Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Vladimír
Priezvisko: Hiadlovský
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1978
Názov študijného odboru: ekonomika a manažment podniku
Téma habilitačnej práce: Finančná analýza v praxi malých a stredných podnikov
Dátum doručenia žiadosti: 7. 4. 2014
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Ekonomická fakulta,
odbor: Ekonomika a riadenie podniku,
rok získania titulu Ing.: 2001.

Vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Ekonomická fakulta,
odbor: 62-70-9 Ekonomika a riadenie podnikov,
rok získania titulu PhD.: 2010.

Pedagogická spôsobilosť
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
kvalifikácia: Pedagogická spôsobilosť vyučovať odborné predmety,
ukončenie štúdia: záverečná skúška a obhajoba záverečnej práce,
rok získania spôsobilosti: 2012.
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
Priebeh zamestnaní:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
Obdobie/pracovné zaradenie:
2001 – 2002/vedeckovýskumný pracovník na katedre
2002 – 2004/ asistent
2004 – trvá/ odborný asistent
2005 – 2007/vedúci Katedry ekonomiky a manažmentu podniku
2007 – 2010/ prodekan pre pedagogickú činnosť
2011 – trvá/ dekan

Pedagogická činnosť:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta (2001-trvá)
Predmet/stupeň štúdia/forma:
1. Podnikové financie/1/prednášky, semináre.
2. Finančno-ekonomická analýza podniku/1/ prednášky, semináre.
3. Finančno-ekonomická analýza podniku CR/1/ prednášky, semináre.
4. Finančná analýza a finančné plánovanie/2/ prednášky, semináre.
5. Analýza trhu/2/ prednášky, semináre.
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
1. Podnikové financie
2. Finančná analýza podniku
3. Finančné plánovanie
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Kategória/počet/AH:
1. monografie
AAA ved. monografia v zahraničí / 1 / 4,77 AH
BAB odborné monografie doma / 1 / 3,09 AH
2. učebnice
ACB VŠ učebnice doma/ 1 / 2,62 AH
3. skriptá a učebné texty
BCI skriptá a učebné texty doma / 4 / 15,18 AH
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Citácie v zahraničných publikáciách: 17
kód ohlasu/počet:
3/17
Citácie v domácich publikáciách: 47
kód ohlasu/počet:
4/47
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
30. 10. 2014 o 9,00 hod., zasadačka č. 3
Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
30. 10. 2014 o 9,00 hod., zasadačka č. 3
Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. Ing. Štefan Cisko, CSc.
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline
doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D.
Fakulta financií a účetnictví VŠE v Prahe
doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. Ing. Ľubica Lesáková, PhD., predsedníčka
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Ekonomická fakulta VŠB-TU v Ostrave
Dr. h. c. prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
Ekonomický ústav SAV v Bratislave
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia na základe celkového zhodnotenia predložených materiálov na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent, hodnotenia prednesenej habilitačnej prednášky, obhajoby habilitačnej práce na tému „Finančná analýza v praxi malých a stredných podnikov“ konštatuje, že habilitant je erudovanou vysokoškolskou osobnosťou a spĺňa kritériá stanovené na habilitačné konanie.
Komisia preto odporučila Vedeckej rade Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici schváliť udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom odbore 3.3.16. ekonomika a manažment podniku
Ing. Vladimírovi Hiadlovskému, PhD.
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
31. 10. 2014
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Na základe rozhodnutia Vedeckej rady EF UMB rektorka UMB udelila titul docent vystavením dekrétu s účinnosťou od 31. 10. 2014.
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Oponent - Cisko.pdf,15. 10. 2014 8:51:06
Oponent - Holečková.pdf,14. 10. 2014 12:52:33
Oponent - Krištofík.pdf,10. 10. 2014 11:11:50

 
Rozhodnutia

Výpis VR 2.10.14.pdf,3. 10. 2014 7:58:44
Výpis VR 30.10.14.pdf,31. 10. 2014 10:56:06

 
Prezenčné listiny

VEDRADA-zloženie.docx,15. 10. 2014 8:58:36

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy