Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Juraj
Priezvisko: Šuch
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1969
Názov študijného odboru: 2.1.2 systematická filozofia
Téma habilitačnej práce: Medzi historickým realizmom a historickým konštruktivizmom
Dátum doručenia žiadosti: 6. 12. 2013
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
FF UPJŠ v Prešove (1987- 1992)
PhD.: FF UK v Bratislave
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1994-1997 Bilingválne anglicko-slovenské gymnasium Sučany, stredoškolský učiteľ

1997- doteraz Katedra fiĺozofie, FF UMB v Banskej Bystrici
predmety:
Didaktika filozofie
Dejiny filozofie 19/20. storočie
Úvod filozofie dejín
Dejiny dejepisectva
vedenie diplomových prác. 30
Vedenie ŠVA: 3
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Filozofia dejín, metodológia histórie, didaktika filozofie
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
1. monografia 1 AAA - 234 s.
1 BAB - 79 s.
3. skriptá 1 BCI - 69 s.
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
54
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
25. 4. 2014, 11. 00 hod., zasadačka dekana FF UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
25. 4. 2014, 11. 00 hod., zasadačka dekana FF UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. PhDr. Olga Sisáková, CSc., FF Prešovskej university
doc. PhDr. Peter Krchnák, cSc., FEaE TU vo Zvolene
doc. Mgr. Marián Palenčár, CSc. FF UPJŠ v Košiciach
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc., FF UMB v Banskej Bystrici
prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc. FF UK v Bratislave
doc. PhDr. Vladimir Manda, CSc. FF UKF v Nitre
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia sa dopracovala k záveru, že habilitačné konanie sa uskutočnilo v súlade so znením Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo ummelecko-pedagogických titulov docent a profesor a odporúča udeliť uchádzačovi titul docent v ŠO 2. 1. 2 systematická filozofia
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
30. 4. 2014
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
s účinnosťou docentského dekrétu od 30. 04. 2014
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Posudok (Krchnák),13. 5. 2014 10:51:11
Posudok (Palenčár),13. 5. 2014 10:51:32
Posudok (Sisáková),13. 5. 2014 10:51:54

 
Rozhodnutia

Výpis uznesenia VR FF UMB(1),13. 5. 2014 11:01:18
Výpis uznesenia VR FF UMB,13. 5. 2014 11:01:44

 
Prezenčné listiny

Prezenčná listina (1),13. 5. 2014 11:02:24
Prezenčná listina ,13. 5. 2014 11:03:34

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy