Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Eugen
Priezvisko: Zeleňák
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1978
Názov študijného odboru: 2.1.2 systematická filozofia
Téma habilitačnej práce: Tri výklady narativizmu Franka Ankersmita
Dátum doručenia žiadosti: 10. 4. 2014
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Mgr. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii história-filozofia, FHV UMB v Banskej Bystrici
PhD.- systematická filozofia, FF UK v Bratislave
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
2006- súčasnosť, odborný asistent KFI HH KU v Ružonberku
2004-2006, asistent KFI FF KU v Ružomberku
2001-2004 interný doktorand FÚ SAV v Bratislave
2001-pedagóg Gamnázium v Rimavskej Sobote
katedra filozofie FF KU v Ružomberku: Logika 1, Filozofia histórie, Teória vedy, Logika 2, Logika a metodológia vedy 1, Logika a metodológia vedy 2, vybrané problémy teórie vedy, critical Rationalism, Tradičné istoty a súčasné pochybnosti, Argumentácia, Se,estrílne kolokvium 1, Základy metodológie vied, Teória dejín
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
filozofia, filozofia histórie, filozofia vedy
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
1. AAB Zeleňák, E.: Konštruktivizmus a pluralita v histórii.Ružomberok: Verbum -vydavateľstvo KU v Ružomberku, 2011, 123 s. ISBN 978-80-8084-774-6. 6 AH 100%
2. ACB Zeleňák, E.: Moderné teórie vysvetlenia a príčinnosti. Ružomberok: Filozofická fakulta, KU v Ružomberku, 2008, 167 s. ISBN 978-80-8084-376-2. 10 AH 100%
3. BCK Zeleňák, E.: O historickej explanácii. In: Kožiak R., Šuch,G., Zeleňák, E. (eds): Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín. Bratislava: Chronos, 2009, s. 6-21. 1,1 AH 100%
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
spolu 72 ohlasov na vedeckú prácu
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
30.09.2014,13. 00 hod. zasadačka dekana FF UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
30.09.2014, 13. 00 hod. zasadačka dekana FF UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.- FF UMB v B. Bystrici
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, PhD.Oddělení anylytické filosofie FÚ AV ČR
doc. Mgr. Marián Palenčár, CSc. - FF UPJŠ v Košiciach
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc.- FF UMB v B. Bystrici-predseda
prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek - FF KU v Ružomberku
doc. Mgr. Andrej Démuth, PhD.- FF TU v Trnave
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia sa dopracovala k záveru, že habilitačné konanie sa uskutočnilo v súlade so znením Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo ummelecko-pedagogických titulov docent a profesor a odporúča udeliť uchádzačovi titul docent v ŠO systematická filozofia
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
10. 11. 2014
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Účinnosť docentského dekrétu od 10. 11 .2014.
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Kvasz (posudok),1. 10. 2014 12:22:18
Palenčár (posudok),1. 10. 2014 12:22:45
Sedová (posudok),1. 10. 2014 12:22:00

 
Rozhodnutia

Rozhodnutie VR FF UMB,1. 10. 2014 12:39:27
Uznesenie II VR FF UMB,10. 11. 2014 8:25:24

 
Prezenčné listiny

Prezenčná listina (Zeleňák),1. 10. 2014 13:10:03
Prezencna listina VR FF UMB,10. 11. 2014 8:24:44

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy