Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Beata
Priezvisko: Oelszlaeger-Kosturek
Rodné priezvisko: Oelszlaeger
Rok narodenia: 1963
Názov študijného odboru: 1.1.5. Predškolská a elementárna pedagogika
Téma habilitačnej práce: Nové kontexty pôsobenia a činností učiteľa v procese primárnej edukácie. Teória a prax percepcie a prenosu informácií
Dátum doručenia žiadosti: 15. 6. 2015
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
2002 Doktor humanitných vied
Sliezska univerzita v Katoviciach, Fakulta pedagogiky a psychológie

1986 Magister pedagogiky v odbore predškolská výchova, učiteľská špecializácia, Sliezska univerzita v Katoviciach, Detašované pracovisko v Cieszynie

1993 Postgraduálne štúdium v odbore primárnej edukácie (kvalifikácia: učiteľ primárneho vzdelávania), Sliezska univerzita v Katoviciach, Detašované pracovisko v Cieszynie

1996 Metodické školenia – Integrácia v primárnej edukácii
Organizátor: Krajské metodické centrum v Katoviciach

1994 Kurz zvyšovania kvalifikácie v odbore pedagogickej terapie
Organizátor: Krajské metodické centrum v Katoviciach

1994 Metodické školenia – Techniky Freineta v primárnej edukácii
Organizátor: Krajské metodické centrum v Katoviciach

1991 Doplňujúce štúdium metodiky výučby cudzích jazykov pre učiteľov francúzskeho jazyka
Organizátor: Centrum vzdelávania učiteľov a Krajské metodické centrum v Katoviciach
(1993 – Kvalifikačná skúška z francúzskeho jazyka,
II Učiteľské kolégium cudzích jazykov, Sosnowiec)

1992 Stáž pre zdokonalenie znalosti francúzskeho jazyka, Puławy
Organizátor: Centrum vzdelávania učiteľov, Oddelenie vzdelávania učiteľov cudzích jazykov vo Varšave a Veľvyslanectvo Francúzska

1991 Manažérsky kurz pre osvetových pracovníkov
Organizátor: Osvetové centrum v Katoviciach

1986 Kurz pre pracovníkov turizmu
Organizátor: Poľské turisticko-poznávacie združenie, Krajský riadiaci oddiel, Katovice

1984 Kurz pre vychovávateľov v centre voľného času pre deti a mládež
Organizátor: Mestský úrad v Cieszynie
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
február 1984 - máj 1985 - učiteľka francúzskeho jazyka pre deti v predškolskom veku v Materskej škole č. 16 a Materskej škole č. 4 v Cieszynie.

9. 9. 1985 – 31. 8. 1986 – učiteľka v Školskom centre na Základnej škole č. 4, Żory.
1. 9. 1986– 31. 8. 1997 – učiteľka primárneho vzdelávania na Základnej škole č. 4, Żory.
paralelne:
1990-91 – učiteľka francúzskeho jazyka v prvých dvoch ročníkoch ZŠ (v jednom z nich zároveň ako učiteľka primárneho vzdelávania). V týchto triedach som učila francúzsky jazyk päť rokov (na dohodu).
1991-92 – učiteľka francúzskeho jazyka na Gymnáziu Karola Miarku, Żory (na dohodu).

1992-93 – učiteľka francúzskeho jazyka na Základnej škole č. 16, Żory (na dohodu).

1995-1997 – zástupkyňa riaditeľa (ZŠ č. 4, Żory).

1. 9. 1997 – naďalej

Asistentka, prednášajúca, vedecko-didaktická pracovníčka, Sliezska univerzita v Katoviciach (Pedagogicko-umelecká fakulta, Cieszyn, Inštitút pedagogiky, Katedra všeobecnej didaktiky; a zároveň v ďalších štruktúrach: Medzinárodná škola vied o edukácii a kultúre, Cieszyn, Katedra edukačných štúdií a výskumu; Fakulta etnológie a vied o edukácii, Cieszyn, Inštitút vied o edukácii, Katedra edukačných štúdií a výskumu, Pracovisko primárnej edukácie; Sliezska univerzita v Katoviciach, Fakulta etnológie a vied o edukácii, Cieszyn, Inštitút vied o edukácii, Katedra predškolskej a elementárnej didaktiky a pedagogiky) – na pozícii odbornej asistentky, vedeckej pracovníčky od 1. decembra 2002 (na základe menovacieho dekrétu z dňa 21. 11. 2002).

1. 9. 2012 – naďalej

Zástupkyňa riaditeľa pre vzdelávanie v Inštitúte vied o edukácii (Sliezska univerzita v Katoviciach, Fakulta etnológie a vied o edukácii, Cieszyn) – (obdobie od 1. septembra 2012 do 31. augusta 2016).

2010/11 – 2011/12 – Vysoká škola ekonómie, turizmu a sociálnych vied v Kielcach, Pedagogická fakulta

Vedenie predmetov v rámci pozície odborného asistenta, vedecko-pedagogického pracovníka, prednášajúceho na Sliezskej univerzite v Katoviciach (Cieszyn):

Všeobecná didaktika
Polonistická integrácia
Metódy pedagogických výskumov
Metodika primárnej edukácie
Metodika výučby v primárnej edukácii
Metodika výučby integrovanej primárnej edukácie
Pedagogika zábavy
Pedeutológia
Základy primárnej edukácie
Základy vyučovania matematiky detí v predškolskom a ranom školskom veku
Základy výučby v integrovanej primárnej edukácii
Bakalársky seminár
Diplomový seminár
Pedagogická prax
Teoretické základy vzdelávania
Teórie a systémy vzdelávania
Teórie výchovy
Primárna hudobná edukácia

Vedenie predmetov na Vysokej škole ekonómie, turizmu a sociálnych vied v Kielcach, Pedagogickej fakulte:
Hudobná edukácia detí v predškolskom a ranom školskom veku
Hudobná výchova v 1. – 3. ročníku
Vedenie k hudbe
Integrovaná primárna edukácia

Vedenie záverečných prác:
148 diplomových prác (Mgr.):
68 bakalárskych prác (Bc.);
48 záverečných prác (postgraduálne štúdiá)
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
doktor humanitných vied (2002)
magister pedagogiky v odbore predškolská výchova (1986)
a
primárna edukácia (1993)

Ďalšia odborná kvalifikácia:
1996 prvý stupeň odbornej špecializácie v oblasti primárnej edukácie, Krajské metodické centrum v Katoviciach
1993 štátna skúška z francúzskeho jazyka
(umožňujúca vyučovanie francúzskeho jazyka na základných školách)
1991 učiteľ primárnej edukácie
2000 člen expertných skúšobných komisií pre zvyšovanie kvalifikácie učiteľov (Ministerstvo národného vzdelávania a športu)
2003 hodnotiteľ učebníc pre integrované vzdelávanie

Ocenenia a vyznamenania
1990 – Cena riaditeľa ZŠ č. 4, Żory
1992 – Cena riaditeľa ZŠ č. 4, Żory
1992 – Cena Osvetového centra v Katoviciach
1993 – Cena riaditeľa ZŠ č. 4, Żory
1994 – Cena riaditeľa ZŠ č. 4, Żory
1995 – Cena prvého stupňa ministra školstva
1996 – Cena primátora mesta Żory
2002 – Cena rektora Sliezskej univerzity v Katoviciach
2003 – Cena rektora Sliezskej univerzity v Katoviciach
2010 – Cena rektora Sliezskej univerzity v Katoviciach
2013 – Cena rektora Sliezskej univerzity
2015 – Medaila Národnej komisie pre vzdelávanie
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách:
• OELSZLAEGER, B. 2007. Jak uczyć uczenia się? Środki i metody kształcenia samokontroli i samooceny w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. 276 s. ISBN 978-83-7308-658-6

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiach vydané v domácich vydavateľstvách:
• OELSZLAEGER-KOSTUREK, B. 2015. Wybrane problemy edukacji wczesnoszkolnej w kontekście treści podręczników szkolnych. In Nauczyciel. Teoretyczno-empiryczne konteksty edukacji wczesnoszkolnej/ Učiteľ. Teoretické a empirické kontexty primárnej edukácie. B. Kasáčová, S. Kariková, B. Oelszlaeger-Kosturek. Ustroń: Agata i Kazimierz Heczko – Galeria „Na Gojach”, s. 203-223. ISBN: 978-83-60551-61-5

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách:
• OELSZLAEGER-KOSTUREK, B. 2013. Studia o aktywnym uczeniu się dzieci. Wybrane problemy edukacji wczesnoszkolnej. Materiały dla studentów i nauczycieli. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 160 s. ISBN 978-83-226-2186-8

BCI Skriptá a učebné texty:
• SZUŚCIK, U., OELSZLAEGER-KOSTUREK, B. 2013. Koncepcja praktyk pedagogicznych w zakresie specjalności nauczycielskich – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna. Program autorski. Cieszyn – Ustroń: Galeria „Na Gojach”. 60 s. ISBN: 978-83-60551-43-1

BDE Odborné prace v ostatnich zahraničných časopisoch:
• OELSZLAEGER, B. 1999. La conception pédagogique de Célestin Freinet dans une classe polonaise… In CFP Infos – Cambrai: Centre de Formation Pédagogique. No 13 (1999), s. 9-12.
• OELSZLAEGER, B. 2000. La formation pédagogique en Pologne: informations generals. In CFP Infos – Cambrai: Centre de Formation Pédagogique. No 18 (2000), s. 25-27.
• OELSZLAEGER, B. 2003. Comment former les enfants de 7 á 11 ans á l’auto-contrôle et l’auto-évaluation par leurs propres activités? – resumé de la these. In CFP Infos – Cambrai: Centre de Formation Pédagogique. No 18 (2003), s. 15-18.
• OELSZLAEGER, B. 2009. Apprendre à apprendre …Les possibilité d’adaptation de la pédagogie Freinet à l’enseignement primaire en Pologne. In Le nouvel educateur. Cannes: Publication de l’Ecole moderne française. No 195 (2009), s. 66-69. ISSN 00991-9708

FAI Redakčné a zostovateľské práce knižneho charakteru :
• Oblicza edukacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Kojsowi. Red. J. Gabzdyl, B. Oelszlaeger-Kosturek. Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza « Humanitas », 2010. 454 s. ISBN 978-83-61991-96-0.
• Nauczyciel=Učiteľ. Teoretické a empirické kontexty primárnej edukácie. Red. B. Oelszlaeger-Kosturek. Ustroń: Agata i Kazimierz Heczko – Galeria „Na Gojach”, 2015. ISBN: 978-83-60551-61-5

Ďalšie publikácie obsahuje: „Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov pre potreby habilitačného konania” (spracovaný Univerzitnou knižnicou UMB v Banskej Bystrici).
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 10

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 35

Recenzie v domácich publikáciách: 1

Všetky citácie a recenzie sú obsiahnuté v: „Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov pre potreby habilitačného konania” (spracovaný Univerzitnou knižnicou UMB v Banskej Bystrici).
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
26.11.2015 o 11.30 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
26.11.2015 o 11.30 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD., PF UMB Banská Bystrica
prof. PhDr. Milan Portik, CSc., PF PU Prešov
doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD., PF UKF Nitra
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
Predseda:
Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., PF UMB Banská Bystrica
Členovia:
prof. zw. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD., US Katowice
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., DTI Dubnica nad Váhom
doc. PhDr. Josef Malach, CSc., PF OU Ostrava
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
-
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
10. 12. 2015
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
účinnosť docentského dekrétu od 10.12.2015
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Posudok doc. Duchovičová.pdf,27. 4. 2016 15:31:54
Posudok prof. Doušková.doc,27. 4. 2016 15:32:01
Posudok prof. Portik.docx,27. 4. 2016 15:32:06

 
Rozhodnutia

Výpis Dr. Oelszlaeger-Kosturek 24.6.2015.doc,18. 5. 2016 14:23:19
Výpis Dr. Oelszlaeger-Kosturek 26.11.2015.doc,18. 5. 2016 14:23:03

 
Prezenčné listiny

Zoznam clenov VR PF UMB 2015.doc,18. 5. 2016 14:25:39

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy