Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Cezary
Priezvisko: Kuśnierz
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1967
Názov študijného odboru: 8.1.4 športová humanistika
Téma habilitačnej práce: Hierarchia cieľov telesnej výchovy podľa názorov učiteľov a žiakov v juhozápadnom Poľsku
Dátum doručenia žiadosti: 2. 3. 2015
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
18.06.1990 Studium Nauczycielskie Wychowanie Fizyczne Opole
12.05.1994 Magister wychowania fizycznego AWF Wrocław
3.10. 2002 Doktor nauk o kulturze fizycznej AWF Wrocław
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1.09.1990 – 30.08.2009 Zespół Szkół Zawodowych im. Staszica Opole – nauczyciel wychowania fizycznego
1.10.2002 Politechnika Opolska, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii - adiunkt
1.Zatrudnienie
2002 – 2014 pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej w Opolu

• Wykłady – dydaktyka wychowania fizycznego, kształcenie umiejętności ruchowych – ogólna metodyka nauczania ruchu
• Ćwiczenia – metodyka wychowania fizycznego, teoria wychowania fizycznego, gry i zabawy ruchowe, samoobrona
• Seminarium dyplomowe i magisterskie
• 1.10.2007 – Kierownik praktyk pedagogicznych

2.Promocja Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej w okresie 2002 - 2014
• Promotor prac magisterskich: 52
• Promotor prac dyplomowych: 120
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
športová humanistika
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01Główne zagrożenia zdrowia psychicznego nauczycieli wychowania fizycznego / Cezary Kuśnierz ; rec. Danuta Umiastowska. - 1. vyd. - Opole : Oficyna wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2010. - 82 s. [5,40 AH]. - ISBN 978-83-60691-86-1. - ISSN 1429-6063
[KUŚNIERZ, Cezary (100%) - UMIASTOWSKA, Danuta (rec.)]
AAB02 Zlateralizowanie a wyniki w nauce młodzieży szkolnej / Cezary Kuśnierz ; rec. Marian Golema. - 1. vyd. - Opole : Oficyna wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2004. - 78 s. [5,20 AH]. - ISSN 1429-6063
[KUŚNIERZ, Cezary (100%) - GOLEMA, Marian (rec.)]
BCI Skriptá a učebné texty
BCI01 Metodyka nauczania podstawowych technik samoobrony / Cezary Kuśnierz ; rec. Wojciech Cynarski, Zbigniew Borysiuk. - 1. vyd. - Opole : Wydawnictwo Politechniky Opolskiej, 2011. - 90 s. [6,30 AH]. - ISBN 978-83-62736-52-2
[KUŚNIERZ, Cezary (100%) - CYNARSKI, Wojciech J. (rec.) - BORYSIUK, Zbigniew (rec.)]
BCI02 Dziennik praktyk studenckich : dziennik praktyki pedagogicznej w szkole podstawowej / Cezary Kuśnierz, Stanisław Szczepański ; rec. Józef Wojnar. - 1. vyd. - Opole : Wydział wychowania fizycznego i fizjoterapii Politechniki Opolskiej, 2010. - 96 s. [6,40 AH]. - ISBN 978-83-928426-4-4
[KUŚNIERZ, Cezary (50%) - SZCZEPAŃSKI, Stanisław (50%) - WOJNAR, Józef (rec.)]

BCI03 Dziennik praktyk studenckich : dziennik praktyki pedagogicznej w szkole ponadpodstawowej / Cezary Kuśnierz, Stanisław Szczepański ; rec. Zenon Jasiński, Józef Wojnar. - 1. vyd. - Opole : Wydział wychowania fizycznego i fizjoterapii Politechniki Opolskiej, 2010. - 110 s. [7,30 AH]. - ISBN 978-83-928426-8-2
[KUŚNIERZ, Cezary (50%) - SZCZEPAŃSKI, Stanisław (50%) - WOJNAR, Józef (rec.) - JASIŃSKI, Zenon (rec.)]
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
2.Citácie a ohlasy
kategória
2 Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS : 7
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch :13
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch:23
Súčet : 43
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
30. 04. 2015 o 10. 00 hod., v zasadačke dekanaF 021, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
30. 04. 2015 o 10. 00 hod., v zasadačke dekanaF 021, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD./ FF UMB v B. Bystrici
prof. PhDr. Josef Oborný, PhD./ FTVŠ UK v Bratislave
prof. Radoslaw Muszkieta, WKF, Bydgoszcz, Poľsko
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. PaedDr. Karol Gorner, CSc./ FF UMB v B. Bystrici
prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. /FCHPT STU Bratislava
dr hab. Adam JUrczak, AWF, Krakov, Poľsko
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia sa dopracovala k záveru, že habilitačné konanie sa uskutočnilo v súlade so znením Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo ummelecko-pedagogických titulov docent a profesor a odporúča udeliť uchádzačovi titul docent v ŠO športová humanistika
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
20. 7. 2015
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
S účinnosťou docentského dekrétu od 20. 07.2015
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Posudok (Bartik),20. 4. 2015 11:51:08
Posudok (Muszkieta),20. 4. 2015 11:50:41
Posudok (Oborný),20. 4. 2015 11:50:22

 
Rozhodnutia

výpis uznesenia 2.pdf,4. 11. 2015 14:04:39
Výpis uznesenia č. 1,16. 3. 2015 11:50:23

 
Prezenčné listiny

prezencna listina,4. 11. 2015 14:00:55

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy