Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Getnet
Priezvisko: Tamene
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1960
Názov študijného odboru: 3.1.5 Medzinárodné vzťahy
Téma habilitačnej práce: Current International Relations and Politics of the Transatlantic Alliance: (Ir)Relevance to the Emerging New Global Order
Dátum doručenia žiadosti: 27. 1. 2014
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Mgr. - 1992 - Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra žurnalistiky, odbor Žurnalistika

Mgr. - 1994 - Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav medzinárodných vzťahov, odbor Medzinárodné vzťahy a diplomacia, téma diplomovej práce: Južná Afrika - apartheid a smerovanie k demokracii

CSc./PhD. - 2000 - Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor Medzinárodné vzťahy, téma dizertačnej práce: Politicko-demokratizačný proces a medzinárodné postavenie súčasnej subsaharskej Afriky
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1.9.2006 – doposiaľ - vysokoškolský učiteľ – odborný asistent, Katedra politológie Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

1.9.2004 – 30.8.2010 - vysokoškolsky učiteľ – Vysoká škola Manažmentu v Bratislave/City University Seattle, European Program

1.9.2000 – 30.8.2004 - vysokoškolský učiteľ – odborný asistent, Katedra politológie, Fakulta sociálnych vied Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Predmety: Politické stratégie, Politický radikalizmus, Teórie sociálnych konfliktov, Theories of International Relations (AJ), Contemporary International Politics and Global Issues (AJ)

1.9.1994 – 30.08.1997 - výskumný pracovník – Slovenská akadémia vied v Bratislave, Kabinet orientalistiky a afrikanistiky
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Medzinárodné vzťahy, politológia
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
ABA001 Getnet Tamene : International Relations and Global Politics: CEE-EU-US Correlation´s Possible Outcomes, 2010. In : Studies in Contemporary International Relations and Politics : New Europe and Beyond. Leverkusen Opladen : Budrich UniPress, 2010. - ISBN 978-3-940755-65-0. - p.17-64. (3,5 AH)

ABB001 Getnet Tamene : The International Relations of Diplomacy, 2004. In : Has 9/11 Changed Anything: : Economics and Politics. - Bratislava : Iura Edition, 2004. - ISBN 80-8087-007-2. - p. 43-86. (4,3 AH)

ABC 001 Getnet Tamene : Knowledge Management in the Context of Contemporary International Relations, Global Politics and Economics, 2010. In : Studies in Economics and Policy Making: Central/East European Perspectives and Beyond. - Leverkusen Opladen : Budrich UniPress, 2010. - ISBN 978-3-940755-66-7. - p. 39-76.

ACB Getnet Tamene : Moderné medzinárodné vzťahy a svetová politika. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - 275 s. - ISBN 978-80-8078-325-9. (21,7 AH)
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch – 40
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch – 37
Recenzie v zahraničných publikáciách – 5
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
-
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
-
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. Ing. Igor Kosír, CSc.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Banská Bystrica

doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc.
Trenčianska univerzita A. Dubčeka Trenčín

doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD.
Filozofická fakulta UPJŠ Košice
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. PhDr. Peter Terem, PhD., predseda
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Banská Bystrica

prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
Fakulta medzinárodných vzťahov EU Bratislava

dr. hab. Artur Życki
Uniwersytet Jana Kochanowskiego v Kielcach, Poľsko
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Členovia habilitačnej komisie sa na svojom zasadnutí dňa 08.09.2014 uzniesli na nasledovnom závere:

1. V súlade s článkom 3 „Priebeh habilitačného konania“, bod 6., vzhľadom na dva negatívne oponentské posudky, habilitačná komisia neodporúča predloženú habilitačnú prácu na obhajobu.
2. Habilitačná komisia doporučuje predsedovi VR predložiť návrh na ukončenie habilitačného konania Mgr. G. Tameneho, PhD. Zistenie plagiátorstva automaticky diskvalifikuje autorov záverečných prác na všetkých úrovniach štúdia.
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
30. 9. 2014
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Ukončenie habilitačného konania bez obhajoby z dôvodu doručenia dvoch negatívnych posudkov.
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Posudok - doc. Hrivík.pdf,11. 9. 2014 8:10:52
Posudok - doc. Koziak.pdf,11. 9. 2014 8:14:03
Posudok - prof. Kosír.pdf,11. 9. 2014 8:10:42

 
Rozhodnutia

Vypis z uzneseni - ukoncenie bez obhajoby.pdf,23. 10. 2014 12:47:45
Vypis z uzneseni VR - otvorenie hab.pdf,12. 5. 2014 14:49:46

 
Prezenčné listiny

Prezencna listina - VR otvorenie.pdf,7. 5. 2014 10:52:33

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy