odborný asistent na KTVŠ FHV UMB
2003 – 2006 – doktorand v dennej forme štúdia, KTVŠ FHV UMB
2003 – 2003 – stredoškolský učiteľ, obchodná akadémia v Banskej Bystrici
KTVŠ FHV UMB/Fyziológia I. (prednáška/1h, bakalársky stupeň)
KTVŠ FHV UMB/Fyziológia II. (seminár/1h, bakalársky stupeň)
KTVŠ FHV UMB/Teória a didaktika športu (seminár/1h, bakalársky stupeň)
KTVŠ FHV UMB/Atletika I. (seminár/2h, bakalársky stupeň)
KTVŠ FHV UMB/Atletika II. (seminár/2h, bakalársky stupeň)
KTVŠ FHV UMB/Fyziológa I. (prednáška/1h, magisterský stupeň)
KTVŠ FHV UMB/Špecializácia - Kondičný tréner (bakalársky/magisterský stupeň)
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Rozvoj pohybových schopností
Hypoxický tréning
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB Peter Korčok, Martin Pupiš. Všetko o chôdzi. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. - 236 s. - ISBN 80-8083-185-8
[KORČOK, Peter (50%) - PUPIŠ, Martin (50%)] (spolu 10,13 AH)
AAB Martin Pupiš, Peter Korčok. Hypoxia ako súčasť športovej. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007. - 167 s. - ISBN 978-80-8083-495-1
[PUPIŠ, Martin (50%) - KORČOK, Peter (50%)] (spolu 8,42 AH)
AAB Martin Pupiš. Športová príprava a súťaženie v chôdzi na 50 km. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - 93 s. - ISBN 978-80-8083-888-1
[PUPIŠ, Martin (100%) (spolu 4,27 AH)
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
2x Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS
38x Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
37x Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
Spolu 77 citácií
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
1.4. 2014, 10. 00 hod. zasadačka dekana FF UMB, Tajovského 40, B. Bystrica
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
1.4. 2014, 10. 00 hod. zasadačka dekana FF UMB, Tajovského 40, B. Bystrica
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. PhDr. Michal Belej, CSc. – Fakulta športu PU v Prešove – emeritný profesor
doc. PaedDr. Eugen Laczo, PhD. – UK FTVŠ v Bratislave
doc. Jiří Suchý, Ph.D. – FTVS UK Praha
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc., FF UMB v Banskej Bystrici
prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD., FTVŠ UK Bratislava
prof. dr hab. Janusz Iskra, Politechnika Opolska v Opole
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia sa dopracovala k záveru, že habilitačné konanie sa uskutočnilo v súlade so znením Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo ummelecko-pedagogických titulov docent a profesor a odporúča udeliť uchádzačovi titul docent v ŠO športová edukológia
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
30. 4. 2014
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
s účinnosťou docentského dekrétu od 30. 04. 2014
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

posudok (Suchý),7. 4. 2014 14:53:47
posudok Belej,7. 4. 2014 15:04:21
posudok Laczo,7. 4. 2014 15:04:42

 
Rozhodnutia

rozhodnutie č. 1,7. 4. 2014 15:05:45
Rozhodnutie,13. 5. 2014 10:29:13

 
Prezenčné listiny

Prezenčná listina,13. 5. 2014 10:29:45

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy