Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Marek
Priezvisko: Tański
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1969
Názov študijného odboru: 2.1.2 systematická filozofia
Téma habilitačnej práce: Antrophological and axiological aspocts of the concept of man from the perspektive oh Kazimierz Obuchowski
Dátum doručenia žiadosti: 12. 1. 2015
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Absolvent: Jagelovska univerzita Krakov, Ústav filozofie a psychologie
Filozofická fakulta (Mgr. 1997 Filozofia),2005
(Mgr. Psychológia)
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
od 2003 Pedagogická univerzita v Krakove, Poľsko
- Pedagogická univerzita Krakov: prednášky (filozofia výchovy, etika, všeobecná psychológia, aktuálne problemy súčasnej psychológie)
cvičenia: filozofia výchovy, etika
semináre: bakalársky seminar, pedagogika
zavedenie nových jednotiek študijného programu
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
filozofická antropológia a axiológia
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
1. Między pedagogiką życia a ideałem wychowania. Koncepcje rozwoju człowieka: tropy i kategorie edukacji aksjologicznej, Aureus, Kraków 2012, ss. 420, ISBN 978-83-60741-43-6.
2. Racjonalność transgresyjna – między emancypacją a instrumentalizmem. W poszukiwaniu podstaw pedagogiki, Aureus, Kraków 2013, ss. 151, ISBN 978-83-60741-47-4.
3.Niezawłaszczone królestwo. Mistyka Mistrzów Nadreńskich Jana Eckharta i Jana Taulera z perspektywy egzystencjalnej, Akademia Pedagogiczna im. KEN: Instytut Wydawniczy „Maximum”, Kraków 2008, ss. 168. ISBN 978-83-918287-7-9.

Učebné texty: Racjonalność transgresyjna – wybrane zagadnienia. Skrypt: materiały do konwersatorium. BG UP im. KEN (e-book), Kraków 2014. ISBN 978-83-923889-2-0.
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 11
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 26
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
-
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
-
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. hab. Krzysztof Wieczorek,/Univerzita Ślaski, Poľsko
doc. Mgr. Marián Palenčár, CSc./ FF UPJŠ Košice
prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD./Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc./ FF UMB v B. Bystrici
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD./ FF UK v Bratislave
Dr. hab. Jakub Bartoszewski, WSZ v Koninie, POľsko
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
-
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
31. 5. 2015
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
žiadosť o habilitačné konanie bola habilitantom stiahnutá
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Rozhodnutia

Výpis uznesenia č. 1,16. 3. 2015 11:52:42

 
Prezenčné listiny

Prezenčná listina,24. 3. 2015 11:54:17

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy