Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Jaroslav
Priezvisko: Ušiak
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1983
Názov študijného odboru: Medzinárodné vzťahy
Téma habilitačnej práce: Strategická kultúra ako faktor formovania modernej bezpečnostnej politiky štátov Vyšehradskej štvorky
Dátum doručenia žiadosti: 15. 1. 2015
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Mgr: 2007, odbor: Politológia, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

CSc./PhD.: 2010, odbor: Teória Politiky, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, téma dizertačnej práce: Postavenie štátu a nové dimenzie bezpečnosti na začiatku 21. storočia

2009: absolvent Kurzu národnej bezpečnosti pre zamestnancov verejnej správy, Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

2012: absolvent kurzu: Zvýšenie kvality riadenia a vysokoškolského vzdelávania v podmienkach UMB, Aktivita: Vzdelávanie vysokoškolských učiteľov v oblasti vysokoškolskej pedagogiky, Univerzita Matej Bela v Banskej Bystrici

2012: absolvent kurzu: Rozvoj znalostných a pedagogických kompetencií pracovníkov vedy a výskumu a doktorandov na UMB, Aktivita: Elektronická prezentácia výsledkov výskumu, Univerzita Matej Bela v Banskej Bystrici

2013: absolvent kurzu: Zvýšenie kvality riadenia a vysokoškolského vzdelávania v podmienkach UMB, Aktivita: Vzdelávanie vysokoškolských učiteľov UMB zodpovedných za riadenie vysokoškolského vzdelávania, Univerzita Matej Bela v Banskej Bystrici
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
2010 - súčasnosť: vysokoškolský pedagóg – odborný asistent

Vzdelávanie - prednášanie a vedecko-výskumná činnosť v oblastiach: bezpečnosti, medzinárodných vzťahov, politológie
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Kuzmányho 1, 974 01, Banská Bystrica, Slovenská republika

2007 –2010: projektový manager, prekladateľské služby
Príprava a implementácia projektov – zameranie na vzdelávaciu podporu a európske vzdelávacie politiky, Prekladateľské služby – Anglický jazyk - Slovenský jazyk
EFO Consulting, spol. s.r.o., Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Medzinárodné vzťahy, Bezpečnostné štúdiá, Politológia
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
1.monografia: 4 (za uchádzača 34,78 AH)

AAA01 Security policy of the Slovak Republic = Bezpečnostná politika Slovenskej republiky - vývoj, východiská a implikácie : development, cornerstones and implications / Jaroslav Ušiak ; rec. Pavel Nečas, Jana Lasicová. - 1. vyd. - Praha : Kamil Mařík - Professional Publishing, 2013. - 102 s. [5,76 AH] - ISBN 978-80-7431-123-9
[UŠIAK, Jaroslav (100%) - NEČAS, Pavel (rec.) - LASICOVÁ, Jana (rec.)]

AAB01 Security and strategic culture of the Visegrad group countries / Jaroslav Ušiak ; rec. Pavel Nečas, Jana Lasicová. - 1. vyd. - Banská Bystrica, Slovensko : Univerzita Mateja Bela, 2013. - 200 s. [14,67 AH]- ISBN 978-80-557-0515-6. [UŠIAK, Jaroslav (100%) - NEČAS, Pavel (rec.) - LASICOVÁ, Jana (rec.)]

AAB02 Bezpečnosť ako kategória / Jaroslav Ušiak, Jana Lasicová ; rec. Oskar Krejčí, Pavel Nečas. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2012. - 267 s. [18,80 AH (za uchádzača 9,40 AH)]- ISBN 978-80-224-1284-1. [UŠIAK, Jaroslav (50%) - LASICOVÁ, Jana (50%) - KREJČÍ, Oskar (rec.) - NEČAS, Pavel (rec.)]

AAB03 Nový prístup k bezpečnosti štátu na začiatku 21. storočia : vedecká monografia / Pavel Nečas, Jaroslav Ušiak ; rec. Vladimír Sedlák, Vojtech Jurčák, Jana Lasicová. - 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši, 2010. - 167 s. [9,90 AH (za uchádzača 4,95 AH)] - ISBN 978-801-8040-401-7. [NEČAS, Pavel (50%) - UŠIAK, Jaroslav (50%)]


2.učebnica: 0


3.skriptá: 1 (za uchádzača 19,74 AH)

BCI01 Bezpečnostná politika Slovenskej republiky a vybrané bezpečnostné dokumenty : učebné texty / Jaroslav Ušiak ; rec. Jana Lasicová, Pavel Nečas, Štefan Danics. - 1. vyd. - Banská Bystrica, Slovensko : Univerzita Mateja Bela, 2012. - 250 s. [19,74 AH] - ISBN 978-80-557-0438-8
[UŠIAK, Jaroslav (100%) - LASICOVÁ, Jana (rec.) - NEČAS, Pavel (rec.) - DANICS, Štefan (rec.)]
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS - 4
Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS - 1
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch - 48
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch - 137
Súčet: 190
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
16. júna 2015 o 10,30 hod.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Kuzmányho 1
974 01 Banská Bystrica
prednášková miestnosť P4
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
16. júna 2015 o 10,30 hod.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Kuzmányho 1
974 01 Banská Bystrica
prednášková miestnosť P4
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
1. prof. PhDr. Ján Liďák, CSc.
Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických
a společenských věd Kolín, Česká republika
2. doc. Ing. Pavel Gavlas, CSc.
Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
3. doc. PhDr. Jan Eichler, CSc.
Ústav medzinárodných vzťahov Praha
4. doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD.
FPV a MV UMB, Banská Bystrica
(náhradný oponent)
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
1. prof. Ing. Igor Kosír, CSc.
FPV a MV UMB, Banská Bystrica (predseda komisie)
2. prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc.
Akadémia ozbrojených síl M. R. Štefánika L. Mikuláš
3. prof. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.
Žilinská univerzita v Žiline
4. doc. PhDr. Ľubomír Čech, PhD.
Fakulta medzinárodných vzťahov EU Bratislava
(náhradný člen komisie)
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia vychádzala z kladného hodnotenia habilitačnej práce, habilitačnej prednášky a jej obhajoby a odporúča VR FPV a MV v Banskej Bystrici schváliť menovanie Mgr. Jaroslava Ušiaka, PhD. za docenta v odbore 3.1.5 Medzinárodné vzťahy.
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
26. 6. 2015
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Na základe rozhodnutia Vedeckej rady FPVaMV UMB rektor UMB udelil titul docent vystavením dekrétu s účinnosťou od
26.6.2015.
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Posudok - Gavlas, P..pdf,4. 6. 2015 11:15:21
Posudok - Kazansky, R..pdf,4. 6. 2015 11:15:37
Posudok - Lidak, J..pdf,4. 6. 2015 11:15:45

 
Rozhodnutia

Vypis z uzneseni VR otvorenie.pdf,22. 9. 2017 10:53:00
Vypis z uzneseni VR ukoncenie.pdf,22. 9. 2017 10:53:10

 
Prezenčné listiny

Prezencna listina VR - ukoncenie habilitacie.pdf,22. 9. 2017 10:51:21
Prezencna listina VR - otvorenie habilitacie.pdf,22. 9. 2017 10:50:51

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy