Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Helena
Priezvisko: Šamajová
Rodné priezvisko: Mikušková
Rok narodenia: 1959
Názov študijného odboru: 9.1.1 Matematika
Téma habilitačnej práce: Asymptotické vlastnosti riešení systémov funkcionálnych diferenciálnych rovníc
Dátum doručenia žiadosti: 10. 6. 2016
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
1998 - 2004 - PhD. (aplikovaná matematika)
Katedra aplikovanej matematiky, Fakulta prírodných vied, Žilinská univerzita a Žiline

1984 - RNDr. (fyzika tuhých látok)
Matematicko-fyzikálna fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

1978-1983 - vysokoškolské štúdium (fyzika tuhých látok)
Matematicko-fyzikálna fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave


 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
2004 - trvá
Katedra aplikovanej matematiky, Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline (matematická analýza I., II., Funkcia komplexnej premennej a integrálne transfomácie, Teória grafov, Numerické metódy atď.)

2001 - 2004
Katedra aplikovanej matematiky, Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave

1996 - 2001
Žilinská univerzita v Žiline

1983 - 1993
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave, Ústav fyzikálnej elektroniky SAV
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
-
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
ADC vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch - 5;
ADE vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch - 3;
ADF vedecké práce v ostatných domácich časopisoch - 6;
ADN vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Sciences alebo SCOPUS - 1;
AFD publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách - 5;
AGJ patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov ... - 2;
BCI skriptá a učebné texty - 1;
BDE odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch - 1

z toho registrovaných v databáze MathSciNet - 13
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
1 citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Sciences a v databáze SCOPUS - 10;
2 citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Sciences a v databáze SCOPUS - 1;
4 citácie v domácich publikáciách neregisrované v citačných indexoch - 6;
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
7. apríla 2017 o 11.00 hod, miestnosť č. 234, Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, Tajovského 40
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
7. apríla 2017 o 11.00 hod, miestnosť č. 234, Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, Tajovského 40
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.
Ústav matematiky a statistiky
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně

prof. RNDr. Mihály Pituk, D.Sc.
Department of Mathematics
University of Pannonia, Veszprém

doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.
Ústav matematiky
Lesnická a drevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc. – predseda komisie
Katedra matematiky
Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici;

prof. RNDr. Milan Medveď, DrSc. – člen komisie
Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave;

prof. RNDr. Ján Filo, CSc. – člen komisie
Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave.
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
V zmysle §1 ods. 15 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov habilitačná komisia odporúča Vedeckej rade Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici schváliť udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom odbore 9.1.1 Matematika RNDr. Helene Šamajovej, PhD.
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
16. 5. 2017
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Udelenie titulu docent v ŠO 9.1.1 Matematika. Docentský dekrét č. 153
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Posudok oponenta doc. Mgr. Roberta Maříka, PhD.,24. 5. 2017 15:21:47
Posudok oponenta prof. RNDr. Mihály Pituka, DSc.,13. 3. 2017 14:35:47
Posudok oponentky prof. RNDr. Zuzany Došlej, DSc. ,24. 5. 2017 15:22:21

 
Rozhodnutia

Výpis z rozhodnutia VR FPV UMB dňa 4.5. 2017 - udelenie titulu,24. 5. 2017 15:28:09
Výpis VR FPV UMB - schválenie komisie a oponentov ,24. 5. 2017 15:27:07

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy