Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Mariana
Priezvisko: Sedliačiková
Rodné priezvisko: Sedliačiková
Rok narodenia: 1979
Názov študijného odboru: ekonomika a manažment podniku
Téma habilitačnej práce: Finančný kontroling v malých a stredných podnikoch - teória a prax
Dátum doručenia žiadosti: 15. 4. 2015
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Ing.: Absolventka: Drevárska fakulta, Technická univerzita vo Zvolene,
rok - 2003
miesto: Drevárska fakulta
odbor: Podnikový manažment
špecializácia: Controlling a kvalita

PhD.: rok - 2006
miesto: Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta
odbor: 3.3.16. Odvetvové a prierezové ekonomiky
špecializácia: Ekonomika obchodu a priemyslu
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1.10. 2009 - súčasnosť
Technická univerzita vo Zvolene
Odborná asistentka na Katedre podnikového hospodárstva, Drevárska fakulta
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
- kontroling v malých a stredných podnikov s aplikáciou do jednotlivých funkčných oblastí riadenia podniku – finančný kontroling, kontroling kvality, nákladový kontroling, personálny kontroling, investičný kontroling
- ekonomické prepočty pre potreby drevospracujúceho priemyslu,
- riešenie problematiky daňových optimalizácií pre potreby malých a stredných podnikov
- riešenie problematiky merania výkonnosti podnikov
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách - 4

SEDLIAČIKOVÁ, M. 2010. Teória a prax controllingu v oblasti finančného riadenia podniku. Vedecká monografia. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2010. 90 s. ISBN 978-80-228-2110-0. (100 %) (celkom 5,24 AH)

SEDLIAČIKOVÁ, M., VOLČKO, I. 2012. Controlling pohľadávok v teórii a praxi. Vedecká monografia. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2012. 85 s. ISBN 978-80-228-2403-3. (podiel 50 %) (celkom 4,75 AH)

SEDLIAČIKOVÁ, M., VOLČKO, I. 2013. Možnosti uplatnenia ekonomickej pridanej hodnoty v riadení finančnej výkonnosti podnikov. Vedecká monografia. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2013, 71 s. ISBN 978-80-228-2582-5. (podiel 50 %) (celkom 4,30 AH)

POTKÁNY, M., HITKA, M., SUDZINA, F., TEPLICKÁ, K., SEDLIAČIKOVÁ, M., ŠATANOVÁ, A., ZÁMEČNÍK, R., KAMPF, R. 2011. Moderné trendy v riadení malých a stredných podnikov. Vedecká monografia. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2011. 194 s. ISBN 978-80-228-2281-7. (podiel 12,5 %) (celkom 15,07 AH)

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách - 1

ŠATANOVÁ, A., ALÁČ, P., DEMOČ, V., DRÁBEK, J., GALAJDOVÁ, V., GEJDOŠ, P., HITKA, M., KOTLÍNOVÁ, M., MERKOVÁ, M., POTKÁNY, M., RAJNOHA, R., SEDLIAČIKOVÁ, M., SIMANOVÁ, Ľ., SUJOVÁ, A., VOLČKO, I. 2011. Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu. Zvolen : Vydavateľstvo Nikkara Krupina, 2011. 621 s. ISBN 978-80-228-2319-7. (podiel 6 %) (celkom 47,59 AH)


BCI Skriptá a učebné texty - 3

ŠATANOVÁ, A., DRÁBEK, J., RAJNOHA, R., VOLČKO, I., SEDLIAČIKOVÁ, M., MERKOVÁ, M. 2010. Kontroling. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2010. 115 s. ISBN 978-80-228-2132-2. (podiel 16 %) (celkom 8,91 AH)


SEDLIAČIKOVÁ, M. 2011. Daňovníctvo. Zvolen : Vydavateľstvo TU Zvolen, 2011. 130 s. ISBN 978-80-228-2257-2. (podiel 100 %) (celkom 10,15 AH)

ŠATANOVÁ, A., SEDLIAČIKOVÁ, M. 2011. Účtovníctvo. Zvolen : Vydavateľstvo TU Zvolen, 2011. 208 s. ISBN 978-80-228-2379-1. (podiel 50 %) (celkom 12,11 AH)
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Získané ocenenia

I. Cena v rámci Národnej ceny za kvalitu 2014, ktorej vyhlasovateľ je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo - Cena za najlepší publicistický prínos v oblasti kvality práce, produkcie a života 2014 – v kategórii C) Najlepší vedecký príspevok roka 2014: ŠATANOVÁ, A., ZÁVADSKÝ, J., SEDLIAČIKOVÁ, M., POTKÁNY, M., ZÁVADSKÁ, Z., HOLÍKOVÁ, M. 2014. How Slovak small and medium manufacturing enterprises maintain quality costs: an empirical study and proposal for a suitable model. In Quality Management & Business Excellence. ISSN 1478-3363 (Print), ISSN 1478-3371 (Online)

II. Článok v karentovanom časopise: SEDLIAČIKOVA, M., ŠATANOVÁ, A., FOLTÍNOVÁ, A. 2012. Finančný controlling v teórii a praxi malých a stredných podnikov. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, Vol. 60, No. 9 (2012), p. 949-966. ISSN 0013-3035.
Predmetný článok bol na Ekonomickej univerzite v Bratislave zaradený medzi najvýznamnešie publikácie roka 2012.
(https://www.euba.sk/veda-a-vyskum/preview-file/Najvyznamnejsie-publikacie-v-karentovanych casopisoch-za-rok-2012-11699.pdf)


Zahraničné citácie: 49
Domáce citácie: 23
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
4. 6. 2015 o 13,00 hod., zasadačka č. 3
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
4. 6. 2015 o 13,00 hod., zasadačka č. 3
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. Ing. Viera Marková, PhD.
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.
Lesnícka fakulta TU vo Zvolene
prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. Ing. Ľubica Lesáková, PhD., predseda
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
doc. Ing. Marek Potkány, PhD.
Drevárska fakulta TU vo Zvolene
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia na základe celkového zhodnotenia predložených materiálov na udelenie vedecko-pedagogického titulu docentka, hodnotenia prednesenej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce konštatuje, že habilitantka je erudovanou vysokoškolskou osobnosťou a spĺňa kritériá stanovené na habilitačné konanie.
Komisia preto o d p o r ú č a Vedeckej rade Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici schváliť udelenie vedecko-pedagogického titulu
docentka v študijnom odbore „ekonomika a manažment podniku“
Ing. Mariane Sedliačikovej, PhD.
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
19. 6. 2015
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Na základe rozhodnutia Vedeckej rady EF UMB rektor UMB udelil titul docentka vystavením dekrétu s účinnosťou od
19. 6. 2015.
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Hajdúchová - oponent.pdf,18. 5. 2015 7:12:02
Klieštik - oponent.pdf,22. 5. 2015 8:03:19
Marková - oponent.pdf,18. 5. 2015 7:26:26

 
Rozhodnutia

Výpis VR 16.6.15.pdf,19. 6. 2015 11:04:41
Výpis VR 22.4.15.pdf,24. 4. 2015 7:23:10

 
Prezenčné listiny

PL VR 16.6.2015.pdf,19. 6. 2015 11:05:51
PL z VR 22.4.15.pdf,24. 4. 2015 7:23:28

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy