Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Anna
Priezvisko: Zelenková
Rodné priezvisko: Hajduchová
Rok narodenia: 1952
Názov študijného odboru: 1.1.4. Pedagogika
Téma habilitačnej práce: Interkultúrna kompetencia v kontexte vysokoškolského vzdelávania. Ekonómia, manažment a cestovný ruch
Dátum doručenia žiadosti: 9. 3. 2015
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
1976 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – Učiteľstvo pre školy II. cyklu, aprobácia: nemčina – angličtina, 1976
1983 PhDr. na Univerzite Komenského v Bratislave – Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (teória vyučovania nemeckého jazyka a literatúry), 1983
2008 PhD. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, vedný odbor Pedagogika, 2008

1995 Študijný pobyt na International Education Centre, College of St. Mark and St. John, Plymouth, Veľká Británia, Certifikát výučby odbornej angličtiny, 3 mesiace, 1995
2010 Študijný a vedecký pobyt na New School for Social Research v New Yorku, USA, 1997
2004 – Vedecko-výskumný pobyt na Penn State University, Media, Pennsylvania, USA, 4 týždne
2010 European Certificate in Diversity Training - certifikát na výučbu odborného predmetu v anglickom jazyku zameraného na kultúrnu rozmanitosť v Európe (Grundtvig/Comenius Training Course, Antalya, Turecko)

2000 University of Cambridge Local Examinations Syndicate – Oral Examiner, Oprávnenie skúšať ústne skúšky na získanie medzinárodných certifikátov
1999 Teacher Tranining Institute pre školiteľov a metodikov anglického jazyka (USIS a British Council)
1998 Intenzívny manažérsky kurz pre vedúcich pracovníkov katedier cudzích jazykov (Šírava, British Council)
1997 USIS On Line Course for ELT Professionals (dištančné vzdelávanie učiteľov anglického jazyka organizované USIS vo Viedni)
1995 Vzdelávanie učiteľov angličtiny a vládnych pracovníkov ESP for Government Officials (Banská Bystrica, USIS)
1995 USIS Summer Institute: Materials Development in ESP
1994 Vzdelávanie učiteľov odbornej angličtiny (Zlatá Idka, British Council)
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1992 – doteraz Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Katedra cudzích jazykov, neskôr Katedra odbornej jazykovej komunikácie; vysokoškolská učiteľka odbornej angličtiny pre ekonomické vedné disciplíny
1993 – 2002 Vedúca oddelenia anglického jazyka, Katedra cudzích jazykov, EF UMB
2002 Centrum celoživotného vzdelávania UMB, riaditeľka
1991 – 1992 Vysoká škola ekonomická v Bratislave, Fakulta ekonomiky a služieb cestovného ruchu v Banskej Bystrici, Katedra cudzích jazykov
1976 – 1991 Jazyková škola, Banská Bystrica

Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Katedra odbornej jazykovej komunikácie
Prednášky a semináre odbornej angličtiny (English for Business Studies 1 - 4) v študijných odboroch, ekonomika a riadenie podniku, cestovný ruch, verejná ekonomika a správa, financie, bankovníctvo a investovanie.
Ďalšie prednášky a semináre v anglickom jazyku:
Introduction to Culture Studies (Úvod do štúdia kultúry)
Culture of English-speaking Countries and Slovakia (Kultúra anglofónnych krajín a Slovenska)
Business Communication (Komunikácia v podnikaní)
Effective Presentations (Efektívne prezentácie)
Communication Skills in International Tourism (Komunikačné zručnosti v medzinárodnom cestovnom ruchu)
UNICert Seminar (seminár k medzinárodnej skúške) 1, 2
Case Studies in Business (Prípadové štúdie v hospodárskej praxi)

Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
English for Psychology (Angličtina pre psychológov na Pedagogickej fakulte UMB)
Eurolingua: English for Students of Pedagogy - angličtina pre študentov Pedagogickej fakulty UMB)
English for Doctoral Studies (Angličtina pre doktorandské štúdium, Pedagogická fakulta UMB)

Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Odborný prekladový seminár
Univerzita Mateja Bela
vzdelávacie kurzy pre učiteľov UMB v rámci projektov zameraných na internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Pedagogika
Interkultúrne vzdelávanie, interkultúrna komunikácia a kompetencia
Odborová didaktika : didaktika odborných cudzích jazykov (English for Specific Purposes)
Vzdelávanie učiteľov
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Interkultúrne vzdelávanie v cudzích jazykoch na vysokej škole : metódy a ich reflexia / Anna Zelenková ; rec. Eva Tandlichová, Dana Hanesová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2010. - 188 s. [9,42 AH]. - ISBN 978-80-557-0014-4
[ZELENKOVÁ, Anna (100%) - TANDLICHOVÁ, Eva (rec.) - HANESOVÁ, Dana (rec.)]
AAB02 Interkultúrna kompetencia v kontexte vysokoškolského vzdelávania. Ekonómia, manažment a cestovný ruch = Intercultural competence in the context of higher education. Economics, management and tourism / Anna Zelenková ; rec. Josef Maňák, Miriam Olejárová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - 178 s. [8,92 AH]. - ISBN 978-80-557-0817-1
[ZELENKOVÁ, Anna (100%) - MAŇÁK, Josef (rec.) - OLEJÁROVÁ, Miriam (rec.)]

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01 Anglicko-slovenský glosár základných termínov pre financie a bankovníctvo / Ján Chorvát, Marta Teremová, Anna Zelenková. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 1995. - 72 s. [3,64 AH]. - ISBN 80-85162-93-8
[CHORVÁT, Ján (34%) - TEREMOVÁ, Marta (33%) - ZELENKOVÁ, Anna (33%)]

BCI Skriptá a učebné texty
BCI01 Požiadavky na prijímacie skúšky : angličtina / Ján Chorvát, Mária Spišiaková ... [et al.] ; rec. Viera Chovancová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, 2004. - 118 s. [5,87 AH]. - ISBN 80-8055-910-4
[CHORVÁT, Ján (10%) - SPIŠIAKOVÁ, Mária (10%) - BENČIKOVÁ, Dana (10%) - FRIEDOVÁ, Anna (10%) - GOMBOŠOVÁ, Mária (10%) - HAKULIN, Martin (10%) - KUBIŠOVÁ, Ľuboslava (10%) - SPIŠIAKOVÁ, Mária (10%) - TEREMOVÁ, Marta (10%) - ZELENKOVÁ, Anna (10%) - CHOVANCOVÁ, Viera (rec.)]
BCI02 English vocabulary in tourism (exercises and tasks) / Anna Zelenková ; rec. Eva Homolová, Jana Kučerová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. - 80 s. [4,04 AH]. - ISBN 80-8083-309-5
[ZELENKOVÁ, Anna (100%) - HOMOLOVÁ, Eva (rec.) - KUČEROVÁ, Jana (rec.)]
BCI03 Presentation skills in English = Prezentačné zručnosti v angličtine : [učebný materiál ku kurzu:] Jazykové znalosti - modul 5 / Anna Zelenková ; rec. Ľudmila Rovanová, Mária Spišiaková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. - 62 s. [3,18 AH]. - ISBN 978-80-557-0177-6
[ZELENKOVÁ, Anna (100%) - ROVANOVÁ, Ľubica (rec.) - SPIŠIAKOVÁ, Mária (rec.)]
BCI04 Akadémia BB seniora : učebné texty = Banská Bystrica senior academy : teaching materials / Anna Zelenková ... [et al.] ; rec. Peter Pisár, Mária Filipová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Mesto Banská Bystrica, 2014. - 252 s. [12,60 AH]. - ISBN 978-80-971811-4-7
[ZELENKOVÁ, Anna (23%) - POLAKOVIČ, Peter (17%) - MIŠKOLCIOVÁ, Lýdia (15%) - ŠEMODOVÁ, Alena (10%) - BERNÁTOVÁ, Magdaléna (5%) - KONTROŠOVÁ, Silvia (5%) - UHRÍK, Michal (5%) - MESÁROŠOVÁ, Marta (5%) - SKYBOVÁ, Janette (5%) - MALIARIKOVÁ, Ľubica (5%) - ĎURIANČÍK, Jozef (5%) - PISÁR, Peter (rec.) - FILIPOVÁ, Mária (rec.)]

 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Štatistika: kategória ohlasov
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 18
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 39
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 4
6 Recenzie v domácich publikáciách 3
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
26.11.2015 o 9.30 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
26.11.2015 o 9.30 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. PhDr. Josef Maňák, CSc., PF MU Brno
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD., PF UKF Nitra
doc. PhDr. Viktória Dolinská, PhD., EF UMB Banská Bystrica
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
Predseda:
prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD., PF UMB Banská Bystrica
Členovia:
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., DTI Dubnica nad Váhom
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., PF UKF Nitra
doc. PhDr. Josef Malach, CSc., PF OU Ostrava
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
-
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
10. 12. 2015
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
účinnosť docentského dekrétu od 10.12.2015
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Posudok doc. Dolinská.pdf,27. 4. 2016 15:29:28
Posudok prof. Maňák.pdf,27. 4. 2016 15:29:36
Posudok prof. Pokrivčáková.pdf,27. 4. 2016 15:29:43

 
Rozhodnutia

Výpis Dr. Zelenková 24.6.2015.doc,18. 5. 2016 14:18:14
Výpis Dr. Zelenková 26.11.2015.doc,18. 5. 2016 14:18:43
Výpis z el. hlasovania 24.7.2015.doc,18. 5. 2016 14:18:28

 
Prezenčné listiny

Zoznam clenov VR PF UMB 2015.doc,18. 5. 2016 14:26:19

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy