Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Renáta
Priezvisko: Halásková
Rodné priezvisko: Halásková
Rok narodenia: 1972
Názov študijného odboru: verejná ekonomika a služby
Téma habilitačnej práce: Standardizace ve vybraných odvětvích veřejných služeb
Dátum doručenia žiadosti: 16. 4. 2015
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
1990-1995 VŠB -Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, obor národohospodářství
1995 ( titul Ing.)

1995 -1998 VŠB -Technická univerzita Ostrava, obor obecná ekonomická teorie a dějiny ekonomického učení
1999 (titul Ph.D)

1993-1994 Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta - doplňující studium zaměřené na učitelství odborných předmětů

1994 získání pedagogické způsobilosti
v doplňujícím studiu zaměřeném na učitelství odborných předmětů a na výuku odborných předmětů na střední škole
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1998-2012 Ostravská univerzita v Ostravě , Filozofická fakulta, katedra psychologie a aplikovaných sociálních věd

2012 – dosud Vysoká škola logistiky o.p.s. v Přerově, katedra ekonomických , právních a společenských disciplín
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Vybrané odvětví veřejného sektoru a veřejných služeb – sociální zabezpečení a sociální služby, služby ochrany veřejného zdraví, služby vzdělávání, kultury a zaměstnanosti
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace / Renáta Halásková ; rec. Vojtěch Krebs, Lucie Kozlová, Ladislav Průša. - 1. vyd. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2013. - 137 s. - ISBN 978-80-7416-118-6
[HALÁSKOVÁ, Renáta (100%) - KREBS, Vojtěch (rec.) - KOZLOVÁ, Lucie (rec.) - PRŮŠA, Ladislav (rec.)]
Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
BAA01 Politika zamestnanosti / Peter Jusko, Renáta Halásková ; rec. Krzysztof Piątek, Ladislav Vaska. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2012. - 164 s. - ISBN 978-80-557-0339-8

Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01 Politika zaměstnanosti / Renáta Halásková ; rec. Vojtěch Krebs, Karel Lacina. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2008. - 152 s. - ISBN 978-80-7368-522-5
[HALÁSKOVÁ, Renáta (100%) - KREBS, Vojtěch (rec.) - LACINA, Karel (rec.)]

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB01 Trh práce a politika zaměstnanosti / Renáta Halásková ; rec. Jaroslav Rektořík, Vít Dvorský. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra psychológie, 2001. - 93 s. - ISBN 80-7042-595-4
ACB02 Kapitoly ze sociální politiky / Renáta Halásková ; rec. Anna Schneiderová, Hana Fachinelli. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra psychológie, 2003. - 139 s. - ISBN 80-7042-639-X
[HALÁSKOVÁ, Renáta (100%) - SCHNEIDEROVÁ, Anna (rec.) - FACHINELLI, Hana (rec.)]
ACB03 Systémy sociálního zabezpečení / Renáta Halásková ; rec. Karel Lacina, Alina Kubicová. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra psychológie, 2005. - 140 s. - ISBN 80-7368-115-3
[HALÁSKOVÁ, Renáta (100%) - LACINA, Karel (rec.) - KUBICOVÁ, Alina (rec.)]
ACB04 Základy ekonomie / Renáta Halásková ; rec. Svatopluk Slovák, David Slavata. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra psychologie a sociální práce, 2008. - 266 s. - ISBN 978-80-7368-138-8
[HALÁSKOVÁ, Renáta (100%) - SLOVÁK, Svatopluk (rec.) - SLAVATA, David (rec.)]

Skriptá a učebné texty
BCI01 Pracovní trhy a systémy sociální politiky v Evropě / Renáta Halásková. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra psychológie, 2004. - 112 s.
[HALÁSKOVÁ, Renáta (100%)]
BCI02 Mikroekonomie : studijní materiál pro kombinovanou formu výuky / Renáta Halásková. - 1. vyd. - Přerov : Vysoká škola logistiky, 2005. - 100 s. - ISBN 80-7368-115-3
[HALÁSKOVÁ, Renáta (100%)]
BCI03 Makroekonomie : studijní materiál pro kombinovanou formu výuky / Renáta Halásková. - 1. vyd. - Přerov : Vysoká škola logistiky, 2005. - 100 s. - ISBN 80-7368-115-3
[HALÁSKOVÁ, Renáta (100%)]
BCI04 Služby zaměstnanosti : (studijní materiál pro kombinovanou formu výuky) / Renáta Halásková. - 1. vyd. - Přerov : Vysoká škola logistiky, 2005. - 99 s. - ISBN 80-7368-115-3
[HALÁSKOVÁ, Renáta (100%)]
BCI05 Ekonomika a řízení firmy [elektronický zdroj] / Renáta Halásková ; rec. Svatopluk Slovák, David Slavata. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra psychologie a sociální práce, 2009. - CD-ROM, 92 s. - ISBN 978-80-7368-648-2
[HALÁSKOVÁ, Renáta (100%) - SLOVÁK, Svatopluk (rec.) - SLAVATA, David (rec.)]
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Ohlasy doma: 46
v zahraničí: 26
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
11. 6. 2015 o 10,00 hod., zasadačka č. 3
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
11. 6. 2015 o 10,00 hod., zasadačka č. 3
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc.
Ekonomicko-správní fakulta MU v Brne
doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.
Fakulta ekonomicko-správní UP v Pardubiciach

 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. Ing. Helena Kuvíková, PhD., predseda
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
doc. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA
Ekonomická fakulta TU v Košiciach
prof. Ing. Jan Široký, CSc.
Ekonomická fakulta VŠB-TU v Ostrave
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia na základe celkového zhodnotenia predložených materiálov na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent, hodnotenia prednesenej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce konštatuje, že habilitantka je erudovanou vysokoškolskou osobnosťou a spĺňa kritériá stanovené na habilitačné konanie.

Komisia preto o d p o r ú č a Vedeckej rade Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici schváliť udelenie vedecko-pedagogického titulu
d o c e n t k a v študijnom odbore „verejná ekonomika a služby“ Ing. Renáte Haláskovej, Ph.D.
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
19. 6. 2015
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Na základe rozhodnutia Vedeckej rady EF UMB rektor UMB udelil titul docentka vystavením dekrétu s účinnosťou od
19. 6. 2015.
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Kraftová - oponent.pdf,15. 5. 2015 10:22:40
Mikušová - oponent.pdf,22. 5. 2015 6:58:27
Rektořík - oponent.pdf,15. 5. 2015 14:08:11

 
Rozhodnutia

Výpis VR 16.6.15.pdf,19. 6. 2015 11:08:51
Výpis VR 22.4.15.pdf,24. 4. 2015 7:17:42

 
Prezenčné listiny

PL VR 16.6.2015.pdf,19. 6. 2015 11:06:22
PL z VR 22.4.15.pdf,24. 4. 2015 7:18:01

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy