Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Anna
Priezvisko: Džambová
Rodné priezvisko: Džambová
Rok narodenia: 1955
Názov študijného odboru: 2. 1. 33 všeobecná jazykoveda
Téma habilitačnej práce: Fónicko-funkčná charakteristika suprasegmentálnych javov
Dátum doručenia žiadosti: 26. 11. 2013
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
•Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (externé doktorandské štúdium vo vednom odbore 73-01-9 všeobecná jazykoveda; 1996 – 2006)
•Filozofická fakulta v Prešove, Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (rigorózna skúška v odbore 76-12-8 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – teória vyučovania nemeckého jazyka a literatúry 1983)
•Filozofická fakulta v Prešove, Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (učiteľstvo pre školy II. cyklu aprobácie nemecký jazyk – slovenský jazyk 1974 – 1979)
2011 – seminár k fonetike organizovaný ÖAD vo Viedni, Rakúsko
2000 – študijný pobyt na Univerzite Fr. Schillera v Jene (Nemecko) v rámci Projektu partnerstva germanistických pracovísk na FSU Jena, FHPV a FF PU Prešov dotovaného nadáciou DAAD Bonn
2000 – mesačný študijný pobyt na Inštitúte germanistiky na Univerzite vo Viedni, Rakúsko
1998 – dvojtýždňové ďalšie vzdelávanie učiteľov nemeckého jazyka v Bonne, Nemecko
1996 – mesačný študijný pobyt na Inštitúte germanistiky na Univerzite vo Viedni, Rakúsko
1995 – mesačné ďalšie vzdelávanie učiteľov nemeckého jazyka – nemčina ako cudzí jazyk na Schillerovej univerzite v Jene, Nemecko
1995 – týždňový študijný pobyt na Univerzite v Passau, Nemecko
1992 – trojtýždňové ďalšie vzdelávanie učiteľov nemeckého jazyka východnej a strednej Európy v Mníchove, Nemecko
1990 – dvojtýždňové ďalšie vzdelávanie učiteľov nemeckého jazyka v Košiciach
1985 – dvojtýždňové ďalšie vzdelávanie učiteľov nemeckého jazyka v Prešove
1983 – päťmesačné ďalšie vzdelávanie zahraničných učiteľov nemeckého jazyka na Pedagogickej vysokej škole v Brandenburgu, Nemecko
1982 – dvojročné ďalšie vzdelávanie učiteľov nemeckého jazyka na KPÚ v Prešove organizované Ústredným ústavom pre vzdelávanie učiteľov v Bratislave
1981 – šesťtýždňové ďalšie vzdelávanie zahraničných učiteľov nemeckého jazyka na Pedagogickej vysokej škole v Brandenburgu, Nemecko

 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
•Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Katedra germanistiky, odborná asistentka, (od r. 2012)
•Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Inštitút germanistiky, Katedra nemeckého jazyka a translatológie, odborná asistentka, (2005 – 2012)
•Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Katedra germanistiky, odborná asistentka, externý zamestnanec (2009 – 2011)
•Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, Katedra nemeckého jazyka a literatúry, odborná asistentka (1997 – 2005)
•Pedagogická fakulta v Prešove, UPJŠ v Košiciach, Katedra cudzích jazykov, odborná asistentka (1991 – 1997)
•Gymnázium v Lipanoch, stredoškolská profesorka (1979 – 1991)
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Fonetika a fonológia nemeckého jazyka
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
AAB Fonetické, syntaktické a pragmatické aspekty hovoreného prejavu : (sonda do diskurzu sitkomu v angličtine, nemčine a v slovenčine) / Magdaléna Bilá, Anna Džambová, Alena Kačmárová. - 1. vyd. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011. - 144 s. - (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monographia 129 ; AFPh UP 321/402). - ISBN 978-80-555-0429-2.FF 187/11
[BILÁ, Magdaléna (34%) - DŽAMBOVÁ, Anna (33%) - KAČMÁROVÁ, Alena (33%)]
AAB Intonačná štruktúra vety : porovnávací aspekt [elektronický zdroj] / Magdaléna Bilá, Anna Džambová. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010. - 81 s. - Popis urobený 4.2.2011. - VEGA 1/0475/08. - ISBN 978-80-555-0296-0.
Plný text: http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Bila1/index.html
FHPV 330/10, FF 697/10[BILÁ, Magdaléna (50%) - DŽAMBOVÁ, Anna (50%)]
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
52
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
4. 6. 2014. 10.30 hod., zasadačka dekana FF UMB, Tajovského 40, 974 01 B. Bystrica
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
4. 6. 2014. 10.30 hod., zasadačka dekana FF UMB, Tajovského 40, 974 01 B. Bystrica
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
Dr. h. c. prof. PhDr. Ján sabol, DrSc., FF UPJŠ v Košiciach
prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc. JÚľŠ Bratislava
prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc., FF MU Brno
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. PaedDr. Vladimir Patráš, CSc., FF UMB B. Bystrica
prof. PhDr. Juraj vaňko, CSc., FF UKF v Nitre
doc. PhDr. mMrtina Kášová, PhD., FF PU Prešov
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia sa dopracovala k záveru, že habilitačné konanie sa uskutočnilo v súlade so znením Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo ummelecko-pedagogických titulov docent a profesor a odporúča udeliť uchádzačovi titul docent v ŠO všeobecná jazykoveda
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
11. 6. 2014
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
s účinnosťou docentského dekrétu 11.06.2014
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Krčmová (posudok),19. 5. 2014 7:36:56
Ondrejovič (posudok),19. 5. 2014 7:37:47
Sabol (posudok),19. 5. 2014 7:37:19

 
Rozhodnutia

Rozhodnutie VR FF UMB 1,10. 7. 2014 7:38:51
Rozhodnutie VR FF UMB,10. 7. 2014 7:39:14

 
Prezenčné listiny

Prezenčná listina z hab. konania,10. 7. 2014 7:40:15

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy