Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Mária
Priezvisko: Murray Svidroňová
Rodné priezvisko: Svidroňová
Rok narodenia: 1985
Názov študijného odboru: verejná ekonomika a služby
Téma habilitačnej práce: Neziskový sektor a sociálne bývanie
Dátum doručenia žiadosti: 22. 11. 2016
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Ing. - 2009, Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
PhD. - 2012, Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
Od 09/2012 - doteraz Vysokoškolská učiteľka, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica. Pedagogická činnosť je zameraná na ekonomiku a manažment neziskového sektora, neziskových organizácií a mimovládnych organizácií. Osobitne sa zaujíma o otázky manažmentu a financovania neziskových a mimovládnych organizácií.
Od 03/2013 – doteraz Výkonná riaditeľka, občianske združenie ZADOBE, Viestova 8, 974 01 Banská Bystrica. Vedenie občianskeho združenia venujúceho sa práci s mládežou a neformálnemu vzdelávaniu. Príprava vzdelávacích projektov, ich manažment, lektorovanie.
05/2011 –12/2014 Externá školiteľka, IUVENTA, Búdkova 2, 811 04 Bratislava 1. Príprava víkendových školiacich cyklov pre národný projekt KomPrax, ktorý rozvíja kľúčové kompetencie neformálnym vzdelávaním v práci s mládežou, čím sa zvyšujú šance mladých ľudí na uplatnenie sa na trhu práce. Súčasťou školení je konzultácia projektov účastníkov počas prípravy, ich schvaľovanie a následná konzultácia a podpora počas fázy realizovania projektov účastníkmi.
11/2008 – 12/2014 Finančná a projektová manažérka. Uni2010, o.z., Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica. Príprava a spravovanie rozpočtov a financií organizácie a príslušných projektov. Koordinácia projektov rozvíjajúcich mladých ľudí.
09/2007- 09/2009 Marketingová asistentka. Monarex audit&consulting, s.r.o., ČSA 24, 97401 Banská Bystrica. Návrh a spravovanie webovej stránky. Vytvorenie predajných materiálov a reklamnej brožúry v anglickom a slovenskom jazyku. Vytvorenie a spravovanie databázy klientov. 10% času - vedenie účtovníctva pre klienta a asistent pri audite.
06/2005- 05/2009 Rôzne vedúce pozície v rámci organizácie AIESEC. AIESEC, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica. Interná audítorka - kontrola účtovníctva a interných systémov organizácie. Členka národného tímu trénerov - dodávanie tréningov pre členov organizácie v rámci lokálnych a národných konferencií v slovenskom a anglickom jazyku. Pozorovateľka v rámci interných Assessment centier (odborný výber kandidátov na manažérske pozície v organizácii, resp. na stáž). Viceprezidentka pre financie - vedenie účtovníctva, finančné plánovanie, fundraising.
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
- pedagogická profilácia - predmety:
- Ekonomika a manažment kultúry a športu - druhý stupeň štúdia, semináre, denné štúdium
- Ekonomika a manažment neziskových organizácií - prvý stupeň štúdia, prednášky, semináre, konzultácie, skúšky, denné, externé štúdium
- Manažérske zručnosti pracovníka vo verejnom sektore - druhý stupeň štúdia, semináre, konzultácie, skúšky, denné štúdium
- Organizácia a riadenie múzeí, manažment a marketing - prvý stupeň štúdia, prednášky, konzultácie, skúšky, denné, externé štúdium
- Podnik a podnikanie (AZU) - druhý stupeň štúdia, semináre, konzultácie, skúšky, denné štúdium
- Kariéra a úspech (AZU II) - druhý stupeň štúdia, semináre, konzultácie, skúšky, denné štúdium
- Seminár k bakalárskej práci - prvý stupeň štúdia, semináre, konzultácie, skúšky, denné štúdium
- Seminár k bakalárskej/inžinierskej štátnej skúške – prvý/druhý stupeň štúdia, semináre, konzultácie, skúšky, denné štúdium
- Verejný sektor a správa - prvý stupeň štúdia, prednášky, semináre, konzultácie, skúšky, denné, externé štúdium
- Ekonomika a manažment mimovládnych organizácií - druhý stupeň štúdia, prednášky, konzultácie, skúšky, denné, externé štúdium
- Ekonomika služieb verejnej spotreby štátu - druhý stupeň štúdia, prednášky, semináre, konzultácie, skúšky, denné, externé štúdium
- Informačné systémy vo verejnom sektore - druhý stupeň štúdia, prednášky, denné štúdium
- Kontroling vo verejnom sektore - druhý stupeň štúdia, prednášky, denné, externé štúdium
- Efektívnosť vo verejnom sektore - druhý stupeň štúdia, semináre, konzultácie, skúšky, denné, externé štúdium
- Metodológia výskumu - druhý stupeň štúdia, prednášky, denné štúdium
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
AAA01 Nonprofit organizations in selected CEE countries : a journey to sustainability / Gabriela Vaceková, Mária Murray Svidroňová ; rec. Wojciech Sońta, Vladislav Valentinov. - 1. vyd. - Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, 2016. - 148 s. [9,35 AH]. - ISBN 978-83-62805-03-7
[VACEKOVÁ, Gabriela (50%) - MURRAY SVIDROŇOVÁ, Mária (50%) - SOŃTA, Wojciech (rec.) - VALENTINOV, Vladislav (rec.)]


AAB01 Mimovládne neziskové organizácie - nositelia inovácií verejných služieb / Mária Murray Svidroňová ; rec. Ján Šebo, Jan Stejskal. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - 131 s. [4,57 AH]. - ISBN 978-80-557-1101-0
[MURRAY SVIDROŇOVÁ, Mária (100%) - ŠEBO, Ján (rec.) - STEJSKAL, Jan (rec.)]

ACB01 Neziskové organizácie - teoretické a ekonomické súvislosti / Helena Kuvíková, Jan Stejskal, Mária Svidroňová ; rec. Juraj Nemec, Vladimír Hyánek. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - 211 s. [10,56 AH]. - ISBN 978-80-557-0709-9
[KUVÍKOVÁ, Helena (34%) - STEJSKAL, Jan (33%) - MURRAY SVIDROŇOVÁ, Mária (33%) - NEMEC, Juraj (rec.) - HYÁNEK, Vladimír (rec.)]

BCI01 Manažment, marketing a výskum trhu / Marcela Kovaľová ... [et al.] ; rec. Janka Táborecká-Petrovičová, Lucia Hrubalová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 274 s. [19,81 AH]. - ISBN 978-80-557-1018-1
[KOVAĽOVÁ, Marcela (22%) - MURRAY SVIDROŇOVÁ, Mária (14%) - HVOLKOVÁ, Lenka (8%) - MARČEKOVÁ, Radka (16%) - POMPUROVÁ, Kristína (10%) - VITÁLIŠOVÁ, Katarína (14%) - KAŠČÁKOVÁ, Alena (9%) - NEDELOVÁ, Gabriela (7%) - TÁBORECKÁ-PETROVIČOVÁ, Janka (rec.) - HRUBALOVÁ, Lucia (rec.)]

BCI02 Výkladový slovník ekonomických pojmov : vysokoškolské skriptá / Lenka Hvolková ... [et al.] ; rec. Mária Seková, Katarína Dubcová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2015. - 152 s. [4,72 AH]. - ISBN 978-80-557-1019-8
[HVOLKOVÁ, Lenka (16%) - GUNDOVÁ, Petra (6%) - HRONEC, Martin (6%) - HUŇADY, Ján (6%) - KAŠČÁKOVÁ, Alena (6%) - KNAPKOVÁ, Miroslava (6%) - KOVAĽOVÁ, Marcela (6%) - MARČEKOVÁ, Radka (6%) - MAZÚROVÁ, Barbora (6%) - NEDELOVÁ, Gabriela (6%) - POMPUROVÁ, Kristína (6%) - MURRAY SVIDROŇOVÁ, Mária (6%) - VALLUŠOVÁ, Anna (6%) - VINCZEOVÁ, Miroslava (6%) - VITÁLIŠOVÁ, Katarína (6%) - SEKOVÁ, Mária (rec.) - DUBCOVÁ, Katarína (rec.)]. - Učebný materiál vznikol v rámci projektu "Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí" (ITMS: 26110230109) v súlade s Operačným programom Vzdelávania.
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
a) doma: 5
v zahraničí: 29
b) 5 ohlasov na najvýznamnejšie publikačné výstupy za celé životné dielo
1. Current state of self-financing of private non-profit organizations in the conditions of the Slovak Republic / Mária Svidroňová, Gabriela Vaceková.
In Technological and Economic Development of Economy. - Lithuania : Taylor - Francis, 2012. - ISSN 2029-4913. - Vol. 18, no. 3 (2012), pp. 438-451.
[MURRAY SVIDROŇOVÁ, Mária (50%) - VACEKOVÁ, Gabriela (50%)]
Ohlasy:
[1] PROUZOVÁ, Zuzana - HYÁNEK, Vladimír. Non-governmental non-profit organizations : (non-)measurability of economic characteristics. In Current trends in public sector research : proceedings of the 18-th international conference. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 310-317., WoS
[4] GONDÁŠOVÁ, Lýdia. Možnosti riešenia finančnej nedostatočnosti MVO v podmienkach SR. In Sociálna ekonomika a vzdelávanie : zborník vedeckých štúdií [CD-Rom]. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2014. ISBN 978-80-557-0623-8, s. [1-11].
[3] KOLOŠTA, Stanislav - FLAŠKA, Filip. Contribution of biomass LPS towards using intelligent renewable energy - key study. In Local production systems : analysis and forecasting of regional economic development. Novosibirsk : Institute of economics and industrial engineering, 2015. ISBN 978-5-89665-295-3, pp. 217-220.
[3] HYÁNEK, Vladimír - PROUZOVÁ, Zuzana. Real structure of the non-profit institutions' funding resources : marketing of government? In Equilibrium : quarterly journal of economics and economic policy [online]. 2015, vol. 10, no. 4, pp. 155-162 [cit. 2016-05-18]. ISSN 2353-3293. Dostupné na: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2015.040
[3] WALLIS, Steven E. - VALENTINOV, Vladimir. What is sustainable theory? A Luhmannian perspective on the science of conceptual systems. In Foundations of Science : the official journal of the association for foundations of science, language and cognition [online]. 2016, vol. 21, no. 70, pp. [1-15] [cit. 2016-05-18]. ISSN 1572-8471. Dostupné na: http://link.springer.com/article/10.1007/s10699-016-9496-5

2. Sustainability strategy of non-government organisations in Slovakia / Mária Svidroňová.
In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis = Economics and Management / Hospodářská fakulta Technické univerzity. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, 2013. - ISSN 1212-3609. - Roč. 16, č. 3 (2013), s. 85-100.
[MURRAY SVIDROŇOVÁ, Mária (100%)]
Ohlasy:
[1] VACEKOVÁ, Gabriela. Effects of the non-distribution constraint on the entrepreneurial motivation of non-profit organizations. In Current trends in public sector research : proceedings of the 18-th international conference. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 362-370., WoS
[3] VACEKOVÁ, Gabriela. Nonprofit organizations : selected issues. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. 70 s.
[3] VACEKOVÁ, Gabriela - SOUKOPOVÁ, Jana - KŘENKOVÁ, Tereza. Social entrepreneurship in the Czech Republic : current trends in research on hybridity. In Scientific papers of the University of Pardubice : series D. ISSN 1211-555X, 2015, vol. 22, no. 35, pp. 161-173.
[3] MICHALSKI, Grzegorz. Relation between cash levels and debt in small and medium wood and furniture industry enterprises with full operating cycle. In Procedia Economics and finance. ISSN 2212-5671, 2015, no. 34, pp. 469-476.
[3] MICHALSKI, Grzegorz. Agency costs in small and medium wood industry enterprises with full operating cycle and cash levels. In Procedia Economics and finance. ISSN 2212-5671, 2015, no. 34, pp. 461-468.
[1] VALENTINOV, Vladislav - VACEKOVÁ, Gabriela. Sustainability of rural nonprofit organizations : Czech Republic and beyond. In Sustainability (Switzerland). ISSN 2071-1050, 2015, vol. 7, no. 8, pp. 9890-9906., Scopus
[1] KRECHOVSKA, Michaela. Integration of corporate sustainability approach and sustainable performance in corporate management. In Innovation management and sustainable economic competitive advantage : from regional development to global growth, vols I-IV : 26th international-business-information-management-association conference, Madrid 11th November - 12th November 2015. Norristown : International business information management - IBIMA, 2015. ISBN 978-0-9860419-5-2, pp. 1997-2005., WoS
[1] PROUZOVA, Zuzana - VACEKOVA, Gabriela - SOUKOPOVA, Jana. Public funding of Czech agricultural NGOs in times of financial and economic crisis. In Proceedings of the 19th international conference : current trends in public sector research, Slapanice 22nd January - 23th January 2015. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7532-0, pp. 409-415., WoS
[3] VACEKOVÁ, Gabriela - SOUKOPOVÁ, Jana. The marketization of the education industry in the Czech Republic. In Mathematical Methods in economics - MME 2015 : 33rd international conference, Cheb 9th September - 11th September 2015. Plzeň : University of West Bohemia, 2015. ISBN 978-80-261-0539-8, pp. 853-858.
[1] MICHALSKI, Grzegorz. Risk pressure and inventories levels. Influence of risk sensitivity on working capital levels. In Economic computation and economic cybernetics studies and research. ISSN 0424-267X, 2016, vol. 50, no. 1, pp. 189-196., WoS
[3] VACEKOVÁ, Gabriela - VALENTINOV, Vladislav - NEMEC, Juraj. Rethinking nonprofit commercialization: the case of the Czech Republic. In Voluntas : international journal of voluntary and nonprofit organizations [online]. 2016, vol. 27, no. 105, pp. 1-21 [cit. 2016-08-15]. ISSN 1573-7888. Dostupné na: http://link.springer.com/article/10.1007/s11266-016-9772-6

3. Benefits and risks of self-financing of NGOS - empirical evidence from the Czech Republic, Slovakia and Austria / Gabriela Vaceková, Mária Svidroňová.
In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis = Economics and Management / Hospodářská fakulta Technické univerzity. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, 2014. - ISSN 1212-3609. - Roč. 17, č. 2 (2014), s. 120-130.
[VACEKOVÁ, Gabriela (50%) - MURRAY SVIDROŇOVÁ, Mária (50%)]
Ohlasy:
[4] WOLAK-TUZIMEK, Anna - NOWOROL-LUFT, Alżbieta - LUFT, Radosław. Competitiveness of enterprises in Polish SME sector. In Transport and communications : scientific journal. ISSN 1339-5130, 2014, vol. 2, pp. 17-20.
[3] WOLAK-TUZIMEK, Anna - DUDA, Joanna. Zaangażowanie banków w finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. In MMK 2014 - Medzinárodní Masyrykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z medinárodní vědecké konference Hradec Králové, 15. - 19. prosinec 2014. Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. ISBN 978-80-87952-07-8, s. 346-357.
[3] MICHALSKI, Grzegorz. Relation between cash levels and debt in small and medium wood and furniture industry enterprises with full operating cycle. In Procedia Economics and finance. ISSN 2212-5671, 2015, no. 34, pp. 469-476.
[3] MICHALSKI, Grzegorz. Agency costs in small and medium wood industry enterprises with full operating cycle and cash levels. In Procedia Economics and finance. ISSN 2212-5671, 2015, no. 34, pp. 461-468.
[1] MICHALSKI, Grzegorz. Risk pressure and inventories levels. Influence of risk sensitivity on working capital levels. In Economic computation and economic cybernetics studies and research. ISSN 0424-267X, 2016, vol. 50, no. 1, pp. 189-196., WoS
[3] WALLIS, Steven E. - VALENTINOV, Vladimir. What is sustainable theory? A Luhmannian perspective on the science of conceptual systems. In Foundations of Science : the official journal of the association for foundations of science, language and cognition [online]. 2016, vol. 21, no. 70, pp. [1-15] [cit. 2016-05-18]. ISSN 1572-8471. Dostupné na: http://link.springer.com/article/10.1007/s10699-016-9496-5
[3] LESÁKOVÁ, Ľubica - WOLAK-TUZIMEK, Anna - MARÁKOVÁ, Vanda - LAMENT, Marzanna. New trends in management of enterprise. London : SCIEMCEE´ Publishing, 2016. 267 s. ISBN 978-0-9935191-0-9., Scopus
[1] SOUKOPOVA, Jana - OCHRANA, František - KLIMOVSKÝ, Daniel - MERICKOVÁ, Beáta Mikušová. Factors influencing the efficiency and effectiveness of municipal waste management expenditure. In Lex Localis. ISSN 1581-5374, 2016, vol. 14, no. 3, pp. 359-378., Scopus

4. Co-creation in local public services delivery innovation: Slovak experience = "Co-creation" v inovácii poskytovania miestnych verejných služieb: skúsenosti zo Slovenska / Beáta Mikušová Meričková, Juraj Nemec, Mária Svidroňová.
In Lex localis - journal of local self-government. - Maribor : Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2015. - ISSN 1581-5374. - Vol. 13, no. 3, special issue (2015), pp. 521-535.
[MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta (34%) - NEMEC, Juraj (33%) - MURRAY SVIDROŇOVÁ, Mária (33%)]
Ohlasy:
[3] VACEKOVÁ, Gabriela - SOUKOPOVÁ, Jana - KŘENKOVÁ, Tereza. Social entrepreneurship in the Czech Republic : current trends in research on hybridity. In Scientific papers of the University of Pardubice : series D. ISSN 1211-555X, 2015, vol. 22, no. 35, pp. 161-173.
[1] VALENTINOV, Vladislav - VACEKOVÁ, Gabriela. Sustainability of rural nonprofit organizations : Czech Republic and beyond. In Sustainability (Switzerland). ISSN 2071-1050, 2015, vol. 7, no. 8, pp. 9890-9906., Scopus

5. The non-government organizations in Slovakia and Austria and the current state of their self-financing [elektronický zdroj] / Gabriela Vaceková, Mária Svidroňová. Working paper WPKVE - 6/2013. - Brno : Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, 2013. - online, 27 s. - Spôsob prístupu: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2260963
[VACEKOVÁ, Gabriela (50%) - MURRAY SVIDROŇOVÁ, Mária (50%)].
Ohlasy:
[3] SALAMON, Lester M. - GELLER, Stephanie - SOKOLOWSKI, S. Wojciech. Navigating the future: making headway on sustainability for social accountability organizations [online]. GPSA Working Paper 2. Washington : International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, December 2014 [cit. 2016-02-15]. Dostupné na: http://gpsaknowledge.org/wp-content/uploads/2014/12/Navigating-the-Future-Making-Headway-on-Sustainability-for-SAcc-Organizations-GPSA-Working-Paper.pdf
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
16. 3. 2017, 10.30 hod. v zasadačke 3 Ekonomickej fakulty UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
16. 3. 2017, 10.30 hod. v zasadačke 3 Ekonomickej fakulty UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
Beáta Mikušová Meričková, prof.Ing.PhD.
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Martin Kahanec, doc. Mgr. MA PhD.
Národohospodárska fakulta EU v Bratislave
Katarína Staroňová, doc. Mgr. PhD.
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
Helena Kuvíková, prof.Ing.PhD. - predseda
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Beáta Gavurová, doc. Ing. PhD. MBA
Ekonomická fakulta TU v Košiciach
Jan Stejskal, doc. Ing. Ph.D.
Fakulta ekonomicko-správna UP v Pardubiciach
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia na základe celkového zhodnotenia predložených materiálov na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent, hodnotenia prednesenej habilitačnej prednášky, obhajoby habilitačnej práce na tému „Neziskový sektor a sociálne bývanie“ konštatuje, že habilitantka je erudovanou vysokoškolskou osobnosťou a spĺňa kritériá stanovené na habilitačné konanie.

Komisia preto o d p o r ú č a Vedeckej rade Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici schváliť udelenie vedecko-pedagogického titulu
d o c e n t k a v študijnom odbore verejná ekonomika a služby Ing. Márii Murray Svidroňovej, PhD.

 
Dátum skončenia habilitačného konania:
30. 3. 2017
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Na základe rozhodnutia Vedeckej rady EF UMB rektor UMB udelil titul docentka vystavením dekrétu s účinnosťou od
30. 3. 2017.
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Kahanec - oponent.pdf,10. 2. 2017 10:26:31
Mikušová - oponent.pdf,10. 1. 2017 13:52:41
Staroňová - oponent.pdf,25. 1. 2017 12:50:17

 
Rozhodnutia

Výpis VR 22.3.17.pdf,28. 3. 2017 9:30:51
Výpis VR 23.11.16.pdf,5. 12. 2016 8:06:03

 
Prezenčné listiny

PL VR 22.3.17.pdf,28. 3. 2017 9:29:46
PL VR 23.11.16.pdf,24. 11. 2016 10:42:30

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy