Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Ján
Priezvisko: Karabáš
Rodné priezvisko: Karabáš
Rok narodenia: 1977
Názov študijného odboru: 9.1.1 Matematika
Téma habilitačnej práce: Discrete Group Actions: Algorithms and Applications
Dátum doručenia žiadosti: 29. 10. 2014
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
PhD. - odbor Algebra a teória čísel, Univerzita Komenského v Bratislave, skoliace pracovisko: Matematický ústav SAV v Bratislave,pracovisko Banská Bystrica - 03/2006

Mgr. - odbor Učiteľstvo matematiky, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied - 11/2000
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
09/2005 - trvá - vedecký pracovník - Inštitút matematiky a informatiky CVV, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

08/2003 - trvá - správca siete - Matematický ústav SAV Bratislave, pracovisko Banská Bystrica

09/2004 - 08/2005 - asistent - Katedra matematiky Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

09/2001 - 08/2004 - PhD. študent - Matematický ústav SAV, pracovisko Banská Bystrica

12/1996 - 12/2003 - odborný pracovník - Hvezdáreň Banská Bystrica
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
V rámci vedeckej činnosti sa zaoberá hlavne topoplogickou teóriou grafou, nízkodimenzionálnou topológiou a geometriou, a klasickou teóriou grafou.
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
vedecké publikácie v odbore matematika v rec. časopisoch a zborníkoch evidovaných v databáze MathSciNet - 7

prednesené referáty a príspevky vo ved. zborníkoch - 28

 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
citácie zachytené v medzinárodných citačných databázach, v monografiách, učebniciach a recenzovaných časopisoch a zborníkoch (bez autocitácií)- 15
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
29. apríla 2015, 10.30 hod., Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, miestnosť č. 234.
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
29. apríla 2015, 10.30 hod., Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, miestnosť č. 234.
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
doc. RNDr. Róbert Jajcay, PhD. - Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

prof. Gareth Aneurin Jones - Mathematical Sciences, University of Southhampton, United Kingdom

prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc. - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD. - Katedra informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave (predseda komisie)

doc. RNDr. Miroslav Haviar, CSc. - Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (člen komisie)

doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD. - Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky,Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave (člen komisie)

 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
V zmysle §1 ods. 15 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov habilitačná komisia odporúča Vedeckej rade Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici schváliť udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom odbore 9.1.1 Matematika Mgr. Jánovi Karabášovi, PhD.
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
24. 9. 2015
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Na základe rozhodnutia Vedeckej rady FPV UMB č. 14/2015 rektor UMB udelil titul docent s účinnosťou od 24.9. 2015
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Oponentský posudok - doc. RNDr. Robert Jajcay, PhD. - 10.3.2015,19. 3. 2015 10:00:41
Oponentský posudok - prof. Gareth Jones - 13.3. 2015,19. 3. 2015 10:25:04
Oponentský posudok - prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc. - 7.3. 2015,19. 3. 2015 10:25:57

 
Rozhodnutia

Výpis z rozhodnutia VR FPV UMB zo dňa 27.11. 2014,27. 10. 2015 11:55:37
Výpis z rozhodnutia VR FPV UMB zo dňa 10.9.2015,27. 10. 2015 11:54:24

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy