Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Lenka
Priezvisko: Rovňanová
Rodné priezvisko: Gajancová
Rok narodenia: 1968
Názov študijného odboru: Pedagogika
Téma habilitačnej práce: Kvalita učiteľa v kontexte koncepcií edukácie a emocionálnej inteligencie: perspektíva žiakov a študentov učiteľstva
Dátum doručenia žiadosti: 17. 3. 2017
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
•(PhD.) 2010 – 2013: externé doktorandské štúdium v študijnom odbore Pedagogika, študijný program Pedagogika (1,08; diplom s vyznamenaním), Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici:
oDizertačná skúška: 22.3.2012 (B)
oObhajoba dizertačnej práce: 27.8. 2013 (A) na tému: Integrácia teórie a praxe vo vysokoškolskej príprave učiteľov
•(PaedDr.) 1/2013: rigorózne skúšky a obhajoba rigoróznej práce v odbore Učiteľstvo akademických predmetov, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
•Učiteľstvo psychológie, 2008 – 2010: rozširujúce externé štúdium, Pedagogická fakulta UMB
•(Mgr.) 1986 – 1991: odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: ruský jazyk a literatúra, pedagogika, Filozofická fakulta v Prešove, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Ďalšie vzdelávanie
•IV/2013 – VI/2013: Kurz ESF: Vysokoškolská pedagogika. obhajoba záverečnej práce; UMB B. Bystrica
•I/2013: Kurz ESF: Štatistika v spoločenských vedách, záverečný test; UMB Banská Bystrica
•IX/2008 – VI/2010: Anglický jazyk, Jazyková škola Progress, Banská Bystrica, pobočka Zvolen; certifikát B2
•II/2007 – V/2008: Komunikačné zručnosti, personálny manažment a marketing školy (priebežné vzdelávanie, e-learningový kurz), Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave a Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave; záverečný výstup, osvedčenie
•II/2007: Modul Komunikácia (priebežné vzdelávanie) v rámci Národného projektu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti komunikačných zručností, manažmentu a marketing školy; Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava; záverečný výstup, osvedčenie
•X/2006 – VI/2007: Ako aktivizovať žiakov na vyučovaní (cyklické vzdelávanie), Metodicko-pedagogické centrum RP Banská Bystrica; obhajoba projektu a osvedčenie
•I/2005 – IV/2005: Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa (priebežné vzdelávanie), Asiociácia projektu Infovek – API a mc.edu, s.r.o., Bratislava; skúška a osvedčenie
•IX/2002 – III/2003: Prečo a čo pozorovať na vyučovaní (cyklické vzdelávanie), Metodicko-pedagogické centrum, RP Banská Bystrica; obhajoba projektu a osvedčenie
•IX/1999 – V/1996: Príprava vedúcich pedagogických zamestnancov (kvalifikačné, funkčné štúdium), Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, RP Banská Bystrica; záverečná skúška s obhajobou záverečnej práce; osvedčenie
•IX/1994 – V/1996: Profesionálna príprava pre výchovné a vzdelávacie pôsobenie na deti v otázkach rodičovstva, manželstva a etiky intímnych vzťahov (špecializačné štúdium), Rada Európy a IPPF Londýn (UK), Pedagogická fakulta, Vysoká škola pedagogická Nitra; SlovDidac Nitra, Spoločnosť pre plánované rodičovstvo Bratislava; obhajoba záverečnej práce a osvedčenie
•IX/1993 – X/1995: Etická výchova (špecializačné kvalifikačné štúdium), Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava, RP Banská Bystrica; obhajoba záverečnej práce a skúška; osvedčenie

 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
•2009 – po súčasnosť: vysokoškolská učiteľka – odborná asistentka, Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
•IX/1997 – 2009: učiteľka, zástupkyňa riaditeľky školy, Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen
•IX/1991 – IX/1997: koordinátorka voľného času a učiteľka, Školská správa Zvolen (ZŠ, A. Bernoláka, Detva), učiteľka (ZŠ Námestie mieru, Zvolen)
•IX/1993 – 2015: externá metodička / interná a externá učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie, Metodické oddelenie Školskej správy Zvolen, Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, RP v Banskej Bystrici; vzdelávanie PZ a OZ v oblasti rozvíjania profesijných kompetencií: pedagogická komunikácia, komunikačné zručnosti, asertivita a riešenie konfliktov v škole, emocionálna inteligencia, čitateľská gramotnosť, moderné prístupy v edukácii, sexuálna výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu, rozvíjanie morálneho vedomia žiakov v škole, učebné štýly žiakov, etická výchova

Priebeh pedagogickej činnosti
Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pôsobenie v študijných programoch: bakalárske a magisterské štúdium učiteľstva pedagogiky v kombinácii a v spoločensko-vednom základe učiteľských študijných programov.
Vyučované predmety:
(1) nosná profilácia: všeobecná didaktika, filozofické, sociálne a pedagogické východiská edukácie, manažment a legislatíva školstva, pedagogická komunikácia, service learning
(2) ostatné vyučované predmety: začínajúci učiteľ v praxi,
prierezové témy v edukácii, alternatívne pedagogické koncepcie, metodika sexuálnej výchovy/výchovy k manželstvu a rodičovstvu, multikultúrna výchova, stratégie rozvíjania funkčnej gramotnosti.

 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Vedecko-výskumná a publikačná činnosť je zameraná na oblasť profesiografického skúmania učiteľskej profesie s akcentom na psychodidaktické východiská a javy edukácie, osobnosť učiteľa a žiaka, koncepcie edukácie; vysokoškolskú prípravu budúcich učiteľov, profesijné kompetencie a štandardy učiteľstva; oblasť sexuálnej výchovy v kontexte prípravy budúcich učiteľov a edukačnej reality a didaktických postupov v tejto nadpredmetovej oblasti edukácie.
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
AAB Vedecké monografie (domáce vydavateľstvá):
AAB01 ROVŇANOVÁ, Lenka. (100 %). 2015. Profesijné kompetencie učiteľov. Banská Bystrica : Vydavateľstvo UMB – Belianum. 201 s. [12,20 AH]. ISBN 978-80-557-0739-6.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách v zahraničí
ABC01 ROVŇANOVÁ, Lenka. (100%). 2014. Profesijné pedagogické činnosti v pregraduálnej príprave budúcich učiteľov. In Hodnocení klíčových kompetencí ve školní edukaci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostrave. ISBN 978-80-7464-655-3, s. 117-137 [1,68 AH]
ABC02 ROVŇANOVÁ, Lenka. 2016. (100%). Theoretical and professional practical training of Slovak teachers through the eyes of student teachers. In School, curriculum and teacher in the second decade of the 21st century : Polish - Slovak confrontations. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. ISBN 978-83-8019-564-6. s. 109-138 [1,52 AH].

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách doma
ABD01 ROVŇANOVÁ, Lenka (80%) – NEMCOVÁ, Lívia (20%). 2015. Vzdelávacie potreby slovenských učiteľov a učiteliek v oblasti sexuálnej výchovy v kontexte štandardov WHO pre sexuálnu výchovu v Európe. In: Sexualita a postihnutie: kontexty multidisciplinarity v sexualite osôb s postihnutím. Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-555-1488-8, s. 115-151 [1,91 AH; Rovňanová 1,53 AH]

ACB Vysokoškolské učebnice – domáce vydavateľstvá
ACB01 ROVŇANOVÁ, Lenka - (10%), BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, Alžbeta (20%) - BARIAKOVÁ, Zuzana (15%) –HEINZOVÁ, Zuzana (15%) – CHOVANCOVÁ, Katarína (4%) – KOMPÁN, Jaroslav (1%) – KUBEALÁKOVÁ, Martina (15%) – NEMCOVÁ, Lívia (10%) – ŠOLCOVÁ, Jana (5%) – TOKOVSKÁ, Miroslava (5%). 2014. Service learning: inovatívna stratégia učenia (sa). Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum. 200 s. [10,50 AH, Rovňanová 1,05 AH]. ISBN 978-80-557-0829-4.
ACB02 ROVŇANOVÁ, Lenka (43%) – NEMCOVÁ, Lívia (29%) – ZOLYOMIOVÁ, Patrícia. 2015. Teória rodinnej výchovy: vybrané kapitoly. Banská Bystrica : Občianske združenie PEDAGÓG. 93 s. [4,65 AH; Rovňanová 1,99]

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
ADM01 ROVŇANOVÁ, Lenka (100%). 2013. Subjective evaluation of demand on performance of teacher professional activities. In The New educational review. Katowice ; Ostrava ; Banská Bystrica : Uniwersytet Slaski, Instytut Pedagogiki i Psychologii : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2013. - ISSN 1732-6729. Vol. 34, no. 4 (2013), pp. 292-304.

BAB Odborné monografie – domáce vydavateľstvá
BAB01 ROVŇANOVÁ, Lenka. (100%). 2001. Rodinná výchova a partnerské vzťahy: námety pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu na 1. stupni ZŠ. Banská Bystrica: MPC. 65 s. [3,25 AH]. ISBN 978-80-8041-368-1.
BAB02 ROVŇANOVÁ, Lenka (60%)... [et al.]. Metodická príručka pre sexuálnu výchovu na druhom stupni základných škôl : v rámci učebných osnov výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Bratislava : Okat Plus, pre Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, 2007. 140 s. [7,05 AH]. - ISBN 978-80-88720-10-2.
BAB03 ROVŇANOVÁ, Lenka (34%) – GLOSOVÁ, Katarína (33%) – LUKŠÍK, Ivan (33%). 2012. Sexuálna výchova v kontexte ľudských práv: stručný sprievodca. Bratislava: SPR. 99 s. [4,95AH]. ISBN 978-80-970902-2-7.
BAB04 ROVŇANOVÁ, Lenka. (100%). 2014. Výchova k manželstvu, rodičovstvu a etike intímnych vzťahov: základné východiská. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum. 62 s. [3,13 AH]. ISBN 978-80-565-0183-2.
BAB05 ROVŇANOVÁ, Lenka. (100%). 2014. Rozvíjanie morálneho vedomia žiakov v škole. Bratislava: MPC. 64 s. [3,18 AH]. ISBN 978-80-565-0638-7.
BAB06 ROVŇANOVÁ, Lenka. (100%). 2015.Učebné štýly žiakov a vyučovacie štýly učiteľov. Bratislava: MPC. 70 s. [3,46 AH]. ISBN 978-80-565-0953-1.

BCB Učebnice pre základné a stredné školy
BCB01 ROVŇANOVÁ, Lenka. (26%) -[et al.]. 2007. Pracovné listy pre sexuálnu výchovu na druhom stupni základných škôl v rámci učebných osnov výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Bratislava: Okat Plus, SPR. 65 s. [3,25AH]. ISBN 98-80-88720-11-9.
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Citácie a ohlasy doma: 82
Citácie a ohlasy v zahraničí: 40
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
28.6.2017 o 10.15 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
28.6.2017 o 10.15 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., PF UMB Banská Bystrica
doc. PhDr. Marta Černotová, CSc., FHaPV PU Prešov
doc. PaedDr. Dr. Petr Urbánek, FPHaP TU Liberec
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
Predsedníčka:
prof. PhDr. Jolana Hroncová, CSc., PF UMB Banská Bystrica
Členovia:
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., PF UKF Nitra
prof. PhDr. Milan Portik, PhD., PF PU Prešov
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., KU Ružomberok
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia na základe komplexného posúdenia vedeckovýskumnej, publikačnej, pedagogickej činnosti i adekvátnej úrovne habilitačnej prednášky, vyjadrila v tajnom hlasovaní súhlasné stanovisko a odporúča Vedeckej rade Pedagogickej fakulty UMB schváliť PaedDr. Lenku Rovňanovú, PhD. za docentku v odbore Pedagogika.
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
3. 7. 2017
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
účinnosť docentského dekrétu od 3.7.2017
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Posudok doc. Černotová.doc,7. 7. 2017 11:37:36
Posudok doc. Urbánek.pdf,7. 7. 2017 11:37:42
Posudok prof. Kosová.pdf,7. 7. 2017 11:37:51

 
Rozhodnutia

Výpis 28.6.2017 Dr. Rovňanová.doc,20. 2. 2018 9:14:08
Výpis 31.3..2017 Dr. Rovňanová.doc,7. 7. 2017 11:48:39

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy