Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Martin
Priezvisko: Papčo
Rodné priezvisko: Papčo
Rok narodenia: 1975
Názov študijného odboru: 9.1.1 Matematika
Téma habilitačnej práce: Kategoriálny prístup k pravdepodobnosti
Dátum doručenia žiadosti: 1. 10. 2015
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
2005 - Philosophiae Doctor (PhD.), Univerzita Komenského v Bratislave, školiace pracovisko Matematický ústav SAV

2005 - Paedagogicae Doctor (PaedDr.) Katolícka Univerzita v Ružomberku

2000 - Magister (Mgr.)Žilinská univerzita v Žiline - Učiteľstvo matematiky a náboženskej výchovy pre II.stupeň ZŠ a SŠ
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
2004 - trvá Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
2010 - trvá Matematický ústav SAV

Pedagogická činnosť:
Katedra matematiky Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku

Predmety (P/S):
Pravdepodobnosť a štatistika 1., Pravdepodobnosť v praxi
Pravdepodobnosť a štatistika 2., Štatistika v praxi, Štatistika pre žurnalistov, Cvičenia z kombinatoriky, Numerická matematika, Numerické metódy, Matematické štruktúry
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
-
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
ADC PAPČO, Martin. On effect algebras of fuzzy sets, 2008. - Publikované aj online 18.4.2007. Dostupné na http://www.springerlink.com/content/w14ht88763235466/fulltext.pdf. In : Soft Computing. - ISSN 1432-7643, Vol. 12, Issue 4 (2008), p. 373-379.

ADC FRIČ, Roman - PAPČO, Martin. Fuzzification of Crisp Domains, 2010. In : Kybernetika : the Journal of the Czech Society for Cybernetics and Information Sciences. - ISSN 0023-5954, Vol. 46, Nr. 6 (2010), p. 1009-1024.

ADC FRIČ, Roman - PAPČO, Martin. On Probability Domains, 2010. In : International Journal of Theoretical Physics. - ISSN 0020-7748, Vol. 49, Issue 12 (2010), p. 3092-3100.

ADC FRIČ, Roman - PAPČO, Martin. On Probability Domains II, 2011. In : International Journal of Theoretical Physics. - ISSN 0020-7748, Vol. 50, Issue 12 (2011), p. 3778-3786.

ADC FRIČ, Roman - PAPČO, Martin. On Probability Domains III, 2015. In : International Journal of Theoretical Physics. DOI: 10.1007/s10773-014-2471-4

ADD PAPČO, Martin. On fuzzy random variables : examples and generalizations, 2005. In : Tatra Mountains Mathematical Publications. - ISSN 1210-3195, Vol. 30, No. 1 (2005), p. 175-185.

ADE FRIČ, Roman - PAPČO, Martin. A Categorical Approach to Probability Theory, 2010. – Popis urobený: 23.4.2010. - Názov z titulnej obrazovky. - Požaduje sa Acrobat Reader. In : Studia Logica : humanities, social sciences and law. - Netherlands : Springer. - ISSN 1572-8730, Vol. 94, issue 2 (2010), p. 215-230. Spôsob prístupu: http://www.springerlink.com/content/100340/

ADE FRIČ, Roman - PAPČO, Martin. Random Variable as a Network of Pipelines, 2010. – Popis urobený: Popis urobený 19.1.2011. - Názov z titulnej obrazovky. In : Usta ad Albim Bohemica. – ISSN 1802-825X, Roč. 10, č. 1 (2010), s. 33-38. Spôsob prístupu: http://pf.ujep.cz/files/data/KBO_casopis2010-1.pdf

ADE FRIČ, Roman - PAPČO, Martin. Fuzzified Probability : from Kolmogorov to Zadeh and beyond,2014. In : Mathematics : cientific issues. - ISSN 1896-0286, Vol. 19 (2014), p. 179-188.

ADF FRIČ, Roman - PAPČO, Martin. Statistical Maps and Generalized Random Walks, 2012. In : Mathematica Slovaca. - ISSN 0139-9918, Vol. 62, No. 6 (2012), p. 1079-1090.

ADF PAPČO, Martin. On measurable spaces and measurable maps, 2004. In : Tatra Mountains Mathematical Publications. - ISSN 1210-3195, Vol. 28, No. 1 (2004), p. 125-140.

AEC FRIČ, Roman - PAPČO, Martin. Triangular structures and duality. - Częstochowa : Jan Długosz University of Częstochowa, 2007. - ISBN 978-83-7455-060-4. In editor Jurij Povstenko: Mathematics XIII : scientific issues. - Częstochowa : Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, 2008. – ISBN 978-83-7455-060-4. - ISSN 1896-0286, S. 23-28.

AEC FRIČ, Roman - PAPČO, Martin. Random walk - fuzzy aspects, 2011. – ISBN 978-83-7455-209-7. In ed. Jurij Povstenko: Mathematics XVI : scientific issues. - Częstochowa : Publishing House of Jan Długosz University in Częstochowa, 2011. - ISBN 978-83-7455-209-7. – ISSN 1896-0286, P. 205-212.

AFC PAPČO, Martin. Fuzzification of probabilistic objects, 2013. In : EUSFLAT 2013 : 8th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology : Milano, Italy , 11.-13.9.2013. - Amsterdam - Beijing - Paris : Atlantis Press, 2013. - ISBN 978-90786-77-78-9, P. 67-71.

AFD FRIČ, Roman - PAPČO, Martin. Matematikou (aj) proti fragmentácii, 2011. In eds. Tomáš Galis, František Horn, Eva lčovanská, Ján Štefanec: Univerzita - miesto stretnutia a konfrontácie viery a rozumu : zborník z vedeckej konferencie : Badín, 5.-6. septembra 011 ; rec. Marián Šuráb. - Žilina : Inštitút Communio, 2011. - ISBN 978-80-970613-3-3, S. 60-64.
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
citácie zachytené v medzinárodných citačných databázach, v monografiách, učebniciach,....(bez autocitácií)- spolu - 52;

z toho citácie v databázach WoS a Scopus - 30
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
14. apríla 2016, 11.30 hod, Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, miestnosť č. 234
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
14. apríla 2016, 11.30 hod, Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, miestnosť č. 234
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.
Matematický ústav SAV, Bratislava

doc. RNDr. Ferdinand Chovanec, CSc.
Katedra prírodných vied Akadémie ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš

prof. RNDr. Pavel Pták, DrSc.
Katedra matematiky, Fakulta elektrotechnická ČVUT v Prahe
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc. - predseda
Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. - člen
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, Stavebná fakulta STU v Bratislave

doc. RNDr. Sylvia Pulmannová, DrSc.
Matematický ústav SAV, Bratislava
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
V zmysle §1 ods. 15 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov habilitačná komisia odporúča Vedeckej rade Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici schváliť udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom odbore 9.1.1 Matematika PaedDr. Martinovi Papčovi, PhD.
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
22. 4. 2016
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Na základe rozhodnutie Vedeckej rady FPV UMB č. 2/2016 rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici udelil titul docent s účinnosťou od 22.4. 2016
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Oponentský posudok doc. RNDr. Ferdinand Chovanec, CSc.,11. 5. 2016 10:30:15
Oponentský posudok prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.,11. 5. 2016 10:31:05
Oponentský posudok prof. RNDr. Pavel Pták, DrSc. ,11. 5. 2016 10:31:51

 
Rozhodnutia

Výpis z rozhodnutia VR FPV UMB 26,11. 2015 - schválenie oponentov a komisie,11. 5. 2016 10:51:50
Výpis z rozhodnutie VR FPV UMB 21.4. 2016 - udelenie titulu ,11. 5. 2016 10:52:26

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy