Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Milena
Priezvisko: Lipnická
Rodné priezvisko: Mičudová
Rok narodenia: 1966
Názov študijného odboru: 1.1.5. Predškolská a elementárna pedagogika
Téma habilitačnej práce: Špecifický prístup učiteľa v prevencii narušenej komunikačnej schopnosti detí v materskej škole
Dátum doručenia žiadosti: 9. 3. 2015
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Roky: 1986 - 1988
Názov získanej kvalifikácie: Učiteľka so špeciálnou pedagogikou
Hlavné predmety / profesijné zručnosti: Špeciálna pedagogika
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre učiteľky materských škôl

Roky: 1995 - 1999
Názov získanej kvalifikácie: Predškolská pedagogika (Mgr.)
Hlavné predmety / profesijné zručnosti: Predškolská pedagogika a špeciálna pedagogika
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: vysokoškolské II. stupňa

Roky: 1999 – 2000
Názov získanej kvalifikácie: Predškolská pedagogika (PaedDr.)
Hlavné predmety / profesijné zručnosti: Predškolská pedagogika
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: obhajoba rigoróznej práce a rigorózne skúšky

Roky: 2001 – 2006
Názov získanej kvalifikácie: Pedagogika (PhD.) doktorandské štúdium
Hlavné predmety / profesijné zručnosti: Pedagogika
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: vysokoškolské III. stupeň
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1984 – 1989 - Učiteľka materskej školy, Osobitná materská škola v Železnej Breznici,

1989 – 1995 - Učiteľka materskej školy, Materské školy vo Zvolene (trieda pre deti s telesným postihnutím, logopedická trieda, trieda pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou),

1999 – 2005 - Špeciálny pedagóg, Detské integračné centrum vo Zvolene,

Od 2005 – Odborný asistent, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety)

Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky vyučovacie predmety:

Špeciálna pedagogika
Teória výchovy a vzdelávania
Rozvoj gramotnosti
Základy gramotnosti a rozvoj reči
Modifikácia správania
Predškolská pedagogika
Inkluzívna edukácia
Logopedická prevencia
Pedagogické poradenstvo
Predškolská a elementárna pedagogika
Pedagogická prax
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
-
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Monografie (6)

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Stimulácia rozvoja grafomotoriky a počiatočného písania detí predškolského veku v prevencii poruchy písania / Milena Lipnická ; rec. Milan Portík, Alena Doušková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Občianske združenie Pedagóg, 2008. - 193 s. - ISBN 978-80-8083-549-1
[LIPNICKÁ, Milena (100%) - PORTÍK, Milan (rec.) - DOUŠKOVÁ, Alena (rec.)]

AAB02 Počiatočné čítanie a písanie detí predškolského veku / Milena Lipnická ; rec. Oľga Zápotočná, Eva Ďurošová. - 1. vyd. - Prešov : Rokus, 2009. - 120 s. - ISBN 978-80-89055-81-4
[LIPNICKÁ, Milena (100%) - ZÁPOTOČNÁ, Oľga (rec.) - ĎUROŠOVÁ, Eva (rec.)]

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
BAA01 Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní : preventivní program, který pomáhá předcházet vzniku dysgrafie / Milena Lipnická, preložila Jana Křížová. - 1. vyd. - Praha : Portál, 2007. - 62 s. : il. - ISBN 978-80-7367-244-7
[LIPNICKÁ, Milena (100%) - KŘÍŽOVÁ, Jana (prekl.)]

BAA02 Logopedická prevence v mateřské škole / Milena Lipnická ; rec. Zdenka Kohoutová, Zdeňka Štolová. - 1. vyd. - Praha : Portál, 2013. - 73 s. - ISBN 978-80-262-0381-0
[LIPNICKÁ, Milena (100%) - KOHOUTOVÁ, Zdenka (rec.) - ŠTOLOVÁ, Zdeňka (rec.)]

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01 Predškolská pedagogika nielen pre učiteľov / Milena Lipnická ; rec. Bronislava Kasáčová, Monika Miňová. - 1. vyd. - Prešov : Rokus, 2011. - 151 s. - ISBN 978-80-89510-01-6
[LIPNICKÁ, Milena (100%) - KASÁČOVÁ, Bronislava (rec.) - MIŇOVÁ, Monika (rec.)]

BAB03 Kresba ako pedagogicko-diagnostický nástroj poznávania dieťaťa predškolského veku / Milena Lipnická, Viera Ujčiková ; rec. Jana Kožušková, Eva Ďurošová, Eva Mujkošová. - Zvolen : Spoločnosť pre predškolskú výchovu, 2012. - 72 s. - ISBN 978-80-971016-0-2
[LIPNICKÁ, Milena (50%) - UJČIKOVÁ, Viera (50%) - KOŽUŠKOVÁ, Jana (rec.) - ĎUROŠOVÁ, Eva (rec.) - MUJKOŠOVÁ, Eva (rec.)]

Učebnice (3)

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB01 Teoretické základy predškolskej pedagogiky / Milena Lipnická, Aneta Jarešová ; vedecká redaktorka Bronislava Kasáčová, výkonná redaktorka Milena Lipnická, rec. Alena Doušková, Milan Portík. - druhé, upravené vyd. - Žilina : Žilinská univerzita a IPV v Žiline, 2008. - 124 s. - ISBN 978-80-8070-818-4
[LIPNICKÁ, Milena (75%) - JAREŠOVÁ, Aneta (25%) - KASÁČOVÁ, Bronislava (editor) - LIPNICKÁ, Milena (zodp. red.) - DOUŠKOVÁ, Alena (rec.) - PORTÍK, Milan (rec.)]

ACB02 Rozvoj jazykovej gramotnosti detí predškolského veku / Milena Lipnická. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2008. - 66 s. - ISBN 978-80-8083-635-1
[LIPNICKÁ, Milena (100%)- ZÁPOTOČNÁ, Oľga (rec.) - ĎUROŠOVÁ, Eva (rec.)]

BCB Učebnice pre základné a stredné školy
BCB01 Ja som : pracovný zošit pre 5 - 6 ročné deti vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu - ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie / Milena Lipnická. - 1. vyd. - Nitrianske Pravno : Pedagogické vydavateľstvo Maquita, 2012. - 16 s. - ISBN 978-80-89260-42-3
[LIPNICKÁ, Milena (100%)]

Skriptá (7)

BCI Skriptá a učebné texty
BCI01 Teoretické základy predškolskej pedagogiky / Milena Lipnická, Aneta Jarešová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : PF UMB, 2007. - 94 s. - ISBN 978-80-8083-430-2
[LIPNICKÁ, Milena (79%) - JAREŠOVÁ, Aneta (21%) DOUŠKOVÁ, Alena (rec.) - PORTÍK, Milan (rec.)]

BCI02 Pedagogika materskej školy : (predprimárna pedagogika) / Milena Lipnická ; rec. Beata Kosová, Dušan Kostrub. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Občianske združenie Pedagóg, 2009. - 108 s. - ISBN 978-80-8083-848-5
[LIPNICKÁ, Milena (100%) - KOSOVÁ, Beata (rec.) - KOSTRUB, Dušan (rec.)]

BCI03 Súčasnosť predprimárneho vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami / Milena Lipnická ; rec. Vlasta Belková, Zlatica Huľová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Združenie Pedagóg, 2012. - 64 s. - ISBN 978-80-557-0354-1
[LIPNICKÁ, Milena (100%) - BELKOVÁ, Vlasta (rec.) - HUĽOVÁ, Zlatica (rec.)]

BCI04 Čím budem? : edukačné aktivity rozvíjajúce tvorivosť a grafomotorické zručnosti dieťaťa : [edukačný zošit pre deti predškolského veku] / Milena Lipnická, Emília Janočková. - 1. vyd. - Bratislava : Pro Solutions, 2012. - 47 s. - ISBN 978-80-8139-019-7
[LIPNICKÁ, Milena (50%) - JANOČKOVÁ, Emília (50%)]

BCI05 Vízia a realita inkluzívnej edukácie v materskej škole [elektronický zdroj] / Milena Lipnická. - [1. vyd.]. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2013. - online, 54 s. [1,22 AH]. - Spôsob prístupu: http://www.mat.iedu.sk/DTLN.MPC001.Internet/MPC001/VzdelavacieMaterialy. - ISBN 978-80-8052-460-9
[LIPNICKÁ, Milena (100%) - SABO, Robert (rec.) - HUĽOVÁ, Zlatica (rec.)]

BCI06 Vybrané texty k pedagogickému poradenstvu v materskej škole [elektronický zdroj] / Milena Lipnická. - [1. vyd.]. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2013. - online, 46 s. [1,08 AH]. - Spôsob prístupu: http://www.mat.iedu.sk/DTLN.MPC001.Internet/MPC001/VzdelavacieMaterialy. - ISBN 978-80-8052-460-9
[LIPNICKÁ, Milena (100%) - SOBINKOVIČOVA, Eva (rec.) - HUĽOVÁ, Zlatica (rec.)]

BCI07 Dieťa s problémovým správaním v materskej škole / Milena Lipnická ; rec. Ingrid Emmerová, Michaela Vargová. - 1. vyd. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2014. - 49 s. (2 AH). - ISBN 978-80-8052-677-1
[LIPNICKÁ, Milena (100%) - EMMEROVÁ, Ingrid (rec.) - VARGOVÁ, Michaela (rec.)]
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Ohlasy na vedeckú činnosť

Štatistika: kategória ohlasov
1 Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS (1)
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (17)
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (74)
Súčet (92)
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
24.6.2015 o 9.30 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
24.6.2015 o 9.30 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. PhDr. Viktor Lechta, PF TU Trnava
doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D., PF OU Ostrava
doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD., PF UMB Banská Bystrica
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
Predseda: Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., PF UMB Banská Bystrica
Členovia: prof. PhDr. Milan Portik, CSc., PF PU Prešov
doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., PF UK
Bratislava
doc. PhDr. Josef Malach, CSc., PF OU Ostrava
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Záver habilitačnej komisie:
Habilitačná komisia v zložení
predseda - prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. – PF UMB BB
členovia - prof. PhDr. Milan Portik, PhD. – PF PU Prešov
doc. PaedDr. Barbora Kováčová, CSc. – PF UK Bratislava
doc. PhDr. Josef Malach, CSc. – PF OU Ostrava
komplexne posúdila pedagogickú, vedecko-výskumnú, publikačnú i ďalšiu odbornú činnosť PaedDr. Mileny Lipnickej, PhD. a konštatuje, že habilitantka je vyzretou akademickou osobnosťou, ktorá sa už stala uznávanou odborníčkou v oblasti predškolskej pedagogiky s významným presahom do edukačnej praxe. Jej rozsiahla publikačná, vedecko-výskumná a pedagogická činnosť spĺňajú a vo viacerých prípadoch vysoko prekračujú kritériá, stanovené pre udelenie vedecko-pedagogického titulu docent.

Preto habilitačná komisia jednomyseľne

odporúča
Vedeckej rade Pedagogickej fakulty UMB schváliť
vymenovanie PaedDr. Mileny Lipnickej, PhD. za docentku
v odbore 1.1.5 Predškolská a elementárna pedagogika.
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
29. 6. 2015
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
účinnosť docentského dekrétu od 29.6.2015
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Posudok doc. Belková (Lipnická).doc,8. 7. 2015 10:46:36
Posudok doc. Burkovičová (Lipnická).pdf,8. 7. 2015 10:48:41
Posudok prof. Lechta (Lipnická).docx,8. 7. 2015 10:49:00

 
Rozhodnutia

Výpis Dr. Lipnická 15.4.2015.doc,8. 7. 2015 11:10:58
Výpis Dr. Lipnická 24.6.2015.doc,8. 7. 2015 11:11:26

 
Prezenčné listiny

Zoznam clenov VR PF UMB 2015.doc,8. 7. 2015 11:12:08

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy