Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Gabriela
Priezvisko: Olchowa
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1971
Názov študijného odboru: 2. 1. 33 všeobecná jazykoveda
Téma habilitačnej práce: Systém oslovovania v poľskom a slovenskom jazyku na začiatku 21. storočia
Dátum doručenia žiadosti: 23. 1. 2014
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
1990 – 1995 – magisterské štúdium na Opolskej univerzite v Opole, odbor poľská filológia, špecializácia – učiteľstvo. Štúdium ukončené s veľmi dobrým výsledkom. Titul „magister” udelený v r. 1995 na základe úspešnej obhajoby práce pod názvom Losy wybranych wyrazów na przykładzie słownictwa „Lalki” Boleslawa Prusa;
1995 – 2001 – denné doktorandské štúdium na Filologickej fakulte Opolskej univerzity v Opole. Na základe úspešného absolvovania predpísaných skúšok a obhajoby doktorskej dizertácie pod názvom Język i styl kazań Szymona Starowolskiego v r. 2001 získanie vedeckej hodnosti „doktor humanitných vied” (doktor nauk humanistycznych) v odbore jazykoveda.
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
Od 01. 09. 2007 – doteraz - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied/Filozofická fakulta, Katedra slovanských jazykov - odborná asistentka;
11. 11. 2002 – 31. 08. 2007 - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filologická fakulta, Katedra slovanských jazykov – lektorka poľského jazyka;
02. 2005 – 06. 2008 - Szkolny Punkt Konsularny przy Ambasadzie RP w Bratysławie;
1995 – 2001 - denné doktorandské štúdium na Filologickej fakulte Opolskej univerzity v Opole, asistentka.
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
jazykoveda
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Przejawy perswazji w strukturze siedemnastowiecznych kazań Szymona Starowolskiego / Gabriela Olchowa. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007. - 173 s. [9,61 AH]. - ISBN 978-80-8083-415-9
[OŁCHOWA, Gabriela (100%)]
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB01 Leksykografia polska [elektronický zdroj] / Gabriela Ołchowa ; rec. Oľga Brandysová, Anita Račáková, Sylwia Sojda. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2013. - CD-ROM, 171 s. [6,56 AH]. - ISBN 978-80-557-0562-0
[OŁCHOWA, Gabriela (100%) - BRANDYSOVÁ, Oľga (rec.) - RAČÁKOVÁ, Anita (rec.) - SOJDA, Sylwia (rec.)]

ACB02 Wstęp do socjokultury [elektronický zdroj] / Gabriela Ołchowa ; rec. Oľga Brandysová, Anita Račáková, Sylwia Sojda. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2013. - CD-ROM, 109 s. [5,48 AH]. - ISBN 978-80-557-0564-4
[OŁCHOWA, Gabriela (100%) - BRANDYSOVÁ, Oľga (rec.) - RAČÁKOVÁ, Anita (rec.) - SOJDA, Sylwia (rec.)]
BCI Skriptá a učebné texty
BCI01 Fonetyka języka polskiego / Gabriela Ołchowa ; rec. Oľga Brandysová, Anita Račáková, Sylwia Sojda. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2013. - 83 s. [3,11 AH]. - ISBN 978-80-557-0563-7
[OŁCHOWA, Gabriela (100%) - BRANDYSOVÁ, Oľga (rec.) - RAČÁKOVÁ, Anita (rec.) - SOJDA, Sylwia (rec.)]
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 20
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 2
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 6
6 Recenzie v domácich publikáciách 3
Súčet 31
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
28. 4. 2014 o 10. 00 hod. ,zasadačka dekana FF UMB, Tajovského 40, 974 01
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
28. 4. 2014 o 10. 00 hod. ,zasadačka dekana FF UMB, Tajovského 40, 974 01
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. PhDr. Marta Pančíková,CSc., FF OU Ostrava
prof.dr. hab. Wladyslaw Sliwinski, FF UMB Banská Bystrica
prof. dr. hab. Zbigniew Gren, FF VU Varšava
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. PaedDr. Vladimir Patráš, CSc., FF UMB v B. Bystrici
dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc., FF UPJŠ Košice
prof. dr. hab. Mieczyslaw Balowski, FF OU Ostrava
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia sa dopracovala k záveru, že habilitačné konanie sa uskutočnilo v súlade so znením Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo ummelecko-pedagogických titulov docent a profesor a odporúča udeliť uchádzačovi titul docent v ŠO 2 1. 33 všeobecná jazykoveda
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
30. 4. 2014
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
s účinnosťou docentského dekrétu 30.04.2014
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Posudok (Gren),13. 5. 2014 11:36:58
Posudok (Pančíková),13. 5. 2014 11:37:15
Posudok (Sliwinski),13. 5. 2014 11:39:09

 
Rozhodnutia

Výpis uznesenia (1),13. 5. 2014 11:45:16
Výpis uznesenia ,13. 5. 2014 11:45:36

 
Prezenčné listiny

Prezenčná listina (1),13. 5. 2014 11:46:36
Prezenčná listina,13. 5. 2014 11:46:56

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy