Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Mariana
Priezvisko: Sirotová
Rodné priezvisko: Bachratá
Rok narodenia: 1972
Názov študijného odboru: 1.1.4. Pedagogika
Téma habilitačnej práce: Vysokoškolský učiteľ v edukačnom procese
Dátum doručenia žiadosti: 22. 9. 2014
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Vysokoškolské vzdelanie (ucelené magisterské štúdium)ukončené v roku 1995 na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v študijnom odbore vychovávateľstvo pre školské a špeciálne výchovné zariadenia a sociálna

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD.) ukončené v roku 2005 na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vo vednom odbore pedagogika.

2006 – osvedčenie o absolvovaní kurzu vysokoškolskej pedagogiky Pedagogickej fakulty UK v Prahe

2008 – ECDL certifikát
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1995 – 1997 Akadémia PZ SR, funkčné zaradenie vedecký pracovník
od 1997 po súčasnosť Filozofická fakulta UCM v Trnave, funkčné zaradenie odborný asistent
od 1997 do 2000 prorektorka pre rozvoj a investičnú činnosť UCM v Trnave
od 2004 po súčasnosť vedúca katedry pedagogiky FF UCM v Trnave
od 2011 po súčasnosť prodekanka pre rozvoj a akreditácie FF UCM v Trnave

1995 – 1997 Akadémia PZ SR – komunikatívne zručnosti policajtov (cvičenia)
od 1997 po súčasnosť Katedra pedagogiky FF UCM v Trnave
základy pedagogiky(UAP, 1. stupeň, prednáška)
Seminár zo základov pedagogiky (UAP, 1. stupeň, seminár)
stratégie a metódy rozvoja osobnosti(UAP, 1. stupeň, prednáška)
seminár zo stratégií a metód rozvoja osobnosti(UAP, 1. stupeň, seminár)
výcvik empatie(UAP, 1. stupeň, cvičenie),(SocPed, 1. stupeň, cvičenie)
pedagogická prax(UAP, 1. stupeň)
propedeutika do VŠ štúdia(AP, 1. stupeň, prednáška/seminár),(SocPed, 1. stupeň, prednáška/seminár)
seminár k záverečnej práci I. a II.(UAP, 1. stupeň, seminár),(SocPed, 1. stupeň, seminár)
výchovné problémy v škole(UAP, 1. stupeň, seminár)
pedagogický výskum (UAP, 2. stupeň, prednáška/seminár)
pedagogická prax I., II. a III.(UAP, 2. stupeň)
seminár k diplomovej práci I. a II. (UAP, 2. stupeň, seminár)
špeciálna pedagogika (UAP, 2. stupeň, prednáška),(SocPed, 1. stupeň, prednáška)
seminár zo špeciálnej pedagogiky (UAP, 2. stupeň, seminár),(SocPed, 1. stupeň, seminár)
metódy práce s problémovými žiakmi(UAP, 2. stupeň, seminár)
seminár prezentačných zručností(UAP, 2. stupeň, seminár)
pedagogika v učiteľskej praxi(UAP, 2. stupeň, seminár)
exkurzia v sociálnych a výchovnovzdelávacích zariadeniach
(SocPed, 1. stupeň)
priebežná prax v sociálnych a výchovnovzdelávacích zariadeniach (SocPed, 1. stupeň)
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
vysokoškolská pedagogika, pedagogická prax v pregraduálnej príprave učiteľov a metodológia pedagogického výskumu
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
1. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
DANEK, J. – SIROTOVÁ, M. – FRÝDKOVÁ, E. 2013. Hodnotová orientácia v procese výchovy a vzdelávania. Brno: Tribun EU, 2013. - 334 s. ISBN 978-80-263-0514-9.
[Danek Ján (33% -5,5 AH) - Sirotová Mariana (36% - 6 AH) - Frýdková Eva (31% - 5,2 AH)]

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
SIROTOVÁ, M. 2014. Vysokoškolský učiteľ v edukačnom procese. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 167 s. - ISBN 978-80-8105-563-8. [Sirotová Mariana (100%) – 8,3 AH]

2. ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
SIROTOVÁ, M. – VANIŠ, L. – RUČKOVÁ, G. 2011. Úvod do pedagogiky : 2. prepracované vydanie. Trnava : UCM, 2011. - 165 s. - ISBN 978-80-8105-279-8.
[Sirotová Mariana (50% - 4,2 AH) - Vaniš Ludvík (35% - 2,9 AH) - Ručková Gabriela (15% 1,2 AH)]

3. BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách
SIROTOVÁ, M. 2010. Vyučovacie metódy v práci vysokoškolského učiteľa. Trnava: UCM, 2010. - 174 s. - ISBN 978-80-8105-201-9.
[Sirotová Mariana (100%- 8,7 AH)]
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Citácie, resp. recenzie v zahraničných publikáciách registrované v cit. indexoch (WoS, Scopus): 2
Citácie v zahraničných publikáciách, neregistrované v cit. indexoch: 46
Citácie v domácich publikáciách, neregistrované v cit. indexoch: 112
Recenzie v zahraničných publikáciách: 1
Recenzie v domácich publikáciách: 1
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
15.4.2015 o 11.00 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
15.4.2015 o 11.00 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. PaedDr. Ján Danek, CSc., FF UCM Trnava
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., DTI Dubnica nad Váhom
prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD., PF UMB Banská Bystrica
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
Predseda: prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD., PF UMB Banská
Bystrica
Členovia: prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., PF UKF Nitra
prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc., FHS UTB Zlín
doc. PhDr. Josef Malach, CSc., PF OU Ostrava
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
-
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
27. 4. 2015
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
účinnosť docentského dekrétu od 27.4.2015
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Posudok prof. Danek.pdf,27. 4. 2015 11:52:55
Posudok prof. Kariková.pdf,27. 4. 2015 11:53:02
Posudok prof. Petlák.pdf,27. 4. 2015 11:53:21

 
Rozhodnutia

Výpis Dr. Sirotová 15.4.2015.doc,27. 4. 2015 11:17:33
Výpis Dr. Sirotová 4.12.2014.doc,27. 4. 2015 11:16:13

 
Prezenčné listiny

Zoznam clenov VR PF UMB 2014.doc,8. 7. 2015 11:15:06

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy