Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Martina
Priezvisko: Minárová
Rodné priezvisko: Vargová
Rok narodenia: 1973
Názov študijného odboru: ekonomika a manažment podniku
Téma habilitačnej práce: Etické správanie manažérov - významný determinant budovania dôvery v podniku
Dátum doručenia žiadosti: 21. 11. 2016
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Ing. - 1996, Vysoká škola poľnohospodárska Nitra
PhD. - 2004, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU Nitra
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1997 – 09/2003 Doktorandské štúdium v dennej forme, Katedra manažmentu a marketingu, Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
09/2004 – 08/2007 odborný asistent, Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
09/2007 – 08/2008 odborný asistent, Katedra marketingu, Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
09/2008 – trvá odborný asistent Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
a.) V študijnom programe „Marketingový manažment podniku“
– Strategický manažment a marketing (prednáška, seminár, 1.Ing.)
– Spoločenský zodpovedné podnikanie (prednáška, seminár, 1. Ing.)
– Manažment vzťahov so zákazníkom (prednáška, seminár, 1. Ing.)
b.) V študijnom programe „Financie, bankovníctvo a investovanie“
– Strategický a projektový manažment (prednáška, seminár, 1.Ing.)
c.) V študijnom programe „ Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov“
– Strategický manažment a marketing (prednáška, seminár, 1.Ing.)
– Spoločenský zodpovedné podnikanie (prednáška, seminár, 1.Ing.)
– Manažment vzťahov so zákazníkom (prednáška, seminár, 1. Ing.)
d.) V študijnom programe „Teritoriálny manažment“ a „Verejná ekonomika a manažment“
– Marketing (seminár, 1. Bc.)
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
AAB01 Emocionálna inteligencia ako súčasť kompetentnosti manažéra / Martina Minárová ; rec. Ján Porvazník, Anna Zaušková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - 144 s. [5,65 AH]. - ISBN 978-80-557-0755-6
[MINÁROVÁ, Martina (100%) - PORVAZNÍK, Ján (rec.) - ZAUŠKOVÁ, Anna (rec.)]. - Vedecká monografia vznikla v rámci riešenia projektu VEGA 1/0781/11 Kultúrne inteligentná organizácia ako vyšší vývojový stupeň učiacej sa organizácie, riešeného na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

ACB01 Manažment II : ľudia v organizácii a organizačná kultúra / Mária Seková, Veronika Kuchárová Mačkayová, Lenka Theodoulides, Jozef Ďurian, Martina Minárová ; rec. Dagmar Kokavcová, František Lipták. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2013. - 170 s. [8,56 AH]. - ISBN 978-80-8078-511-6
[SEKOVÁ, Mária (20%) - KUCHÁROVÁ MAČKAYOVÁ, Veronika (20%) - THEODOULIDES, Lena (20%) - ĎURIAN, Jozef (20%) - MINÁROVÁ, Martina (20%) - KOKAVCOVÁ, Dagmar (rec.) - LIPTÁK, František (rec.)]

ACD01 Strategické marketingové analýzy / Martina Minárová.
In Strategický marketing / rec. Marian Gúčik, Vojtech Tĺčik. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2009. - ISBN 978-80-552-0179-5. - S. 27-59 [1,65 AH].
[MINÁROVÁ, Martina (100%)]

BCI01 Vybrané kapitoly súčasnej logistiky / Denisa Malá a kolektív ; rec. Mária Kotlínová, Eva Sopková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. - 135 s. [6,78 AH]. - ISBN 978-80-557-0202-5
[MALÁ, Denisa (60%) - ČIERNA, Helena (20%) - MINÁROVÁ, Martina (20%) - KOTLÍNOVÁ, Mária (rec.) - SOPKOVÁ, Eva (rec.)]

BCI02 Strategický manažment / Martina Minárová, Denisa Malá. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2011. - 165 s. [8,25 AH]. - ISBN 978-80-557-0245-2
[MINÁROVÁ, Martina (50%) - MALÁ, Denisa (50%)]
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Citácie doma: 73
Citácie v zahraničí: 41

Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS – 3
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch – 70
Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS – 4
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch – 37

b) 5 ohlasov na najvýznamnejšie publikačné výstupy za celé životné dielo
MINÁROVÁ, M. 2014. Emocionálna inteligencia ako súčasť kompetentnosti manažéra. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, Belianum, 2014. 144 s. ISBN 978-80-557-0755-6.
In: ČIERNA, H., SUJOVÁ, E., ŤAVODOVÁ, M. 2015. Vybrané aspekty manažmentu pre technikov. Zvolen : Technická univerzita, 2015. 387 s. ISBN 978-80-228-2733-1.

MINÁROVÁ, M., MALÁ, D. 2011. Strategický manažment. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2011. 165 s. ISBN 978-80-557-0245-2.
In: MURA, L., SLEZIAK, J. 2014. Innovation and entrepreneurship network. In CERS 2014 : 5th Central European conference in regional science. International conference proceedings. Košice : Technical University, 2014. ISBN 978-80-553-2015-1, p. 643-651. [Článok je evidovaný v databáze WoS].
In: HOLÁTOVÁ, D., BŘEZINOVÁ, M., KANTNEROVÁ, L. 2015. Strategic management of small and medium-size enterprises. In WSEAS transactions on business and economics., 2015, vol. 12, no. 7. ISSN 1109-9526, pp. 65-73. [Článok je evidovaný v databáze Scopus].
ADAMSKA, M., MINÁROVÁ, M. 2014. Role of learning organization in building consumer confidence. In E+M. Ekonomie a management. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2014, Roč. 17, č.1, ISSN 1212-3609, s.62-72.
In: KLEMENTOVÁ, J., ZÁVADSKÝ, J., ZÁVADSKÁ, Z. 2015. Theme asurement and evaluation of the service quality through customer' ssatisfaction. In Procedia economics and finance : 4th World Conference on Business, Economics and Management, WCBEM, Kusadasi, April 30 2015 - May 2, 2015. Vol. 26. ISSN 2212-5671, pp. 126-130. [Článok je evidovaný v databáze WoS].

BENČIKOVÁ, D., MINÁROVÁ, M., MALÁ, D. 2013. How culturally intelligent are Slovak small and medium business? In Conference proceedings : the 7th international days of statistics and economics, Praha : Melandrium, 2013. ISBN 978-80-86175-87-4. s. 109-121. [Článok je evidovaný v databáze WoS].
In: SEDLIAČIKOVÁ, M., HAJDÚCHOVÁ, I., KRIŠTOFÍK, P., VISZLAI, I., GAFF, M. 2016. Improving the performance of small and medium wood-processing enterprises. In BioResources., 2016, Vol. 11, no. 1. ISSN 1930-2126, pp. 439-450. [Článok je evidovaný v databáze Scopus].
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
15. 3. 2017, 8.30 hod. v zasadačke 3 Ekonomickej fakulty UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
15. 3. 2017, 8.30 hod. v zasadačke 3 Ekonomickej fakulty UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
Anna Zaušková, prof. Ing. PhD.
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
Martina Blašková, doc. Ing. PhD.
Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline
Zdenka Musová, doc. Ing. PhD.
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
Ľubica Lesáková, prof. Ing. PhD. - predseda
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, Ph.D.
Fakulta manažmentu PU v Prešove
Mária Kadlečíková, Dr.h.c. doc. Ing. CSc.
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia na základe celkového zhodnotenia predložených materiálov na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent, hodnotenia prednesenej habilitačnej prednášky, obhajoby habilitačnej práce na tému „Etické správanie manažérov – významný determinant budovania dôvery v podniku“ konštatuje, že habilitantka je erudovanou vysokoškolskou osobnosťou a spĺňa kritériá stanovené na habilitačné konanie.

Komisia preto o d p o r ú č a Vedeckej rade Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici schváliť udelenie vedecko-pedagogického titulu
d o c e n t k a v študijnom odbore ekonomika a manažment podniku Ing. Martina Minárovej, PhD.

 
Dátum skončenia habilitačného konania:
30. 3. 2017
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Na základe rozhodnutia Vedeckej rady EF UMB rektor UMB udelil titul docentka vystavením dekrétu s účinnosťou od
30. 3. 2017.
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Blašková - oponent.pdf,23. 1. 2017 13:10:41
Musová - oponent.pdf,23. 1. 2017 13:10:47
Zaušková - oponent.pdf,9. 2. 2017 6:53:46

 
Rozhodnutia

Výpis VR 22.3.17.pdf,28. 3. 2017 9:25:59
Výpis VR 23.11.16.pdf,5. 12. 2016 8:05:19

 
Prezenčné listiny

PL VR 22.3.17.pdf,28. 3. 2017 9:29:33
PL VR 23.11.16.pdf,24. 11. 2016 10:55:55

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy