Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Tatiana
Priezvisko: Tökölyová
Rodné priezvisko: Tökölyová
Rok narodenia: 1978
Názov študijného odboru: 3.1.5 Medzinárodné vzťahy
Téma habilitačnej práce: Zahraničná politika Nového Zélandu a jej vymedzenie v teórii zahraničnej politiky malého štátu
Dátum doručenia žiadosti: 21. 3. 2014
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
1997 – 2000 - magisterské štúdium - Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Banská Bystrica, odbor Politológia

1997 – 2002 - magisterské štúdium - Filozofická fakulta UKF, odbor Ruský jazyk a literatúra v špecializácii: prekladateľstvo, Politológia

2003 rigorózna skúška - odbor Politológia, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Banská Bystrica. Téma rigoróznej práce: Komparácia politického systému Austrálie a Nového Zélandu

2002 – 2004 - interné doktorandské štúdium, Filozofická fakulta UKF Nitra, odbor Dejiny filozofie, odborná a pedagogická prax FF UKF v Nitre

2006 – 2008 - rozširujúce štúdium v odbore Anglický jazyk a literatúra, Pedagogická fakulta UKF Nitra. Ukončené štátnou skúškou.

2003 -2007 - externé doktorandské štúdium, odbor Teória politiky, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Banská Bystrica. Téma dizertačnej práce: Analýza reformy politického systému Nového Zélandu v kontexte teórie demokracie A. Lijpharta
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1997 – 1999: Informačné a dokumentačné centrum Rady Európy a NATO pri Katedre politológie a európskych štúdií Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Pozícia: administrátor

2001 – 2007: Agentúra TOP Nitra, prekladateľ – tlmočník, anglický a ruský jazyk

2002 – 2003: Súkromná jazyková škola AME, Pozícia: lektor denného pomaturitného štúdia

2002 – 2004: Filozofická fakulta UKF Nitra. Odbor: Dejiny filozofie. Katedra filozofie FF UKF. Interný doktorand. Pedagogická prax: Katedra politológie a európskych štúdií, Jazykové centrum FF UKF

2006 - 2011: SZČO, preklady a tlmočenie

2009- 2011: Právnická fakulta UK, Ústav medzinárodných vzťahov a aproximácie práva. Pozícia: odborný asistent

2007 – 2013: Univerzita Komenského, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov. Pozícia: odborný asistent
Predmety: Medzinárodné vzťahy I., II., Komparatívna politika - Austrália a Nový Zéland, Komparatívna politika - Západná Európa, Politická angličtina, Úvod do európskej integráce

2012 – doteraz: Právnická fakulta UK, Ústav medzinárodných vzťahov a aproximácie práva. Pozícia: odborný asistent

2012 – doteraz: Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha o.p.s., Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave. Pozícia: odborný asistent
Predmety: Úvod do medzinárodných vzťahov, Dejiny medzinárodnopolitických vzťahov, Teórie medzinárodných vzťahov, Medzinárodné organizácie, Voliteľný predmet v cudzom jazyku – aktuálne otázky medzinárodných vzťahov, Voliteľný predmet v cudzom jazyku – regionálne organizácie

 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Medzinárodné vzťahy, politológia, právo
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Tökölyová, Tatiana 100%: Analýza reformy politického systému Nového Zélandu v kontexte demokracie A. Lijpharta. - 1. vyd. - Brno : Tribun EU, 2008. - 124 s. ISBN 978-80-7399-608-6 (7,2 AH)

BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Tökölyová, Tatiana 100%: Aotearoa: politický systém Nového Zélandu v dynamike jeho vývoja. - 1. vyd. Elblag : Oficyna OKO, 2013. - 177 s. ISBN 978-83-921566-3-5 (9,5 AH)
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Štatistika ohlasov (38):
[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (2)
[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (24)
[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (12)
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
-
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
-
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Prírodovedecká fakulta
Ostravská univerzita Ostrava

doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
UMB Banská Bystrica

doc. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Univerzita Komenského Bratislava
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. PhDr. Peter Terem, PhD. - predseda
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
UMB Banská Bystrica

prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Uuniverzita Komenského Bratislava

prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc.
Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha

doc. Ing. Pavel Gavlas, CSc.
Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
(náhradný člen komisie)
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
-
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
9. 1. 2015
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Skončenie habilitačného konania uplynutím 10-mesačnej lehoty bez obhajoby habilitačnej práce
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Posudok - doc. Mokrá.pdf,11. 9. 2014 8:44:10
Posudok - doc. Vlček.pdf,11. 9. 2014 8:44:16
Posudok - prof. Baar.pdf,11. 9. 2014 8:44:30

 
Rozhodnutia

Výpis z VR - otvorenie hab.pdf,12. 5. 2014 14:49:16

 
Prezenčné listiny

Prezencna listina - VR otvorenie.pdf,9. 5. 2014 10:00:41

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy