Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Jana
Priezvisko: Štrangfeldová
Rodné priezvisko: Mocná
Rok narodenia: 1960
Názov študijného odboru: verejná ekonomika a služby
Téma habilitačnej práce: Aplikácia metódy Obalovej analýzy dát (DEA) v zdravotníctve
Dátum doručenia žiadosti: 20. 4. 2015
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Ing.: Fakulta ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici Vysoká škola ekonomická
rok: 1989
odbor: ekonomika služieb a cestovného ruchu
PhD.: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
rok: 2008,
odbor: odvetvové a prierezové ekonomiky,

Štátna skúška zo strojopisu a hospodárskej korešpondencie
Štátna skúška zo stenografie
Doplňujúce pedagogické štúdium
Osvedčenie pre výučbu predmetu Aplikovaná ekonómia pre Baťa Junior Achievement
Funkčné vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Kurz Efektívne komunikačné zručnosti

 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
Inštitúcia : Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica
Funkcia: odborná asistentka s PhD. – predmety: ekonomika a manažment verejných služieb, sociálne poistenie, sociálne služby, ekonomika a manažment zdravotníckych organizácií, zdravotná poisťovňa, zdravie a životné prostredie, ekonomika a manažment zdravotníctva, administratívny manažment, účtovnícke programy pre podnikateľské a nepodnikateľské subjekty, poistné a sporivé systémy, odborná prax
Dátum: 2002 – doteraz
Inštitúcia : Osemročné športové gymnázium, Banská Bystrica
Funkcia: zástupkyňa riaditeľa pre ekonomicko-technické činnosti a
stredoškolský učiteľ – predmety: základy ekonómie a ekonomiky, aplikovaná ekonómia, technika administratívy, etická výchova
Dátum: 2002 –2005
Inštitúcia : Stredná priemyselná škola Martin
Funkcia: vedúca predmetovej komisie ekonómie a stredoškolská učiteľka ekonomických predmetov: účtovníctvo, financie, ekonomika, prax, hospodárska korešpondencia
Dátum: 1992-2002
Inštitúcia : Mega, Banská Bystrica
Funkcia: vedúca ekonómka
Dátum: 1992
Inštitúcia : Obchodný dom PRIOR, Banská Bystrica
Funkcia: cenová referentka,
vedúca reštaurácie a občerstvenia,
vedúca obchodnej politiky
Dátum: 1988-1992
Inštitúcia : Kovohron, Banská Bystrica
Funkcia: vedúca ekonómka
Dátum: 1987-1988
Inštitúcia : Slovenská požičovňa filmov, Banská Bystrica
Funkcia: finančná, mzdová a všeobecná účtovníčka
Dátum: 1985-1987
Inštitúcia : Oblastná správa rádiokomunikácií, Banská Bystrica
Funkcia: vedúca hospodárskej správy a skladového hospodárstva
Dátum: 1979-1985

Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja
- pedagogická profilácia - predmety: ekonomika a manažment verejných služieb 1 a 2, sociálne poistenie, sociálne služby, administratívny manažment, poistené a sporivé systémy, odborná prax, zdravotné poistenie a zdravotná poisťovňa,
- vedené bakalárske práce: 24 so zameraním na organizáciu a riadenie zdravotníctva a sociálnych služieb,
- vedené diplomové práce: 36 so zameraním na ekonomiku zdravotníctva a sociálnych služieb,
- garantka predmetov sociálne poistenie, sociálne služby, administratívny manažment, odborná prax,

Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja
- pedagogická profilácia - predmety: ekonomika a manažment verejných služieb 1 a 2, sociálne poistenie, sociálne služby, administratívny manažment, poistené a sporivé systémy, odborná prax, zdravotné poistenie a zdravotná poisťovňa,
- vedené bakalárske práce: 24 so zameraním na organizáciu a riadenie zdravotníctva a sociálnych služieb,
- vedené diplomové práce: 36 so zameraním na ekonomiku zdravotníctva a sociálnych služieb,
- garantka predmetov sociálne poistenie, sociálne služby, administratívny manažment, odborná prax,
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Ekonomika a manažment verejných služieb so zameraním na zdravotnícke a sociálne služby
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Monografie:
AAB01 Ekonomika sociálnych služieb / Gabriela Korimová, Jana Štrangfeldová ; 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - 181 s. [10,68 AH]. - ISBN 978-80-557-0741-9 (5,34 AH)
[KORIMOVÁ, Gabriela (50%) - ŠTRANGFELDOVÁ, Jana (50%)
AAB02 Výdavky na zdravotníctvo v Slovenskej republike / Jana Štrangfeldová ; 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2013. - 160 s. - ISBN 978-80-8087-585-7. (100%) (8,83 AH)

Učebnice:
ACB01 Ekonomika verejných služieb / Jozef Benčo, Helena Kuvíková a kol. 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. - 333 s. [20,80 AH AH]. - ISBN 978-80-557-0323-7 (0,83 AH)
ACA01 ŠTRANGFELDOVÁ, J., Mikušová Meričková, B., Šebo, J. 2011. Základy verejných financií. Brno : Rašínova vysoká škola, s. r. o., 2011. ISBN 978-80-87001-26-4 (30%) (1,63 AH)

Skriptá:
BCI03 ŠTRANGFELDOVÁ, J., Šebo, J. 2008. Sociálne poistenie. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB. 2008. ISBN 978-80-8083-642-9. (50 %) (5,27 AH)
BCI02 ŠTRANGFELDOVÁ, J., Hronec, Š., Meričková, B. 2008. Informačné systémy vo verejnom sektore. Banská Bystrica : EF UMB, 2008. ISBN 978-80-8083-694-8. (33%)(2,31 AH)
BCI04 ŠTRANGFELDOVÁ, J. 2006. Administratívny manažment. Banská Bystrica : EF UMB, 2006. ISBN 80-8083-216-1. (7,46 AH)
BCI01 ŠTRANGFELDOVÁ, J. 2008. Administratívny manažment. In: Manažér sociálneho podnikania – Študijné materiály kurzu. Zvolen : Bratia Sabovci, s. r. o. 2008. ISBN 978-80-89241-25-5.Kapitola. (0,8AH)
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS 5
Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS 4
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 30
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 48
Recenzie v domácich publikáciách 1
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
11. 6. 2015 o 8,00 hod., zasadačka č. 3
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
11. 6. 2015 o 8,00 hod., zasadačka č. 3
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
doc. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA
Ekonomická fakulta TU v Košiciach
doc. Ing. PhDr. Július Ondrej, PhD.
Asociácia lekárnikov Slovenska v Martine
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. Ing. Helena Kuvíková, PhD., predseda
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc.
Ekonomicko-správní fakulta MU v Brne
doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Ekonomická fakulta VŠB-TU v Ostrave
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia na základe celkového zhodnotenia predložených materiálov na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent, hodnotenia prednesenej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce konštatuje, že habilitantka je erudovanou vysokoškolskou osobnosťou a spĺňa kritériá stanovené na habilitačné konanie.

Komisia preto o d p o r ú č a Vedeckej rade Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici schváliť udelenie vedecko-pedagogického titulu
d o c e n t k a v študijnom odbore „verejná ekonomika a služby“ Ing. Jane Štrangfeldovej, PhD.
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
19. 6. 2015
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Na základe rozhodnutia Vedeckej rady EF UMB rektor UMB udelil titul docentka vystavením dekrétu s účinnosťou od
19. 6. 2015.
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Gavurová - oponent.PDF,10. 6. 2015 8:13:41
Mikušová - oponent.pdf,22. 5. 2015 6:58:53
Ondrej - oponent.pdf,20. 5. 2015 12:27:17

 
Rozhodnutia

Výpis VR 16.6.15.pdf,19. 6. 2015 11:10:19
Výpis VR 22.4.15.pdf,24. 4. 2015 7:14:50

 
Prezenčné listiny

PL VR 16.6.2015.pdf,19. 6. 2015 11:06:36
PL z VR 22.4.15.pdf,24. 4. 2015 7:15:07

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy