Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Elena
Priezvisko: Vallová
Rodné priezvisko: Šifferová
Rok narodenia: 1961
Názov študijného odboru: 2.1.33 všeobecná jazykoveda
Téma habilitačnej práce: Podstata, formovanie a všeobecno-lingvistické trendy terminológie z oblasti životného prostredia
Dátum doručenia žiadosti: 14. 3. 2014
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
1985 Moskovský štátny pedagogický institute cudzích jazykov Maurcea Thoreza, Moskva, Rusko
1987 PhDr. FF UK v Bratislave
2004 PhD. FF UK v Bratislave
1986 FF Univerzity Palackého, Olomouc, ČR
1988-89 Bagdad, Irak, US Cultur Center: jazykové kurzy americkej angličtiny
2008 Kurz: E-learningový system
2013 - Kurz: Štatistické metódy pre spoločenské a humanitné vedy
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
2007-doteraz: odborná asistentka na KAA FHV UMB v B. Bystrici
1997- 2007: odborná asistentka, vedúca katedry, členka VR na Katedre logiky, právnej komunikácie a informatiky Právnickej fakulty UMB
1995-1996: odborná referentka, Veľvyslanectvo SR v Londýne, Veľká Británia
1993- 1995: stredoškolský pedagóg, OA D. Skuteckého,Banská Bystrica
1985-1993 asistentka, odborná asistentka, Katedra jazykov, EF UMB
KAA FF UMB v Banskej Bystrici: vedenie prednášok a seminárov z anglickej jazykovedy (fonetika a fonológia, syntax),preklad právnych textov terminológia a diplomatický protocol pre tlmočníkov a prekladateľov
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Právna angličtina
terminológia
Právny jazyk angličtiny (odborné články)
Socioterminológia
Suprasegmantálna fonetika a fonológia AJ
Konferenčná diplomacia pretlmočníkov a prekladateľov
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
AABO1 právna angličtina 2008. 80 s. (4, 139 AH)
BABO1 Terminológia, norm a ich význam pre prekladateľov a tlmočníkov 2013. 68 s. (3, 324 AH)
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
citácie v zahraničných publikáciách 20
citácie v domácich publikáciách 20
Rezencie v zahraničných publikáciách 1
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
9.10.2014, 14.30 hod. zasadačka dekana (F 021) FF UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
9.10.2014, 14.30 hod. zasadačka dekana (F 021) FF UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc. FF UK v Bratislave
doc. Mgr. Vladimir Biloveský, PhD. FF UMB v Banskej Bystrici
doc. PaedDr. Mária Imrichová, PhD. FF PU v Prešove
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. PaedDr. Vladimir Patráš, Csc. FF UMB v B. Bystrici
Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc. FF UPJŠ v Košiciach
prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc. JÚĽŠ SAV Bratislava
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia neodporúča udeliť titul docent v ŠO všeobecná jazykoveda
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
30. 10. 2014
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
neudelenie titulu docent- habilitačná komisia na základe hlasovania
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Biloveský (Vallová),8. 10. 2014 13:54:53
Imrichová (Vallová),8. 10. 2014 13:55:18
Raksanyiova (Vallová),8. 10. 2014 13:56:25

 
Rozhodnutia

Uznesenie (Vallová),8. 10. 2014 13:52:26

 
Prezenčné listiny

Prezenčná listina z habilitačného konania,14. 10. 2014 11:01:16
Prezencna listina VR FF UMB,10. 11. 2014 8:24:00

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy