Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Alena
Priezvisko: Seberová
Rodné priezvisko: Stoklasová
Rok narodenia: 1971
Názov študijného odboru: 1.1.5. Predškolská a elementárna pedagogika
Téma habilitačnej práce: Úspěšnost v profesním životě učitelů
Dátum doručenia žiadosti: 4. 11. 2014
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
PdF OU v Ostrave, Učiteľstvo 1. stupňa základnej školy (mgr., 1993)
FF MU v Brne, Pedagogika (mgr., 1999)
PdF UK Praha, Pedagogika (Ph.D., 2006)

1998 Step by Step: Certificate of achievement: Applied research in Early Childhood Education;
1999 Začít spolu: Osvědčení: Začít spolu pro pedagogické školy;
2008 ITQ Comenius 2.1 project Identifying Teacher Quality: Certificate: Exploring Teacher Quality with the Use of Reflective Tools;
2013 PdF OU Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě: Certifikát: Zásady vhodných přístupů ke studentům se SVP.
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1993-1997 učiteľka 1.-5. ročníka, Základná škola waldorfská, ul. Matiční, Ostrava
Od 1998 doteraz odborná asistentka katedry preprimární a primární pedagogiky PdF OU v Ostrave (do r. 2013 katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání PdF OU v Ostrave)

Katedra preprimární a primární pedagogiky (do r. 2013 katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání), predmety: Obecná pedagogika; Obecná didaktika; Srovnávací pedagogika a dějiny; Úvod do projektové výuky; Metodologie pedagogiky; Pedagogické problémy školní praxe; Souvislá hospitačně-asistentská praxe; Souvislá projektová praxe; Souvislá profesní praxe.
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Teorie a výzkum učitelské profese, profesní vzdělávání učitelů, akční a učitelský výzkum pedagogické praxe, evaluace a autoevaluace učitele a školy.
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Autoevaluace školy - od teórie k praxi a výzkumu / Alena Seberová, Martin Malčlk; - 1. vyd. - Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravé, Pedagogická fakulta, 2009. -136 s. - ISBN 978-80-7368-759-5
[SEBEROVÁ, Alena (50%) - MALČÍK, Martin (50%)]

AAB02 Výzkumná kompetence v učitelské profesi a ve vzdélávání učitelú / Alena Seberová; - 1. vyd. - Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2006. - 250 s. - Spis vznikl vrámci výzkuného záméru VZO s názvem Nové možnosti vzdélávání urätelu, vychovatelú a žákú pro učicí se společnost 21. stoleti, registrační čislo CEZ: msm174500001. - ISBN 80-7368-270-2 [SEBEROVÁ, Alena (100%)]

BCI Skriptá a učebné texty
BCI01 Evaluace školy: [študijní opora k inovovanému pŕedmétu: Autoevaluace ve školské praxi] / Alena Seberová; - 1. vyd. - Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravé, 2013. -141 s. [5,22 AH]. - ISBN 978-80-7464-371-2 [SEBEROVÁ, Alena (100%)]

BCI02 Akční výzkum v pregraduálnim vzdélávání učitelú 1. stupné: [študijní opora k inovovanému pŕedmétu: Pedagogické problémy školní praxe 1] / Alena Seberová; - 1. vyd. - Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravé, 2013. - 93 s. [3,24 AH]. - ISBN 978-80-7464-268-5 [SEBEROVÁ, Alena (100%)]

BCI03 Pedagogické praxe v pregraduální pŕípravé učitelú 1. stupné ZŠ = Profesní praxe v pregraduální príprave učitelú I stupné ZŠ: [studijni materiál pro dištanční kurz: Prípravný seminár k profesni praxi] / Alena Seberová; - 1. vyd. - Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravé, 2010. - 85 s. [3,69 AH]. - Obalový súbežný názov. - ISBN 978-80-7368-902-5
[SEBEROVÁ, Alena (100%)]
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 31
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 27
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
24.6.2015 o 11.30 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
24.6.2015 o 11.30 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc., FHS UTB Zlín
prof. PhDr. Milan Portik, CSc., PF PU Prešov
doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD., PF UMB Banská Bystrica
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
Predseda: prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc., PF UMB Banská
Bystrica
Členovia: prof. PaedDr. Ján Danek, CSc., FF UCM Trnava
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., DTI Dubnica nad Váhom
doc. PhDr. Josef Malach, CSc., PF OU Ostrava
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Na habilitačnú prácu s názvom Úspěšnost v profesním životě učitelů boli vypracované tri posudky oponentmi: prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc., prof. PhDr. Milan Portik, PhD. a doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD. Všetky posudky konštatovali, že habilitačná práca spĺňa kritériá po obsahovej, vedeckej aj formálnej stránke.
Uchádzačka predniesla habilitačnú prednášku s názvom: Modely kvality učitele v kontextu personální evalvace školy. Prednáška odznela v stanovenom čase, bola vedená verejná rozprava a na podnety uchádzačka erudovane a kultivovane reagovala a zaujala odborne fundované stanoviská k predneseným otázkam.

Záver habilitačnej komisie:
Habilitačná komisia v zložení:
Predseda: prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.
Členovia: prof. PhDr Erich Petlák. CSc.
prof. PaedDr. Ján Danek, CSc.
doc. PhDr. Josef Malach, CSc.
komplexne posúdila pedagogickú, vedecko-výskumnú, publikačnú i ďalšiu odbornú činnosť Mgr. et Mgr. Aleny Seberovej, Ph.D. a konštatuje, že habilitantka je vyzretou akademickou osobnosťou, ktorá sa už stala uznávanou odborníčkou v oblasti predškolskej a elementárnej pedagogiky. Jej rozsiahla publikačná, vedecko-výskumná a pedagogická činnosť spĺňajú a vo viacerých prípadoch prekračujú kritériá, stanovené pre udelenie vedecko-pedagogického titulu docent.

Preto habilitačná komisia jednomyseľne

odporúča
Vedeckej rade Pedagogickej fakulty UMB schváliť
vymenovanie Mgr. et Mgr. Aleny Seberovej, Ph.D. za docentku
v odbore 1.1.5 Predškolská a elementárna pedagogika.
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
29. 6. 2015
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
účinnosť docentského dekrétu od 29.6.2015
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Posudok doc. Babiaková (Seberová).docx,8. 7. 2015 11:18:16
Posudok prof. Portik (Seberová).docx,8. 7. 2015 11:18:25
Posudok prof. Švec (Seberová).docx,8. 7. 2015 11:18:32

 
Rozhodnutia

Výpis Dr. Seberová 24.6.2015.doc,8. 7. 2015 11:22:07
Výpis Dr. Seberová 4.12.2014.doc,8. 7. 2015 11:20:50
Výpis z el. hlasovania 5.2.2015.doc,8. 7. 2015 11:21:15

 
Prezenčné listiny

Zoznam clenov VR PF UMB 2015.doc,8. 7. 2015 11:23:27

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy