Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Jolanta
Priezvisko: Gabzdyl
Rodné priezvisko: Gabzdyl
Rok narodenia: 1962
Názov študijného odboru: Predškolská a elementárna pedagogika
Téma habilitačnej práce: Kvalita učebných úloh v primárnom vzdelávaní
Dátum doručenia žiadosti: 10. 3. 2016
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
1982 maturita v odbore: Technik výtvarného umenia, špecializácia: výroba umeleckých diel v oblasti umelecké tkáčstvo. Odborná škola umeleckého tkáčstva v Zakopanom.
1985 – Učiteľ primárneho vzdelávania. Štúdium primárneho vzdelávania v Bielsku-Bialej (ekvivalent súčasného bakalárskeho štúdia), externé štúdium.
1989 – Magister pedagogiky v odbore Vzdelávanie pre 1. stupeň základnej školy, učiteľská špecializácia. Slezská univerzita, pobočka v Tešíne, externé štúdium.
2006 – Doktor humanitných vied v odbore pedagogika. Sliezska univerzita v Katoviciach, Fakulta pedagogiky a psychológie.

Ďalšie vzdelávanie:
1976 – Inštruktor Zväzu poľského Skautingu, Kurz inštruktora I. stupňa v oblasti vedenia tímu skautských deti mladšieho školského veku. Organizátor: Asociácia zväzu poľského skautingu v Bielsku-Biala /
1983 – Pedagogický kurz, špecializácia: prednášateľ, inštruktor praktickej náuky odboru. Organizátor: Asociácia poľských učiteľov, pobočka Katowice.
1985 – Oprávnenie inštruktora výtvarníka III. kategórie. Menujúci: Krajská verifikačná komisia inštruktorov amatérskych umeleckých združení v Bielsku-Biala.
1986 – Akt menovania za učiteľa základnej školy. Poverovateľ: Inšpektorát osvety a výchovy pri mestskom a obecnom úrade v Skoczowe.
1988 – Kurz odborného vzdelávania učiteľov v oblasti pedagogickej terapie. Organizátor: Inštitút vzdelávania učiteľov, Oddelenie zdokonaľovania učiteľov v Bielsku-Bialej.
1993 – Kurz I. stupeň „Používanie mikropočítačov PC“. Organizátor: Ata-Commerce, Cieszyn.
1994 – Kurz II. stupeň „Používanie mikropočítačov PC“. Organizátor: Ata-Commerce, Cieszyn.
2013 – Angličtina – jazykový kurz, základná úroveň A1. Organizátor: Centrum jazykového vzdelávania Nexus v rámci projektu EU „Rovnaké príležitosti“.
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
Priebeh zamestnaní:
(1983 – 1989) Základná škola č. 1. a č. 8 v Skoczowe; pracovné zaradenie: učiteľka.
(1989 – 2000) Sliezska univerzita v Katoviciach, pobočka v Tešíne; pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ – odborný asistent, prednášateľ.
(2000 – 2002) Okresný dom sociálnej pomoci „Spokojná jeseň“ v Těšíne; pracovné zaradenie: starší špecialista.
(2007 – 2013) Staropolska vysoká škola v Kielcach (predtým: Vysoká škola ekonómie, turistiky a sociálnych vied v Kielcach); pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ – starší prednášateľ.
(2006 – až doteraz) Štátna odborná vysoká škola v Raciborzi; pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ – starší prednášateľ.
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Všeobecná didaktika, najmä teória raného vzdelávania.
Medziľudská komunikácia, v nej hlavne aspekty jazykové z hľadiska cieľov, zadaní, otázok a úloh vo vzdelávaní mladších žiakov.
Výchova dieťaťa v predškolskom a mladšom školskom veku.
Umelecké vzdelávanie dieťaťa v predškolskom a mladšom školskom veku.
Pedagogika sociálna, špeciálna, resocializácia, sociálne patológie a sociálna prevencia.
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách:
AAB01 Szkice do prakseodydaktycznej teorii celów, poleceń i pytań w kształceniu wczesnoszkolnym [The praxeological theory of aims, instructions and questions in the context of early school education] [AAB01 Škice k prakseodidaktickej teórii cieľov, zadaní a otázok v ranoškolskom vzdelávaní] / Jolanta Gabzdyl; rec. Wojciech Kojs. - Racibórz: Panśtwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2012. - 164 s. [9,86 AH]. – ISBN 978-83-60730-59-1 [GABZDYL, Jolanta (100%) - KOJS, Wojciech (rec.)]

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách:
ACB01 Innowacyjny model wczesnoszkolnej edukacji plastycznej [elektronický zdroj]: materiały pomocnicze dla nauczycieli do realizacji lekcji [ACB01 Inovačný model ranoškolskej výtvarnej výchovy (elektronický zdroj): pomocné materiály pre učiteľov na realizáciu lekcií v triede] / Joanna Aksman, Jolanta Gabzdyl; rec. Paweł Dettloff, Agnieszka Klimkowska-Janas. Klasa I. - 1.vyd. - Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2015. - CD-ROM, 79 s. [3,01 AH]. - ISBN 978-83-65208-20-0. [AKSMAN, Joanna (50%) - GABZDYL, Jolanta (50%) - DETTLOFF, Paweł (rec.) - KLIMKOWSKA-JANAS, Agnieszka (rec.)]
ACB02 Innowacyjny model wczesnoszkolnej edukacji plastycznej: metodyczne opracowania i materiały dla nauczycieli i studentów do re alizacji modelu Nauka-Sztuka-Edukacja. Klasa I. [ACB02 Inovačný model ranoškolskej výtvarnej výchovy – metodický výklad a materiály pre učiteľov a študentov na realizáciu modelu: Veda – Umenie – Vzdelávanie. Prvá trieda] / Joanna Aksman, Jolanta Gabzdyl; rec. Paweł Dettloff, Agnieszka Klimkowska-Janas. - 1.vyd. - Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2015. - 118 s. [5,66 AH]. - ISBN 978-83-65208-19-4. [AKSMAN, Joanna (50%) - GABZDYL, Jolanta (50%) - DETTLOFF, Paweł (rec.) - KLIMKOWSKA-JANAS, Agnieszka (rec.)]
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 31
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 19
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
1.2.2017 o 10.00 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
1.2.2017 o 10.00 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
Habilitačné konanie prerušené 21. marca 2016, lehota odstránenia nedostatkov v žiadosti - najneskôr do 1 roka
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. zw. dr. hab. Jolanta Szempruch, Wydzial pedagogiczny i artystyczny, UJK Kielce
prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD., PF UMB Banská Bystrica
prof. zw. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD., US Katowice
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
Predseda:
prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc., PF UMB Banská Bystrica
Členovia:
prof. PhDr. Milan Portik, PhD., PF PU Prešov
prof. zw. dr. hab. Wojciech Kojs, Wyzsza Szkola Biznesu Dabrowa Gornicza
dr. hab. Alina Budniak, US Katowice
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
-
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
14. 2. 2017
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
účinnosť docentského dekrétu od 14.2.2017
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Posudok prof. Doušková.docx,1. 3. 2017 9:56:57
Posudok prof. Juszczyk.docx,1. 3. 2017 9:57:07
Posudok prof. Szempruch.docx,1. 3. 2017 9:57:17

 
Rozhodnutia

Výpis 1.2.2017 dr Gabzdyl.doc,9. 5. 2017 9:58:57
Výpis 23.11. 2016 dr Gabzdyl.doc,9. 5. 2017 9:58:43

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy