Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Milan
Priezvisko: Kubiatko
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1981
Názov študijného odboru: Pedagogika
Téma habilitačnej práce: Vzťah žiakov základných škôl a gymnázií k vybraným skupinám predmetov
Dátum doručenia žiadosti: 9. 11. 2016
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast
Mgr.
rok ukončenia: 2004
inštitúcia: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov
špecializácia: biológia – geografia
názov diplomovej práce: Hniezdna biológia sýkorky bielolícej (Parus major) v umelých hniezdnych dutinách

PaedDr.
rok ukončenia: 2006
inštitúcia: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov
špecializácia: biológia
názov rigoróznej práce: Postoje študentov k využívaniu informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní biológie

PhD.
rok ukončenia: 2007
inštitúcia: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
odbor: teória vyučovania predmetov všeobecno-vzdelávacej a odbornej povahy
špecializácia: teória vyučovania biológie
názov dizertačnej práce: Miskoncepcie žiakov a študentov v zoológii a využitie informačných a komunikačných technológií na skvalitnenie zoologického vzdelávania

Ďalšie vzdelávanie
• certifikát (The European Language Certificate – TELC) z anglického jazyka (Certificate in English) vydaný vo Frankfurte nad Mohanom pod číslom 62K0415120627527000 – 71252
• certifikát ECDL (European Computer Driving License) vydaný školiacim strediskom na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave
• osvedčenie o absolvovaní kurzu projektového manažéra vydaného spoločnosťou SAIA Žilina v spolupráci s Centrom projektovej spolupráce (CPS) na Prírodovedeckej fakulte UK Bratislava
• certifikát MAXQDA Starter and Master vydaný školiacim pracoviskom VERBI v Berlíne
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
Priebeh zamestnaní
• 2005 – 2008 – Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov, Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, učiteľ biológie
• 2007 – 2008 – Katedra biológie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, odborný asistent
• 2008 – 2012 – Institut výzkumu školního vzdělávání Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity, odborný asistent
• 2013 – 2014 – Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity, odborný asistent
• 2014 – 2015 – Institut výzkumu školy a zdraví Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity, odborný asistent
• 2015 – doteraz – Katedra pedagogických štúdií, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita, odborný asistent

Priebeh pedagogickej činnosti
Pedagogická fakulta MU Brno
Propedeutika vědecké práce a pedagogického výzkumu
Obecná didaktika
Pedagogika I
Základy pedagogiky
Didaktika přírodopisu 2
Základy pedagogické metodologie
Úvod do školní didaktiky
Alternativní pedagogika
Metodologie
Czech Educational System
The Introduction into Educational Methodology
General Didactics
The Introduction into School Didactics

Fakulta humanitných vied ŽU Žilina
Úvod do štúdia
Úvod do sociológie
Sociológia výchovy a vzdelávania
Technológia vzdelávania
Metodológia pedagogického výskumu
Introduction in to Sociology
Pedagogický výskum
Pedagogická diagnostika
Seminár k teórii výchovy
Projektovanie vo vzdelávaní
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Metodológia pedagogického výskumu
Štatistické analýzy dát
Vzťah žiakov k prírodovedným predmetom
Mylné predstavy žiakov o rôznych fenoménoch a javov z oblasti prírodovedných predmetov
Využívanie informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní
Motivácia žiakov k učeniu
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
Monografie (AAA)
Kubiatko, M. (2014). Vplyv rôznych faktorov na postoje žiakov základných škôl k prírodovedným predmetom. Brno: Masarykova univerzita, 182s. [8,10 AH]

Monografie (AAB)
Kubiatko, M. (2017). Miskoncepcie: definície, diagnostika, eliminácia. Ružomberok: Verbum, 88s. [3,36 AH]

Odborné učebné texty (BAB)
Országhová, Z. a kol. (2010) Slovník zoologických termínov a taxónov. Bratislava: Univerzita Komenského, 344s. [5,80 AH].

Országhová, Z. a kol. (2010). Zoologický terminologický slovník. Bratislava: Univerzita Komenského, 232s. [3,60AH].

Skriptá a učebné texty (BCI)
Kubiatko, M. (2008). Biológia: bi ologicko-medicínsky študijný odbor : [skriptá].Bratislava: Univerzita Komenského, 114s. [5,51 AH]

Kubiatko, M., & Nagyová, S. (2007). Modely vyučovacích hodín zoológie chordátov na gymnáziách. Bratislava: Univerzita Komenského, 80s. [3,19 AH]

Nagyová, S., & Kubiatko, M. (2007). Súbor testových úloh zo zoológie chordátov pre gymnáziá. Bratislava: Univerzita Komenského, 92s. [1,05 AH]
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science
Počet 308

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
Počet 92

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
Počet 23
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
25.4.2018 o 12.00 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
25.4.2018 o 12.00 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
Habilitačné konanie prerušené 28. novembra 2016, lehota odstránenia nedostatkov v žiadosti - najneskôr do 1 roka

29. novembra 2017 ukončené prerušenie habilitačného konania
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D., FHV ŽU Žilina
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., KU Ružomberok
prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD., PF UMB Banská Bystrica
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
Predsedníčka:
prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD., PF UMB Banská Bystrica
Členovia:
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., PF UKF Nitra
prof. PhDr. Milan Portik, PhD., PF PU Prešov
doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., PF UJEP Ústí nad Labem
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia na základe komplexného posúdenia vedecko-výskumnej, publikačnej a pedagogickej činnosti i úrovne habilitačnej prednášky vyjadrila v tajnom hlasovaní nesúhlasné stanovisko a odporúča Vedeckej rade Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici neschváliť PaedDr. Milana Kubiatka, PhDr. za docentka v odbore Pedagogika.
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
25. 4. 2018
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a § 2 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor VR PF UMB, v tajnom hlasovaní rozhodla o neudelení titulu docent (za: 6, proti: 12, neplatné hlasovacie lístky: 5) PaedDr. Milanovi Kubiatkovi, PhD. v odbore Pedagogika.
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Posudok prof. Grecmanová.docx,4. 5. 2018 13:23:39
Posudok prof. Kariková.pdf,4. 5. 2018 13:21:11
Posudok prof. Petlák.docx,4. 5. 2018 13:20:28

 
Rozhodnutia

Výpis Dr. Kubiatko 25.4.2018.docx,4. 5. 2018 13:24:57
Výpis Dr. Kubiatko.docx,4. 5. 2018 13:24:45

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy