Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Anna
Priezvisko: Stachurska
Rodné priezvisko: Wlodarczyk
Rok narodenia: 1975
Názov študijného odboru: 7301 všeobecná jazykoveda
Téma habilitačnej práce: On a lexicographic account of selected women terms
Dátum doručenia žiadosti: 19. 10. 2015
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
2010 Univerzita Rzeszow, Poľsko
2006 St. Clements University - MA in TEFL (nostrif. na Univerzite Rzeszow, Poľsko v r. 2008)
1998 Katolícka univerzita v Lubline _ MA v odbore pedagogika
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
2006 Nationla University of Ireland, Galway - Higher Diploma in TELF
2005 National University of Ireland Galway- certifikát vo výučbe angličtiny ako cudzieho jazyka
Univerzita Humanitných a Technologických vied Kazimierza Pułaskiego v Radome:
- odborná asistentka – Filozoficko-pedagogický inštitút od 1.10.2009
- odborná asistentka – Filologicko-pedagogická fakulta
- prednášky: Úvod do jazykovedy, deskriptívnej gramatiky anglického jazyka, sociolingvistiky, Úvod do psycholingvistiky, vybraných okruhov lexikografie, praktickej anglickej lingvistiky
- prodekanka pre štúdium na Filologicko-pedagogickej fakulte od 01. 03. 2012 – doteraz
- v študijnom odbore filológia, študijnom programe anglická filológiá:
je autorkou novozavedených predmetov :
- Úvod do lingvistiky
- Vybrané problémy lexikografie,
- Vybrané problémy lingvistiky,
- Úvod do psycholingvistiky,
- Deskriptívna gramatika anglického jazyka,
- Didaktika anglického jazyka,
- kontrastívna gramatika
- praktická výučba anglického jazyka,
- Prednáška - promócie,
- Jazyková analýza textu,
- Celkovy ústny preklad
- Bc Seminár,
- MA Seminár.

-semináre
- bakalársky seminár,
- magisterský seminár

-viedla 91 bakalárskych prác, 45 diplomových

-koordinátor pedagogických praxí
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
lingvistika
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
AAB
1. Wlodarczyk-Stachurska A.,(2011) On Sociolinguistic Variation: The Case of English Women Terms. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, (AH 10)

ACB
1. Wlodarczyk-Stachurska, A., (2014) Rudiments of Lexicography and Sociolinguistics. Radom: Wydawnictwo Universytetu Technologiczno-Humanistycznego, (AH 10)
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 11
citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 21
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
18.05.2016, 11.00 hod. FF UMB (zasadačka dekana F 021)
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
18.05.2016, 11.00 hod. FF UMB (zasadačka dekana F 021)
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc., FF UPJŠ Košice
doc. PhDr. katerina Gajdáčová Veselá, PhD., PF UKF v Nitre
doc. Mgr. Vladimir Biloveský, PhD.,FF UMB v Banskej Bystrici
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. PaedDr. Vladimir Patráš, CSc., FF UMB v B. Bystrici
prof. PhDr. Slavomír ondrejovič, DrSc. JÚ ĽŠ SAV BA
prof. dr hab oguslav Bierwiaczonek, Filozoficko-historická fakulta Akademia im Jana Dlugosza v Czestochowej
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
neodporúča
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
30. 5. 2016
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
habilitačná komisia na základe hlasovania neodporučila odelenie titulu docent
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Posudok Biloveský,26. 4. 2016 8:46:11
posudok Gajdáčová Veselá,26. 4. 2016 8:46:44
posudok Stekauer.pdf,26. 4. 2016 8:47:27

 
Rozhodnutia

Rozhodnutie č. 1,26. 4. 2016 8:50:53

 
Prezenčné listiny

Prezenčná listina č. 1,26. 4. 2016 9:00:20

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy