Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Tatiana
Priezvisko: Rapčíková
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1963
Názov študijného odboru: 2.1.5 etika
Téma habilitačnej práce: Etický prístup zdravotníckych pracovníkov k vybraným skupinám pacientov v nemocničnom prostredí
Dátum doručenia žiadosti: 27. 1. 2014
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
2006 – 2010 Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Doktorandské štúdium v odbore ošetrovateľstvo, získanie titulu „PhD.“

2000 - 2001 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavská univerzita v Trnave Rigorózna skúška v odbore ošetrovateľstvo, získanie titulu „PhDr.“

1995 – 1997 Metodické centrum v Banskej Bystrici Špecializačné kvalifikačné štúdium etickej výchovy

1985 - 1991 Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave Študijný odbor: Učiteľstvo odborných predmetov pre stredné zdravotnícke školy:Pedagogika-starostlivosť o chorých, získanie titulu „Mgr.“

1978 - 1982 Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici Odbor: zdravotnícky laborant
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
2005 - 2013 Fakulta zdravotníctva SZU Bratislava so sídlom v Banskej Bystrici Pracovné zaradenie: Od 3. 10. 2013 - prodekanka pre pedagogickú činnosť
1. 7. 2005 – 2. 10. 2013 Pracovné zaradenie: asistentka, od roku 2010: odborná asistentka

1992 – 2005 Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica
Pracovné zaradenie: učiteľka odborných predmetov

1982 – 1992 Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Oddelenie klinickej biochémie Pracovné zaradenie: zdravotnícky laborant

Šk. rok: 1992/1993 – 2004/2005

Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici
Zaradenie: Učiteľ odborných predmetov
Vyučované predmety: zdravotnícka etika, všeobecná a vývinová psychológia, klinická psychológia, ošetrovateľstvo, interné ošetrovateľstvo, prax

Ak. rok: 2005/2006 – 2013/2014

Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
Zaradenie: asistent, od roku 2010: odborný asistent
Od 3. októbra 2013 prodekanka pre pedagogickú činnosť
Vyučované predmety: zdravotnícka etika, všeobecná a vývinová psychológia, klinická psychológia, ošetrovateľský proces, interné ošetrovateľstvo, špeciálna pedagogika, klinické cvičenia
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Zameranie: predmety humanitného charakteru (zdravotnícka etika, psychológia)
predmety odborného charakteru (interné ošetrovateľstvo, ošetrovateľský proces)
predmety praktického charakteru (klinické cvičenia, súvislá a prázdninová odborná prax)
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB Práva pacientov v etickom a ošetrovateľskom kontexte 2013 / Tatiana Rapčíková, rec. Svetozár Dluholucký, rec. P. Fobel. - 1. vyd. - Banská Bystrica: AGENTURA MP, 2013. - 95 s. - ISBN 978-80-971453-0-9.[RAPČÍKOVÁ, Tatiana (100.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (0.00%) - FOBEL, P. (0.00%)][4]ŠUPÍNOVÁ, M., A KOL. Komunitné ošetrovateľstvo. 1. vyd. Zvolen: Vydavateľstvo TU, 2013, 215 s. ISBN 978-80-228-2599-3.
BCB Chirurgické ošetrovateľstvo [Učebnica pre SZŠ] / Ľ. Derňarová, Beáta Frčová, M. Hargašová, Ľudmila Kubicová, J. Nemcová, J. Psotová, Tatiana Rapčíková. - Martin : Osveta, 2000. - 119 s. - ISBN 80-8063-049-6.
[DERŇAROVÁ, Ľ. (14.29%) - FRČOVÁ, Beáta (14.29%) - HARGAŠOVÁ, M. (14.29%) - KUBICOVÁ, Ľudmila (14.29%) - NEMCOVÁ, J. (14.29%) - PSOTOVÁ, J. (14.29%) - RAPČÍKOVÁ, Tatiana (14.29%)]
[4] POLEDNÍKOVÁ, Ľ., BOLEDOVIČOVÁ, M., FRČOVÁ, B., HROZENSKÁ, M., KRIŠTOFOVÁ, E., LÍŠKOVÁ, M., MESÁROŠOVÁ, J., NÁDASKÁ, I., PAVELOVÁ, Ľ., PEŤKOVÁ, J., POLEDNÍKOVÁ, Ľ., SCHMIDTOVÁ, Z., SLAMKOVÁ, A., VOROSOVÁ, G. Geriatrické a gerontologické ošetrovateľstvo. Martin : Osveta, 2006, 216 s. ISBN 80-8063-208-1.
[4] CIBULKOVÁ, M. starostlivosť o umelé vývody u chorých ošetrovaných v domácom prostredí. In Revue medicíny v praxi, ISSN 1336-202X. 2006, 4, 1, s. 23, 38.
[4] VATEHOVÁ, D. Ošetrovateľský proces u pacienta s Crohnovou chorobou. In Revue medicíny v praxi, ISSN 1336-202X. 2006, 4, 6, s. 19-20, 27.
[4] ŠANTA, M., BAČIŠINOVÁ, J., MÝTNIK, M. Chirurgická propedeutika pre ošetrovateľstvo. . 1. vyd. Prešov : FZ PU, 2008, 175 s. ISBN 978-80-8068-763-2.
[4] BOROŇOVÁ, J., ČELKOVÁ, M. Edukácia pacienta po amputácii dolnej končatiny. In Zdravotníctvo a sociálna práca, ISSN 1336-9326. 2009, 4, 1-2, s. 18-20.
[4] TÓTH, R., PACKAŇ, T., LAZAR, I., PALKOVÁ, Ľ. Ošetrovateľská starostlivosť o pacientku pri konzervatívnej liečbe rakoviny prsníka. In Zdravotníctvo a sociálna práca, ISSN 1336-9326. 2008, 3, 3-4, s. 12-14.
[4] KRIŠKOVÁ, A. a kol. Ošetrovateľské techniky. Martin : Osveta, 2001, 804 s. ISBN 80-8063-087- 9.
[4] ZÁVODNÁ, V. Pedagogika v ošetrovateľstve. Martin : Osveta, 2002, 95 s. ISBN 80-8063-108-5.
[4] JACOVÁ, A. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta po cholecystektómii. In Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, ISSN 1336-183X. 2003, 1, 1, s. 7-8.
[4] BALKOVÁ, I. Ošetrovanie pacienta pri transplantácii srdca. In Sestra, ISSN 1335-9444. 2003, 2, 2, s. 16-19.
[4] MALENSKÁ, K. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o chorých po izolovanej chemoperfúzii dolnej končatiny. In Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, ISSN 1336-183X. 2004, 2, 1, s. 9-12.
[4] KOLAŘÍKOVÁ, A. a kol. Základy ošetrovania a asistencie. Martin : Osveta, 2003, 254 s.
[4] GOMOLČÁKOVÁ, V. a kol. Rámcové procesuálne štandardy ošetrovateľských výkonov. I. časť. In Mimoriadna príloha Sestra, ISSN 1335-9444. 2004, 2, s. 1-41.
[4] GOMOLČÁKOVÁ, V. a kol. Rámcové procesuálne štandardy ošetrovateľských výkonov. II. časť. In Mimoriadna príloha Sestra, ISSN 1335-9444. 2004, 3, s. 1-44.
[4] GOMOLČÁKOVÁ, V. a kol. Rámcové procesuálne štandardy ošetrovateľských výkonov. III. časť. In Mimoriadna príloha Sestra, ISSN 1335-9444. 2004, 6, s. 1-44.
[4] MOROVICSOVÁ, E. Psychické problémy chorých v perioperačnom období. In Revue ošetrovateľstva a laboratórnych metodík, ISSN 1335-5090. 2004, 10, 3, s. 105-109.
[4] MAGERČIAKOVÁ, M. Urologické ošetrovateľstvo. In Sestra, ISSN 1335-9444. 2004, 3, 11, s. 14-15.
[4] DRUGOVÁ, A. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť pri cievnych ochoreniach dolných končatín s využitím Oremovej modelu. In Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, ISSN 1336-183X. 2004, 2, 5 Suppl. I-VIII.
[4] KMEŤOVÁ, J. Starostlivosť o pacienta s akútnou pankreatitídou. In Sestra, ISSN 1335-9444. 2004, 3, 12, s. 42-43.
[4] MUSILOVÁ, M. Sesterská diagnóza v ošetrovateľskej praxi. In Ošetrovateľský obzor, ISSN 1336-5606. 2004, 1, 1-2, s. 21-23.
[4] GAŠPAROVIČOVÁ, A., KOŇOŠOVÁ, H. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta pri implantácii kardiostimulátora. In Ošetrovateľský obzor, ISSN 1336-5606. 2004, 1, 3-4, s. 113-119.
[4] KRISTOVÁ, J. Komunikácia v ošetrovateľstve. Martin : Osveta, 2004, 212 s. ISBN 80-8063-160-3.
[4] MOROVICSOVÁ, E. Prevencia psychických problémov v perioperačnom období. In Sestra, ISSN 1335-9444. 2005, 15, 1, s. 10-11.
[4] SRPOVÁ, T., TREŠLOVÁ, M. Výskum v ošetřovatelství na operačním sále. In Sestra, ISSN 1335-9444. 2005, 15, 5, s. 57-59.
[4] FARKAŠOVÁ, D. a kol. Ošetrovateľstvo - teória. Martin : Osveta, 2005, 216 s. ISBN 80-8063-182-4.
[4] BIŠČOVÁ, K. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta po operácii aorto koronárneho bypassu podľa modelu D. E. Oremovej. In Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, ISSN 1336-183X. 2005, 3, Suppl. 4, s. 8-9.
[4] KOVAĽOVÁ, S. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s poranením hrudnej chrbtice. In Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, ISSN 1336-183X. Suppl. 6, s. 8-9.
[4] ZÁVODNÁ, V. Pedagogika v ošetrovateľstve. Martin : Osveta, 2006, 117 s. ISBN 80-8063-193-X.
[3] ROŠKOVÁ, S. Předoperační příprava sluchově postiženého pacienta. In Sestra (ČR), ISSN 1210-0404. 2011, 21, 3, s. 27-29.
[4] KYSLAN, K., ANDRAŠČÍKOVÁ, Š., CIBRÍKOVÁ, S., ELIÁŠOVÁ, A., KOVAĽOVÁ, E., MAGUROVÁ, D. Chirurgia : vybrané kapitoly pre štúdium ošetrovateľstva. I. Martin : Osveta, 2010, 158 s. ISBN 978-80-8063-312-7.

BCI Komunitné ošetrovateľstvo / Mária Šupínová, P. Bielik, Beáta Frčová, Z. Hudáková, H. Kadučáková, Tatiana Rapčíková, M. Vicáňová, rec. Svetozár Dluholucký, rec. Karol Králinský. - 1. vyd. . - Zvolen : Vydavateľstvo TU, 2013. - 215 s. - ISBN 978-80-228-2599-3.
[ŠUPÍNOVÁ, Mária (14.29%) - BIELIK, P. (14.29%) - FRČOVÁ, Beáta (14.29%) - HUDÁKOVÁ, Z. (14.29%) - KADUČÁKOVÁ, H. (14.29%) - RAPČÍKOVÁ, Tatiana (14.29%) - VICÁŇOVÁ, M. (14.29%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (0.00%) - KRÁLINSKÝ, Karol (0.00%)]
[3] VIRGULOVÁ, J. Život seniora so šedým zákalom. In Diagnóza v ošetŕovatelství : odborný časopis pro nelekářské zdravotnícke pracovníky, ISSN 1801-1349. 2014, 2014, 10, 2, s. 5-6.
[4] ZRUBÁKOVÁ, K., GAZDARICOVÁ, L. Komunitná starostlivosť o seniora a jej problémy v klinickej ošetrovateľskej praxi. In Medzinárodná vedecká konferencia Rodina - zdravie - choroba, Ružomberok, 27. 3. 2014. Ružomberok : VERBUM, 2014, s. 344-355. ISBN 978-80-561-0117-9.
[4] VICÁŇOVÁ, M., KLOCÁŇOVÁ, A. Rodinní príslušníci pacienta s depresiou ako edukanti. In Medzinárodná vedecká konferencia Rodina - zdravie - choroba. Ružomberok : VERBUM, 2014, s. 409-414. ISBN 978-80-561-0117-9.
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
spolu 69
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
9.10.2014, 11. 00 hod., zasadačka dekana FF UMB (F 021), Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
9.10.2014, 11. 00 hod., zasadačka dekana FF UMB (F 021), Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. dr. hab. Andrej Kiepas, Sliezska Univerzíta,Katovice
prof. PhDr. Daniela Fobelová, PhD., FF UMB v B. Bystrici
doc. PhDr. Zuzana Palovičová, CSc. Filozofický ústav SAV v BA
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.(predseda),FF UMB B. Bystrici
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., FF UK v Bratislave
doc. Aleksandra Kuzior (Sliezska politechnika Zabrze)
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia sa dopracovala k záveru, že habilitačné konanie sa uskutočnilo v súlade so znením Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo ummelecko-pedagogických titulov docent a profesor a odporúča udeliť uchádzačovi titul docent v ŠO etika
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
10. 11. 2014
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Účinnosť docentského dekrétu od 10. 11. 2014
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Fobelová (Rapčíková),8. 10. 2014 13:41:39
Kiepas (Rapčíková),8. 10. 2014 13:41:15
Palovičová (Rapčíková),8. 10. 2014 13:42:30

 
Rozhodnutia

Uznesenie (Rapčíková),8. 10. 2014 13:52:00
Uznesenie II VR FF UMB,10. 11. 2014 8:26:20

 
Prezenčné listiny

Prezenčná listina z habil. konania,14. 10. 2014 10:56:22
Prezenčná listina z VR FF UMB,10. 11. 2014 8:23:22

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy