Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Denisa
Priezvisko: Malá
Rodné priezvisko: Malá
Rok narodenia: 1976
Názov študijného odboru: ekonomika a manažment podniku
Téma habilitačnej práce: Zelený produkt ako výsledok logistických aktivít podniku
Dátum doručenia žiadosti: 18. 5. 2017
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Ing. - 2000, EF UMB Banská Bystrica, odbor ekonomika a riadenie podniku
PhD. - 2009, EF UMB Banská Bystrica, odbor odvetvové a prierezové ekonomiky
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
08/2000 – 08/2002 asistent riaditeľa spoločnosti, B.O.F., a.s. Banská Bystrica

09/2002 – 05/2009 odborný asistent, Katedra ekonomiky a manažmentu podniku,Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

06/2009 – trvá odborný asistent s PhD., Katedra ekonomiky a manažmentu podniku,Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

2007 – trvá interný audítor kvality Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

2012 – trvá manažér kvality Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Výučba predmetov:
a) V študijnom programe „Marketingový manažment podniku“
- Logistika (prednáška, seminár, 2. Ing.)
- Manažérstvo kvality (prednáška, seminár, 1. Ing.)
b) V študijnom programe „Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov“
- Logistika (prednáška, seminár, 2. Ing.)
- Manažérstvo kvality (prednáška, seminár, 1. Ing.)
c) V študijnom programe „Marketing Management of Business“
- Logistics management (prednáška, seminár, 2. Ing.)Prednášková činnosť vo vzdelávacích kurzoch pre prax
Kurzy akreditované MŠ SR: Manažér kvality a Interný audítor kvality (2008-2013)

Spolugarant predmetov:
Logistika, Logistics Management, Manažérstvo kvality
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
AAB Zelená logistika a jej uplatňovanie v praxi malých a stredných podnikov / Denisa Malá ; rec. Ján Závadský, Denisa Jelačič. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2017. - 162 s. [6,79 AH]. - ISBN 978-80-557-1234-5
[MALÁ, Denisa (100%) - ZÁVADSKÝ, Ján (rec.) - JELAČIĆ, Denis (rec.)]

BCI Vybrané kapitoly súčasnej logistiky / Denisa Malá a kolektív ; rec. Mária Kotlínová, Eva Sopková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. - 135 s. [6,78 AH]. - ISBN 978-80-557-0202-5
[MALÁ, Denisa (60%) - ČIERNA, Helena (20%) - MINÁROVÁ, Martina (20%) - KOTLÍNOVÁ, Mária (rec.) - SOPKOVÁ, Eva (rec.)]

BCI Strategický manažment / Martina Minárová, Denisa Malá. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2011. - 165 s. [8,25 AH]. - ISBN 978-80-557-0245-2
[MINÁROVÁ, Martina (50%) - MALÁ, Denisa (50%)]

BCI Selected issues of contemporary logistics / Denisa Malá, Dana Benčiková ; rec. Jaroslav Ďaďo, Mariana Sedliačiková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - 142 s. [6,79 AH]. - ISBN 978-80-557-1241-3
[MALÁ, Denisa (50%) - BENČIKOVÁ, Dana (50%) - ĎAĎO, Jaroslav (rec.) - SEDLIAČIKOVÁ, Mariana (rec.)]
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Citácie a ohlasy:
doma: 40
v zahraničí: 29

Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS - 8
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch - 21
Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS - 4
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch - 36

5 ohlasov na najvýznamnejšie publikačné výstupy za celé životné dielo

ADE Knowledge sharing : the main prerequisite of innovation / Dagmar Kokavcová, Denisa Malá.
In Organizacjų Vadyba : sisteminiai tyrimai / ved.red. Povilas Zakarevičius. - Kaunas (Litva) : Vytauto Didžiojo universitetas, 2009. - ISSN 1392-1142. - S. 47-56.
[KOKAVCOVÁ, Dagmar (50%) - MALÁ, Denisa (50%)]
Ohlasy:
[1] WIEMKEN, T. L. - RAMIREZ, J. A. - POLGREEN, P. - PEYRANI, P. - CARRICO, R. M. Evaluation of the knowledge-sharing social network of hospital-based infection preventionists in Kentucky. In American Journal of Infection Control. ISSN 0196-6553, 2012, vol. 40, no. 5, pp. 440-445., WoS
[1] WIEMKEN, Timothy L. - KELLEY, Robert R. - PACHOLSKI, Emily B. - CARRICO, Kelly W. - PEYRANI, Paula - CARRICO, Ruth M. - RAMIREZ, Julio A. The role of infection prevention conferences to build and maintain knowledge-sharing networks : a longitudinal evaluation. In American journal of infection control. ISSN 0196-6553, 2014, vol. 42, no. 2, pp. 209-211., WoS

AFC How culturally intelligent are Slovak small and medium business? / Dana Benčiková, Denisa Malá, Martina Minárová. - Spôsob prístupu: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=7&SID=W1qNhQJFeB3Y9ZhHhFF&page=1&doc=1.
In Conference proceedings : the 7th international days of statistics and economics, Praha, September 19 - 21, 2013 [elektronický zdroj]. - Praha : Melandrium, 2013. - ISBN 978-80-86175-87-4. - online, s. 109-121.
[BENČIKOVÁ, Dana (34%) - MALÁ, Denisa (33%) - MINÁROVÁ, Martina (33%)]. - Článok je evidovaný v databáze WoS.
Ohlasy:
[1] SEDLIAČIKOVÁ, Mariana - HAJDÚCHOVÁ, Iveta - KRIŠTOFÍK, Peter - VISZLAI, Igor - GAFF, Milan. Improving the performance of small and medium wood-processing enterprises. In BioResources. ISSN 1930-2126, 2016, vol. 11, no. 1, pp. 439-450., Scopus

AFC Emotional intelligence of manageres / Denisa Malá, Martina Minárová, Mariana Sedliačiková.
In Procedia economics and finance : 4th World Conference on Business, Economics and Management, WCBEM, Kusadasi, April 30 2015 - May 2, 2015. - Amsterdam : Elsevier, 2015. - ISSN 2212-5671. - Vol. 26 (2015), pp. 1119-1123.
[MALÁ, Denisa (40%) - MINÁROVÁ, Martina (50%) - SEDLIAČIKOVÁ, Mariana (10%)]. - Článok je evidovaný v databáze WoS Core Collection.
Ohlasy:
[2] MUSA, Hussam - DEBNÁROVÁ, Lenka - MUSOVÁ, Zdenka. The level of disclosure in corporate governance in Slovakia. In Globalisation and its socio-economic consequences, PTS I and II : 15th international scientific conference on globalization and its socio-economic consequences, Rajecke Teplice, 7th-8th October 2015. Zilina : University of Zilina, 2015. ISBN 978-80-8154-145-2, pp. 469-476., WoS


BDF Prepojenie modelu výnimočnosti EFQM a vybraných manažérskych modelov = Connection of the EFQM Excellence Model and selected management models / Denisa Malá.
In Kvalita : odborný časopis o systémoch manažérstva. - Žilina : MASM, 2008. - ISSN 1335-9231. - Roč. XV, č. 2 (2008), s. 18-23.
[MALÁ, Denisa (100%)]
Ohlasy:
[1] ADAMSKA, Małgorzata - MINÁROVÁ, Martina. Role of learning organization in building consumer confidence. In E+M Ekonomie and Management : vědecký ekonomický časopis. ISSN 1212-3609, 2014, vol. 17, no. 1, pp. 62-72., WoS


 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
6. 12. 2017 o 9,30 hod.
zasadačka 3 Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
6. 12. 2017 o 9,30 hod.
zasadačka 3 Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. Ing. Peter Sakál, PhD.
Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave
doc. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.
Drevárska fakulta TU vo Zvolene
doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. Ing Jaroslav Ďaďo, PhD., predseda
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Josef Vodák, PhD.
Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline
prof. Ing. Anna Šatanová, PhD.
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM v Prešove
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia na základe celkového zhodnotenia predložených materiálov na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent, hodnotenia prednesenej habilitačnej prednášky, obhajoby habilitačnej práce na tému „Zelený produkt ako výsledok logistických aktivít podniku“ konštatuje, že habilitantka je erudovanou vysokoškolskou osobnosťou a spĺňa kritériá stanovené na habilitačné konanie.
Komisia preto odporučila Vedeckej rade Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici dňa 7. 12. 2017 schváliť udelenie vedecko-pedagogického titulu
d o c e n t v študijnom odbore ekonomika a manažment podniku Ing. Denise Malej, PhD.

 
Dátum skončenia habilitačného konania:
4. 1. 2018
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Na základe rozhodnutia Vedeckej rady EF UMB rektor UMB udelil titul docentka vystavením dekrétu s účinnosťou od
4. 1. 2018.
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Musová - oponent.pdf,20. 7. 2017 7:29:52
Sakál - oponent.pdf,20. 7. 2017 10:20:18
Sedliačiková - oponent.pdf,20. 7. 2017 7:30:00

 
Rozhodnutia

Výpis VR 25.5.17.pdf,6. 6. 2017 13:48:07
Výpis VR 7.12.17.pdf,12. 12. 2017 7:35:33

 
Prezenčné listiny

PL VR 25.5.17.pdf,6. 6. 2017 13:40:15
PL VR 7.12.2017.pdf,12. 12. 2017 7:35:44

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy